Home

Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

Geldig van 1 april 2016 tot 1 april 2017
Geldig van 1 april 2016 tot 1 april 2017

Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2016 tot 01-04-2017]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2027]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. onderwijsinstelling: instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, onder 1° en 2°, van de Wet educatie en beroepsonderwijs die ingevolge artikel 2.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht of hogeschool als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek die is vermeld op de bijlage genoemd in artikel 1.8, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 3. zorgopleiding:

  1. 1°.

   beroepsopleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs van een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel i, van de Wet educatie en beroepsonderwijs die ingevolge artikel 2.1.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs voor bekostiging in aanmerking komt en die voor het desbetreffende studiejaar met een in bijlage 1 van deze regeling genoemde code wordt vermeld in het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

  2. 2°.

   voltijds of deeltijds opleiding als bedoeld in artikel 7.7, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de verzorging waarvan ingevolge artikel 1.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aanspraak op bekostiging uit ’s Rijks kas bestaat en die voor het desbetreffende studiejaar met een in bijlage 2 van deze regeling genoemde code wordt vermeld in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 4. opleiding:

  1. 1°.

   beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs van een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel i, van de Wet educatie en beroepsonderwijs die ingevolge artikel 2.1.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs voor bekostiging in aanmerking komt en die voor het desbetreffende studiejaar met een in bijlage 1 van deze regeling genoemde code wordt vermeld in het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

  2. 2°.

   voltijds, deeltijds of duale opleiding als bedoeld in artikel 7.7, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de verzorging waarvan ingevolge artikel 1.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aanspraak op bekostiging uit ’s Rijks kas bestaat en die voor het desbetreffende studiejaar met een in bijlage 2 van deze regeling genoemde code wordt vermeld in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 5. studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daarop volgende jaar voor zover het betreft een zorgopleiding, bedoeld in onderdeel c, onder 1°, of tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar voor zover het betreft een zorgopleiding, bedoeld in onderdeel c, onder 2°;

 6. deelnemer: door een onderwijsinstelling voor bekostiging aangemeld natuurlijke persoon die in een studiejaar ingeschreven staat of heeft gestaan voor een zorgopleiding en in het daaraan voorafgaande studiejaar niet stond ingeschreven voor een opleiding.

Artikel 1a

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

Artikel 2

1.

De Minister kan aan een onderwijsinstelling jaarlijks een subsidie verstrekken voor het aanbieden en toedienen van vaccinatie tegen hepatitis B aan een deelnemer van een zorgopleiding.

2.

De subsidie wordt per studiejaar verstrekt.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9 [Vervallen per 07-05-2011]

Artikel 10 [Vervallen per 24-03-2010]

Artikel 11 [Vervallen per 07-05-2011]

Artikel 12 [Vervallen per 07-05-2011]

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Bijlage 1. Codes Centraal register beroepsopleidingen

Bijlage 2. Codes Centraal register opleidingen hoger onderwijs