Home

Waterbesluit

Geldig van 1 oktober 2020 tot 21 december 2022
Geldig van 1 oktober 2020 tot 21 december 2022

Waterbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2020 tot 21-12-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 17 februari 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/132 Sector WAT, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 1.2, tweede lid, 2.9, 2.14, 3.1, eerste tot en met derde lid, 3.10, tweede lid, 3.11, tweede lid, 4.3, eerste lid, 4.7, 4.8, tweede lid, 5.1, derde lid, 5.2, derde lid, 5.29, eerste lid, 6.5, 6.6, 6.7, 6.14, eerste lid, 6.16, eerste lid, 6.20, tweede lid, 7.8, tweede en derde lid, en 10.1, eerste lid, van de Waterwet;

De Raad van State gehoord (advies van 5 juni 2009, nr. W09.09.0044/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 24 november 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/1305 sector WAT, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • dijkdeel: gedeelte van een andere dan primaire waterkering in beheer bij het Rijk als bedoeld in artikel 3.2, dat afzonderlijk genormeerd is;

 • gesloten bodemenergiesysteem: installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp circulatiepomp en regeneratievoorziening, voor zover aanwezig;

 • grondwaterrichtlijn: richtlijn nr. 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (PbEU L 372);

 • hoofdwater: oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in bijlage II, onderdeel 1, bij dit besluit;

 • kaderrichtlijn mariene strategie: richtlijn nr. 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (PbEU L 164);

 • kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning: richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning (PbEU 2014, L 257);

 • mariene strategie voor de Noordzee: strategie als bedoeld in artikel 5 van de kaderrichtlijn mariene strategie ten aanzien van de Nederlandse territoriale zee en de Nederlandse exclusieve economische zone;

 • maritieme ruimtelijke planning: proces in het kader waarvan menselijke activiteiten in mariene gebieden worden geanalyseerd en georganiseerd om ecologische, economische en sociale doelstellingen te bereiken;

 • maritiem ruimtelijk plan: plan als bedoeld in artikel 4.5a, eerste lid;

 • Nederlandse mariene wateren: Nederlandse territoriale zee, Nederlandse exclusieve economische zone en kustwateren als bedoeld in artikel 2, punt 7, van de kaderrichtlijn water;

 • open bodemenergiesysteem: installatie waarmee van de bodem gebruik wordt gemaakt voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van bijbehorende bronpompen en warmtewisselaar en, voor zover aanwezig, warmtepomp en regeneratievoorziening;

 • overstromingsrisicobeheerplan: plan als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de richtlijn overstromingsrisico’s;

 • Protocol: op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol bij het op 29 december 1972 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen (Trb. 1998, 34);

 • richtlijn overstromingsrisico’s: richtlijn nr. 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s (PbEU L 288);

 • richtlijn prioritaire stoffen: richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG (PbEU L 348);

 • Verdrag: op 22 september 1992 te Parijs tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Trb. 1993, 16);

 • wet: Waterwet;

 • zijwater: oppervlaktewaterlichaam dat in open verbinding staat met een van de hoofdwateren.

2.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder oppervlaktewaterlichaam mede begrepen een gedeelte van een oppervlaktewaterlichaam.

