Home

Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2008

Geldig van 30 juni 2008 tot 11 juli 2008
Geldig van 30 juni 2008 tot 11 juli 2008

Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2008

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 11-07-2008 met twk t/m 01-01-2008 ]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2013]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. wet: Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

  2. pensioen: pensioen als bedoeld in de artikelen 105, eerste lid, en 157, eerste lid, van de wet;

  3. berekeningsgrondslag: het bedrag waarnaar een pensioen wordt berekend;

  4. aangepaste berekeningsgrondslag: de berekeningsgrondslag zoals die laatstelijk is aangepast ingevolge de Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2007;

  5. aanpassingsdatum: 1 januari 2008.

2.

Indien een pensioen wordt afgeleid van een ander pensioen, wordt onder berekeningsgrondslag verstaan het bedrag waarnaar dat andere pensioen wordt berekend.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die zijn ingegaan voor of op de aanpassingsdatum worden met ingang van die datum nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0205.

2.

Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de aanpassingsdatum aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de aangepaste berekeningsgrondslag.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die ingaan na de aanpassingsdatum worden, indien die berekeningsgrondslagen betrekking hebben op tijd voor die datum, nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0205.

2.

Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de nader aangepaste berekeningsgrondslag, met inachtneming van de bedragen vermeld in artikel 6.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7

Artikel 8