Home

Wet tuchtrechtspraak accountants

Geldig van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015
Geldig van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015

Wet tuchtrechtspraak accountants

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2014 tot 01-01-2015]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wet tot stand te brengen waarin het tuchtprocesrecht ten aanzien van accountants op uniforme wijze wordt geregeld en waarin voorts regels worden gesteld inzake een klachtenprocedure ten aanzien van accountants;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

  1. accountant: accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep;

  2. Autoriteit Financiële Markten de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

  3. betrokkene degene jegens wie een klacht is ingediend op grond van artikel 22 van deze wet;

  4. beroepsorganisatie: de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

  5. het College het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

  6. klager degene die jegens betrokkene een klacht heeft ingediend op grond van artikel 22 van deze wet;

  7. Onze Minister Onze Minister van Financiën;

  8. Onze Ministers Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie;

  9. registers: het register, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties en het accountantsregister, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep.

Hoofdstuk II. Tuchtrechtelijke maatregelen

Artikel 2

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk III. De accountantskamer

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 21c

Artikel 21d

Artikel 21e

Hoofdstuk IV. Het tuchtgeding in eerste aanleg

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 38a

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Hoofdstuk V. Het beroep

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Hoofdstuk VI. De tenuitvoerlegging

Artikel 47

Artikel 48

Hoofdstuk VII. Wijziging in andere wetten

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 50a

Hoofdstuk VIII. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 53

Artikel 54

Bijlage als bedoeld in artikel 15, eerste lid , van de Wet tuchtrechtspraak accountants