Home

Besluit ruimtelijke ordening

Geldig van 1 juli 2021 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 juli 2021 tot 1 januari 2024

Besluit ruimtelijke ordening

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 december 2007, nr. DJZ2007127171, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 2.4, 3.6, 3.7, 3.16, 3.20, 3.22, 3.23, 3.36, 3.37, 3.38, 4.1, 4.2, 4.3, 6.7, 6.11, 6.12, 9.1, 9.3, 9.4, 10.3, 10.7 en 10.8 van de Wet ruimtelijke ordening;

De Raad van State gehoord (advies van 29 februari 2008, nr. W08.07.0483/IV);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 14 april 2008, nr. DJZ2008033519, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1.1. Algemeen

Artikel 1.1.1

1.

In dit besluit en de hierop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet ruimtelijke ordening;

  2. andere geluidsgevoelige gebouwen: andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;

  3. geluidsgevoelige terreinen: geluidsgevoelige terreinen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;

  4. sociale huurwoning: huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, waarbij de instandhouding voor de in een gemeentelijke verordening omschreven doelgroep voor ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd;

  5. sociale koopwoning: koopwoning met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste € 200.000, waarbij de instandhouding voor de in een gemeentelijke verordening omschreven doelgroep voor een in de verordening vastgesteld tijdvak van ten minste een jaar en ten hoogste tien jaar na ingebruikname is verzekerd;

  6. particulier opdrachtgeverschap: situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst – tenminste de economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning;

  7. geometrische plaatsbepaling: locatie van een ruimtelijk object, vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem;

  8. bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur;

  9. stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen;

  10. geliberaliseerde woning voor middenhuur: huurwoning met een aanvangshuurprijs van ten minste het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, en ten hoogste een in een gemeentelijke verordening bepaalde, jaarlijks te indexeren aanvangshuurprijs, waarbij de instandhouding in die verordening voor ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd.

2.

In dit besluit en de hierop berustende bepalingen wordt onder een bestemmingsplan mede begrepen een inpassingsplan als bedoeld in afdeling 3.5 van de wet.

3.

In hoofdstuk 3 van dit besluit en de hierop berustende bepalingen wordt onder een bestemmingsplan mede begrepen een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de wet alsmede een rijksbestemmingsplan als bedoeld in artikel 10.3 van de wet.

Artikel 1.1.2

§ 1.2. Bepalingen over de vormgeving, inrichting, beschikbaarstelling, bekendmaking en terinzagelegging van ruimtelijke besluiten

Artikel 1.2.1

Artikel 1.2.1a

Artikel 1.2.2

Artikel 1.2.3

Artikel 1.2.4

Artikel 1.2.5

Artikel 1.2.6

§ 1.3. Voorbereiding van besluiten met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen

Artikel 1.3.1

Hoofdstuk 2. Structuurvisies

Artikel 2.1.1

Artikel 2.1.2

Hoofdstuk 3. Bestemmingsplannen

§ 3.1. Algemeen

Artikel 3.1.1

Artikel 3.1.1a

Artikel 3.1.2

Artikel 3.1.3

Artikel 3.1.4

Artikel 3.1.5

Artikel 3.1.6

Artikel 3.1.7

§ 3.2. Standaardregels in bestemmingsplannen

Artikel 3.2.1

Artikel 3.2.2

Artikel 3.2.3

Artikel 3.2.4

§ 3.3. Geluidszones

Artikel 3.3.1

§ 3.4. [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.4.1 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.4.2 [Vervallen per 01-10-2010]

§ 3.5. [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.5.1 [Vervallen per 01-10-2010]

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-10-2010]

§ 4.1. [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 4.1.1 [Vervallen per 01-10-2010]

§ 4.2. [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 4.2.1 [Vervallen per 01-10-2010]

Hoofdstuk 5. Andere planologische besluiten

Artikel 5.1.1

Hoofdstuk 6. Financiële bepalingen

Afdeling 6.1. Tegemoetkoming in schade

§ 6.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 6.1.1.1

§ 6.1.2. De aanvraag

Artikel 6.1.2.1
Artikel 6.1.2.2

§ 6.1.3. De behandeling en beoordeling van de aanvraag

Artikel 6.1.3.1
Artikel 6.1.3.2
Artikel 6.1.3.3
Artikel 6.1.3.4
Artikel 6.1.3.5
Artikel 6.1.3.6
Artikel 6.1.3.7
Artikel 6.1.3.8

Afdeling 6.2. Grondexploitatie

Artikel 6.2.1

Artikel 6.2.1a

Artikel 6.2.2 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 6.2.3

Artikel 6.2.4

Artikel 6.2.5

Artikel 6.2.6

Artikel 6.2.7

Artikel 6.2.8

Artikel 6.2.9

Artikel 6.2.10

Artikel 6.2.11

Artikel 6.2.12

Afdeling 6.3. [Vervallen per 01-07-2015]

§ 6.3.1. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 6.3.1.1 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 6.3.1.2 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 6.3.1.3 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 6.3.1.4 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 6.3.1.5 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 6.3.1.6 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 6.3.1.7 [Vervallen per 01-07-2015]

§ 6.3.2. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 6.3.2.1 [Vervallen per 01-07-2015]

§ 6.3.3. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 6.3.3.1 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 6.3.3.2 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 6.3.3.3 [Vervallen per 01-07-2015]

§ 6.3.4. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 6.3.4.1 [Vervallen per 01-07-2015]

§ 6.3.5. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 6.3.5.1 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 6.3.5.2 [Vervallen per 01-07-2015]

§ 6.3.6. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 6.3.6.1 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 6.3.6.2 [Vervallen per 01-07-2015]

Hoofdstuk 7. Planologische organen

§ 7.1. [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.1.1 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.1.2 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.1.3 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.1.4 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.1.5 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.1.6 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.1.7 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.1.8 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.1.9 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.1.10 [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 7.1.11 [Vervallen per 01-03-2009]

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

§ 8.1. Overgangsbepalingen

Artikel 8.1.1

Artikel 8.1.2

Artikel 8.1.3

Artikel 8.1.3a

Artikel 8.1.4

§ 8.2. Slotbepalingen

Artikel 8.2.1 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 8.2.2