Home

Regeling beheer batterijen en accu’s 2008

Geldig van 1 januari 2017 tot 19 april 2023
Geldig van 1 januari 2017 tot 19 april 2023

Regeling beheer batterijen en accu’s 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 19-04-2023]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (PbEU L 266) en de artikelen 9.2.2.1, 10.15 tot en met 10.18 en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. batterij: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire batterijcellen of uit een of meer secundaire batterijcellen;

 2. accu: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire batterijcellen of uit een of meer secundaire batterijcellen;

 3. batterijpak: set van batterijen of accu’s, die onderling verbonden zijn of voorzien zijn van een buitenverpakking, die één complete eenheid vormt en niet is bedoeld om door de eindgebruiker te worden opgedeeld of geopend;

 4. draagbare batterij of accu: batterij of accu die:

  1. 1°.

   afgedicht is,

  2. 2°.

   met de hand kan worden gedragen, en

  3. 3°.

   geen industriële batterij of accu of een autobatterij of -accu is;

 5. industriële batterij of accu: batterij of accu die uitsluitend voor gebruik voor industriële of professionele doeleinden is ontworpen of in een elektrisch voertuig wordt gebruikt;

 6. autobatterij of -accu: batterij of accu gebruikt voor het starten, de verlichting of het ontstekingsvermogen van een voertuig niet zijnde een elektrisch voertuig;

 7. apparatuur: elektrische en elektronische apparatuur als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur die gedeeltelijk of volledig van energie kan worden voorzien door een batterij of een accu;

 8. op de markt brengen: het ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, aan een derde in Nederland;

 9. fabrikant: degene die een batterij of accu vervaardigt;

 10. producent: degene die beroepsmatig, ongeacht de verkooptechniek, batterijen of accu’s, met inbegrip van die welke in apparatuur of voertuigen zijn ingebouwd, voor het eerst op de markt brengt;

 11. distributeur: degene die beroepsmatig batterijen of accu’s levert aan een eindgebruiker;

 12. afgedankte batterijen of accu’s: batterijen of accu’s die afvalstoffen zijn;

 13. inzamelpercentage: het percentage dat wordt verkregen door het gewicht van de afgedankte draagbare batterijen en accu’s, die de producent op de markt heeft gebracht en overeenkomstig artikel 5, eerste en vierde lid, in een bepaald kalenderjaar zijn ingezameld respectievelijk opgehaald, vermenigvuldigd met drie, te delen door het gewicht van alle draagbare batterijen en accu’s die die producent gedurende dat kalenderjaar en de twee voorgaande kalenderjaren op de markt heeft gebracht;

 14. recycling als materiaal: na een verwerking opnieuw gebruiken van materialen, hetzij voor het oorspronkelijke doel, hetzij voor een ander doel, daaronder niet begrepen de terugwinning van energie;

 15. verwerking: iedere activiteit die afgedankte batterijen en accu’s ondergaan nadat zij zijn overgedragen aan een inrichting voor het sorteren, het voorbereiden op recycling als materiaal of het voorbereiden op verwijdering;

 16. richtlijn 2006/66/EG: richtlijn nr. 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (PbEU L 266).

Artikel 2

Deze regeling is niet van toepassing op batterijen en accu’s die worden gebruikt in:

 1. apparatuur die wordt aangewend in samenhang met de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van Nederland of een van de andere lidstaten van de Europese Unie, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, met uitzondering van producten die niet voor specifieke militaire doeleinden zijn bestemd;

 2. apparatuur bestemd om de ruimte ingestuurd te worden.

§ 2. Ontwerp en fabricage van batterijen en accu’s

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Inname, verwerking, recycling en overig afvalbeheer

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 4. Markering

Artikel 9

§ 5. Informatie

Artikel 10

§ 6. Financiering

Artikel 11

§ 7. Registratie en verslaglegging

Artikel 12

Artikel 13

§ 8. Wijziging en intrekking andere regelgeving

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Bijlage behorende bij artikel 13