Home

Verordening invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen (PVV) 2008

Geldig van 24 september 2008 tot 18 januari 2009
Geldig van 24 september 2008 tot 18 januari 2009

Verordening invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen (PVV) 2008

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 18-01-2009 met twk t/m 01-08-2008 ]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

Aanhef

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

 1. productschap: Productschap Vee en Vlees;

 2. bestuur: bestuur van het productschap;

 3. voorzitter: de voorzitter van het productschap;

 4. Verordening (EG) Nr. 659/2007: Verordening van de Commissie van 26 mei 1999 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor stieren, koeien, en vaarzen niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen (PbEU L131);

 5. Verordening (EG) Nr. 376/2008: Verordening van de Commissie van 23 april 2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (PbEU L114);

 6. Verordening (EG) Nr. 1234/2007: Verordening van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PbEU L299);

 7. Verordening (EG) Nr. 1760/2000: Verordening van het Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatieen registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten, (PbEU L204);

 8. Regeling identificatie en registratie van dieren: de Regeling identificatie en registratie van dieren (Stcrt. 2002, 248);

 9. formulier zekerheidstelling: formulier waarin de verklaring van het productschap wordt opgenomen houdende vermelding van de hoeveelheid en het soort product en het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld, met welk formulier aan de inspecteur van de rijksbelastingdienst mededeling wordt gedaan van het stellen van de zekerheid bij het productschap. Het model van het formulier is vervat in de bijlage bij de verordening;

 10. importeur: degene die nader te noemen stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen invoert in het kader van de in Verordening (EG) Nr. 659/2007 omschreven regeling;

 11. invoercertificaat: document, gedefinieerd en nader bepaald in Verordening (EG) nr. 376/2008, dat het recht en de plicht meebrengt tot het invoeren van het in het document omschreven product en dat moet worden overgelegd bij de indiening van de aangifte ten invoer;

 12. gezondheidscertificaat: een door de douane afgestempelde kopie van het gezondheidscertificaat dat de veterinaire verklaring bevat van de officiële veterinaire dienst van het land van herkomst van de runderen, welk certificaat voldoet aan het bepaalde bij of krachtens Richtlijn (EG) Nr. 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens en van vers vlees uit derde landen (PbEU L302);

 13. veterinaire verklaring: de in het gezondheidscertificaat opgenomen verklaring, die gebaseerd is op de veterinaire situatie in het land van herkomst van de runderen, gespecificeerd naar bedrijfsniveau of naar individuele runderen;

 14. verklaring van een dierenarts of een andere veterinaire deskundige: een verklaring waarin ten minste zijn opgenomen de identificatie- en registratiegegevens, het ziektebeeld, de reden voor de noodslachting of de vermoedelijke doodsoorzaak, de datum van overlijden of, indien bekend, de datum van de noodslachting, van het dier;

 15. communautair tariefcontingenten bergrassen: de door de Commissie te openen communautaire tariefcontingenten voor de invoer van koeien en vaarzen niet bestemd voor de slacht van bepaalde, in Verordening (EG) Nr. 659/2007 nader omschreven bergrassen, met volgnummer 09.4196 en een tariefcontingent voor de invoer van stieren, koeien en vaarzen niet bestemd voor de slacht van bepaalde, in Verordening (EG) Nr. 659/2007 nader omschreven bergrassen met volgnummer 09.4197;

 16. volgnummer: het in Verordening (EG) Nr. 659/2007 vermelde nummer van het contingent;

 17. weeglijst: een lijst die een specificatie van het gewicht per rund bevat onder vermelding van het oorspronkelijke identificatienummer van het land van herkomst;

 18. merk: merk als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren;

 19. transscriptielijst: een door de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren gewaarmerkte lijst waarin de oorspronkelijke en nationale oormerknummers per dier zijn vermeld;

 20. erkend slachthuis: een slachthuis dat door de Voedsel- en Waren Autoriteit is erkend;

 21. VWA: de Voedsel- en Waren Autoriteit;

 22. erkenningsnummer: het nummer waaronder een slachthuis is erkend door de VWA.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

De importeur die, in het kader van de krachtens Verordening (EG) nr 1234/2007 periodiek vastgestelde communautaire tariefcontingenten, bergrassen invoert in Nederland met een beroep op geheel of gedeeltelijke schorsing van het specifieke deel van het douanerecht als bedoeld in artikel 3:16 van de Algemene douaneregeling, is ter verkrijging van een definitieve vermindering van dit specifieke deel van het douanerecht, gehouden te voldoen aan de in de Verordening (EG) Nr. 659/2007, en deze verordening vastgestelde voorschriften en bepalingen.

2.

De onder deze regeling ingevoerde runderen dienen niet te worden geslacht binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer behoudens bijzondere omstandigheden zoals omschreven in artikel 5, derde lid.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

De aanvraag om in aanmerking te komen voor toewijzing van importrechten in het kader van deze regeling, dient te worden gedaan bij het productschap met gebruikmaking van een model zoals dat is vastgesteld in bijlage l bij Verordening (EG) Nr. 376/2008.

2.

De importeur dient aan te geven bij de in het eerste lid bedoelde aanvraag, op welke van de betrokken invoercontingenten de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13

Bijlage bij Verordening invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen (PVV) 2008 [Nog niet in werking]