§ 2. Stroomgebieddistricten

Artikel 1.2

§ 3. Overig

Artikel 1.3

Hoofdstuk 2. Doelstellingen en normen

§ 1. Rangorde bij watertekorten

Artikel 2.1

Artikel 2.2

§ 1a. Normen waterkering

Artikel 2.2a

§ 2. Meten en beoordelen

Artikel 2.3

Hoofdstuk 3. Organisatie van het waterbeheer

§ 1. Toedeling beheer

Artikel 3.1

Artikel 3.2

§ 2. Begrenzing oppervlaktewaterlichamen en aanwijzing drogere oevergebieden

Artikel 3.3

§ 3. Regels met betrekking tot het verstrekken van informatie

Artikel 3.4

Hoofdstuk 4. Plannen

§ 1. Het nationale waterplan

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 4.5a

Artikel 4.6

Artikel 4.6a

Artikel 4.7

Artikel 4.8

Artikel 4.9

§ 2. Regionale waterplannen

Artikel 4.10

Artikel 4.11

Artikel 4.12

Artikel 4.13

§ 3. Beheerplannen

Artikel 4.14

Artikel 4.15

Artikel 4.16

Artikel 4.17

Artikel 4.18

Hoofdstuk 5. Beheer van waterstaatswerken

§ 1. Vrijstelling leggerplicht

Artikel 5.1

§ 2. Aanwijzing rijkswateren peilbesluit

Artikel 5.2

§ 3. Regels ten aanzien van het calamiteitenplan

Artikel 5.3

Hoofdstuk 6. Handelingen in watersystemen

§ 1. Algemeen

Artikel 6.1

Artikel 6.1a

§ 2. Algemene bepalingen over het lozen

Artikel 6.1b

Artikel 6.1c*

Artikel 6.1c

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.3a [Vervallen per 01-01-2013]

§ 3. Het brengen van stedelijk afvalwater in oppervlaktewaterlichamen

Artikel 6.4 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6.5 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6.6 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6.7 [Vervallen per 01-03-2014]

§ 4. Verontreinigende handelingen in het zeegebied

Artikel 6.8

Artikel 6.9

Artikel 6.10

§ 5. Onttrekkingen en infiltraties

Artikel 6.10a

Artikel 6.11

§ 5a. Het installeren en in werking hebben van een open bodemenergiesysteem

Artikel 6.11a

Artikel 6.11b

Artikel 6.11c

Artikel 6.11d

Artikel 6.11e

Artikel 6.11f

Artikel 6.11g

Artikel 6.11h

Artikel 6.11i

§ 6. Gebruik van rijkswaterstaatswerken

Artikel 6.12

Artikel 6.13

Artikel 6.14

Artikel 6.15

Artikel 6.16

§ 6a. Windparken op zee

Artikel 6.16a

Artikel 6.16b

Artikel 6.16c

Artikel 6.16d

Artikel 6.16e

Artikel 6.16f

Artikel 6.16g

Artikel 6.16h

Artikel 6.16i

Artikel 6.16j

Artikel 6.16k

Artikel 6.16l

§ 7. Brengen of onttrekken van water

Artikel 6.17

Artikel 6.18

Artikel 6.19

§ 8. Nadere bepalingen omtrent de watervergunning

Artikel 6.20

Artikel 6.21

Artikel 6.22

Artikel 6.23

Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen

§ 1. Grondwaterheffing

Artikel 7.1

Artikel 7.2

§ 2. Subsidiëring maatregelen waterkeringen

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen

Artikel 8.1

Artikel 8.1a

Artikel 8.1b

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Artikel 8.5

Artikel 8.6

Artikel 8.7

Artikel 8.7a

Artikel 8.7b

§ 2. Slotbepalingen

Artikel 8.8

Artikel 8.9

Bijlage I. Onderlinge grenzen stroomgebieddistricten Eems, Rijn, Maas en Schelde (Bijlage bij artikel 1.2 van het Waterbesluit)

Bijlage Ia. Rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen en veiligheidsnormen dijkdelen (Bijlage bij artikel 2.2a, eerste en derde lid , van het Waterbesluit)

Bijlage Ib. Weergave dijkdelen (Bijlage bij artikel 2.2a, tweede lid , van het Waterbesluit)

Bijlage II. Oppervlaktewaterlichamen in rijksbeheer (Bijlage bij de artikelen 1.1 en 3.1 van het Waterbesluit)

Bijlage III. Waterkeringen in beheer bij het Rijk (Bijlage bij artikel 3.2 van het Waterbesluit)

Bijlage IV. Gebieden waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet van toepassing is (Bijlage bij artikel 6.16 van het Waterbesluit)

Bijlage V. Maatregelen waarvoor krachtens artikel 7.23, vijfde lid, van de wet subsidie wordt verleend voor honderd procent van de kosten van uitvoering (Bijlage bij artikel 7.3 van het Waterbesluit)

Bijlage VI. Andere dan primaire waterkeringen waarvoor krachtens artikel 7.24, vijfde lid, aanhef en onderdeel c, van de wet ter voldoening aan de veiligheidsnormen, bedoeld in artikel 2.4 van de wet , subsidie kan worden verleend (Bijlage bij artikel 7.4 van het Waterbesluit)