Home

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldig van 19 april 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 19 april 2023 tot 1 januari 2024

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-04-2023 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een groot aantal verschillende stelsels bestaat met betrekking tot toestemmingen van bestuursorganen, die vereist zijn voor het verrichten van activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, en dat het wenselijk is die stelsels zoveel mogelijk samen te voegen, opdat een samenhangende beoordeling van die activiteiten op de betrokken aspecten mogelijk is in één procedure die leidt tot één besluit; dat het nodig is met het oog op dit nieuwe stelsel ook de handhaving daarvan te regelen en dat het wenselijk is van die gelegenheid gebruik te maken om de bestuursrechtelijke handhaving van regelingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving – voor zover niet algemeen-bestuursrechtelijk geregeld – verder te uniformeren en in dezelfde wet onder te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • activiteit: activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2;

 • afvalstoffen: afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;

 • beheersverordening: beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening die van toepassing is op de plaats waar de activiteit wordt of zal worden verricht;

 • beschermd stads- of dorpsgezicht: beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van de Erfgoedwet;

 • beste beschikbare technieken: voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld;

 • bestemmingsplan: bestemmingsplan, provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening dat van toepassing is op de plaats waar de activiteit wordt of zal worden verricht en de krachtens dat plan gestelde nadere eisen;

 • bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

 • bouwen: plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten;

 • bouwverordening: bouwverordening als bedoeld in artikel 8 van de Woningwet;

 • exploitatieplan: plan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;

 • gevaarlijke afvalstoffen: gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;

 • inrichting: inrichting, behorende tot een categorie die is aangewezen krachtens het derde lid;

 • inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar;

 • IPPC-installatie: installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334);

 • mijnbouwwerk: mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 1, onder n, van de Mijnbouwwet;

 • omgevingsdienst: dienst als bedoeld in artikel 5.3, eerste lid;

 • omgevingsvergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2;

 • onlosmakelijke activiteit: activiteit die behoort tot verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2;

 • Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • project: project als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2;

 • rijksmonument: rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet met uitzondering van archeologische monumenten als bedoeld in dat artikel;

 • slopen: geheel of gedeeltelijk afbreken;

 • verklaring: verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid;

 • voorbereidingsbesluit: besluit waarbij toepassing is gegeven aan artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • wijzigen van voorschriften van een omgevingsvergunning: wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden of alsnog verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning.

2.

Met betrekking tot de betekenis van de begrippen «gevolgen voor het milieu» en «bescherming van het milieu» in deze wet en de daarop berustende bepalingen is artikel 1.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer van overeenkomstige toepassing.

3.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden categorieën inrichtingen aangewezen als bedoeld in artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer, waarvan het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben moet worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de omvang van de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu kunnen veroorzaken. Bij de maatregel worden als categorie in ieder geval aangewezen de inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort.

4.

Een wijziging van bijlage 1 bij richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334) gaat voor de toepassing van de in het eerste lid gegeven omschrijving van «IPPC-installatie» gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 1.1a

1.

Een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, die op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning door een derde bewoond mag worden, wordt met betrekking tot die inrichting voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen beschouwd als onderdeel van die inrichting, tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder landbouwinrichting verstaan:

inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten, zijnde het telen of kweken van landbouwgewassen of het fokken, mesten, houden of verhandelen van landbouwhuisdieren, dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht.

Hoofdstuk 2. De omgevingsvergunning

§ 2.1. Verbodsbepalingen, bevoegd gezag, gefaseerde vergunning, deelvergunning en revisievergunning

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.3a

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.5a

Artikel 2.6

§ 2.2. De aanvraag om een omgevingsvergunning

Artikel 2.7

Artikel 2.8

Artikel 2.9

Artikel 2.9a

§ 2.3. De beoordeling van de aanvraag

Artikel 2.10

Artikel 2.11

Artikel 2.12

Artikel 2.13

Artikel 2.14

Artikel 2.15

Artikel 2.16

Artikel 2.17

Artikel 2.17a [Nog niet in werking]

Artikel 2.17b [Nog niet in werking]

Artikel 2.17c [Nog niet in werking]

Artikel 2.17d [Nog niet in werking]

Artikel 2.18

Artikel 2.19

Artikel 2.20

Artikel 2.20a

Artikel 2.21

§ 2.4. De omgevingsvergunning

Artikel 2.22

Artikel 2.23

Artikel 2.23a

Artikel 2.23b

Artikel 2.24

Artikel 2.24a

Artikel 2.25

§ 2.5. Advies en verklaring van geen bedenkingen

Artikel 2.26

Artikel 2.27

Artikel 2.28

§ 2.6. Wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning

Artikel 2.29

Artikel 2.30

Artikel 2.31

Artikel 2.31a

Artikel 2.32

Artikel 2.33

Artikel 2.34

Artikel 2.33a

Hoofdstuk 3. Voorbereidingsprocedures

§ 3.1. Algemene bepalingen over de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning

Artikel 3.1

Artikel 3.1a

Artikel 3.2

Artikel 3.2a

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

§ 3.2. De reguliere voorbereidingsprocedure

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artikel 3.9

§ 3.3. De uitgebreide voorbereidingsprocedure

Artikel 3.10

Artikel 3.11

Artikel 3.12

Artikel 3.13

Artikel 3.14 [Vervallen per 01-01-2012]

§ 3.4. Procedures voor wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning

Artikel 3.15

§ 3.5. Coördinatie met de voorbereiding van watervergunningen

Artikel 3.16

Artikel 3.17

Artikel 3.18

Artikel 3.19

Artikel 3.20

Artikel 3.21

Artikel 3.22

Artikel 3.23

Hoofdstuk 4. Financiële bepalingen

§ 4.1. Financiële zekerheid

Artikel 4.1

§ 4.2. Vergoeding van kosten en schade

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Hoofdstuk 5. Uitvoering en handhaving

§ 5.1. Algemene bepalingen

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.2a

§ 5.2. Kwaliteitsbevordering en samenwerking

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8

Artikel 5.9

§ 5.3. Aanwijzing ambtenaren met toezichthoudende of opsporingsbevoegdheden

Artikel 5.10

Artikel 5.11

Artikel 5.12

Artikel 5.13

§ 5.4. Last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en intrekking van een vergunning of ontheffing

Artikel 5.14 [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 5.15

Artikel 5.16

Artikel 5.17

Artikel 5.18

Artikel 5.19

Artikel 5.20

Artikel 5.21

Artikel 5.22

Artikel 5.23

§ 5.5. [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 5.24 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 5.25 [Vervallen per 01-10-2012]

§ 5.6. Verhaal van kosten

Artikel 5.26

Hoofdstuk 6. Inwerkingtreding beschikkingen en rechtsbescherming

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.2a

Artikel 6.2b

Artikel 6.2c

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 6.5a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.5b

Artikel 6.6 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 6.7 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 6.8 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 6.9 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 6.10 [Vervallen per 01-10-2010]

Hoofdstuk 7. Verdere bepalingen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.2a

Artikel 8.3

Artikel 8.3a [Nog niet in werking]

Artikel 8.4

Artikel 8.5