Home

Besluit erkenningsvoorwaarden en analysemethoden laboratoria Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009

Geldig van 20 december 2009 tot 22 juni 2014
Geldig van 20 december 2009 tot 22 juni 2014

Besluit erkenningsvoorwaarden en analysemethoden laboratoria Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-02-2013 tot 22-06-2014]
[Regeling ingetrokken per 22-06-2014]

Aanhef

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,

Besluit:

Artikel 1

Dit besluit neemt de begripsbepalingen over van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009.

Artikel 2

1.

Een laboratorium komt in aanmerking voor een erkenning van het productschap indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Het laboratorium is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-ISO-IEC-17025, met in de scope de in artikel 3 genoemde analysemethoden voor de bepaling van Salmonella bij varkens;

  2. Voor laboratoria die in het buitenland zijn gevestigd, is geen erkenning van de Raad voor Accreditatie vereist, maar is een gelijkwaardig accreditaat, afgegeven door de bevoegde dienst in het land van vestiging.

2.

De voorzitter erkent het laboratorium dat voldoet aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden.

3.

De voorzitter kan de erkenning intrekken indien blijkt dat het laboratorium niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.

Artikel 3

1.

Het laboratorium gebruikt de volgende analysemethoden:

  1. bloedmonsters worden geanalyseerd door middel van de Salmonella-Idexx BCD-Elisa (varkens)test;

  2. karkasmonsters worden geanalyseerd op de aanwezigheid van Salmonella volgens de MV0013, gelijkwaardig aan ISO 6579, derde editie.

2.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan gebruik worden gemaakt van een andere dan in lid 1 genoemde analysemethode mits daarvoor toestemming is verkregen van de voorzitter op grond van de volgende voorwaarden:

  • een validatierapport kan worden overlegd waaruit blijkt dat de sensibiliteit en specificiteit van de alternatieve analysemethode minimaal hetzelfde is als de in het eerste lid genoemde analysemethode;

  • uit het validatierapport dient te blijken dat de resultaten via een vaste omrekeningsfactor vergelijkbaar gemaakt kunnen worden met de resultaten op basis van de in het eerste lid genoemde analysemethode.

3.

Het erkende laboratorium verleent zijn medewerking aan het Salmonella-ringonderzoek.

Artikel 4