Home

Algemene douanewet

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Algemene douanewet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter verbetering van de doelmatigheid, ter verhoging van de inzichtelijkheid en ter vereenvoudiging van de wetgeving inzake het douanetoezicht op dan wel de douanecontrole van goederen en goederenverkeer in ruime zin, wenselijk is, regels, welke ten aanzien van douanetoezicht en douanecontrole gemeen zijn, in een algemene wet samen te vatten, mede in verband met de op douanetoezicht en douanecontrole betrekking hebbende internationale afspraken of besluiten van volkenrechtelijke organisaties;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1.1. Toepassingsgebied en basisdefinities

Artikel 1:1

1.

De bepalingen bij of krachtens deze wet vormen de nationale bepalingen ter uitvoering van:

  1. het Douanewetboek van de Unie, de krachtens dat wetboek vastgestelde EU-rechtshandelingen, en

  2. Uniewetgeving op andere gebieden als bedoeld in het Douanewetboek van de Unie.

2.

De bepalingen bij of krachtens deze wet strekken mede ten behoeve van de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit:

  1. interregionaal recht,

  2. het Koninkrijk verbindende verdragen en

  3. in al hun onderdelen verbindende besluiten van bij zodanige verdragen opgerichte volkenrechtelijke organisaties, voorzover deze verplichtingen betrekking hebben op het douanetoezicht op, dan wel op de douanecontrole van, goederen en het goederenverkeer en voorts onderwerpen betreffen die vallen onder de reikwijdte van een of meer regelingen als bedoeld in de bijlage bij deze wet.

3.

De bepalingen bij of krachtens deze wet strekken mede ten behoeve van de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit regelingen van internationaal recht tot het verlenen van wederzijdse administratieve bijstand inzake goederen en goederenverkeer.

4.

De bepalingen bij of krachtens deze wet strekken mede tot uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen, voorzover deze betrekking hebben op goederen en goederenverkeer en voorts onderwerpen betreffen die vallen onder de reikwijdte van een of meer regelingen als bedoeld in de bijlage bij deze wet.

5.

De bepalingen bij of krachtens deze wet strekken mede ter handhaving van verboden of beperkingen die op goederen bij het binnenbrengen in, onderscheidenlijk verlaten van, het douanegebied van de Unie dan wel de gebieden, bedoeld in artikel 1:2, of bij het plaatsen onder een douaneregeling of wederuitvoer van die goederen van toepassing zijn of zouden zijn bij of krachtens een bindende EU-rechtshandeling of een ander wettelijk voorschrift dat is opgenomen in de bijlage bij deze wet.

6.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen wijzigingen worden aangebracht in de bijlage bij deze wet.

Artikel 1:2

Artikel 1:3

Artikel 1:4

Artikel 1:5

Artikel 1:6

Artikel 1:7

Afdeling 1.2. Diverse algemene bepalingen betreffende met name rechten en verplichtingen van personen

Paragraaf 1.2.1. Vertegenwoordiging

Artikel 1:8
Artikel 1:9 [Vervallen per 01-05-2016]
Artikel 1:10
Artikel 1:11
Artikel 1:12
Artikel 1:13 [Vervallen per 01-05-2016]
Artikel 1:14
Artikel 1:15
Artikel 1:16
Artikel 1:17

Paragraaf 1.2.2. Beschikkingen

Artikel 1:18

Paragraaf 1.2.3. Kosten ambtelijke werkzaamheden

Artikel 1:19

Paragraaf 1.2.4. Overige bepalingen inzake douanetoezicht en douanecontrole

Artikel 1:20
Artikel 1:21
Artikel 1:22
Artikel 1:23
Artikel 1:23a
Artikel 1:23b
Artikel 1:23c
Artikel 1:23d
Artikel 1:23e
Artikel 1:23f
Artikel 1:23g
Artikel 1:23h
Artikel 1:24
Artikel 1:25
Artikel 1:26
Artikel 1:26a
Artikel 1:27
Artikel 1:28
Artikel 1:29
Artikel 1:30
Artikel 1:31
Artikel 1:32
Artikel 1:33
Artikel 1:34
Artikel 1:35
Artikel 1:36
Artikel 1:37

Paragraaf 1.2.5. Overige bepalingen omtrent gegevensverstrekking

Artikel 1:38

Hoofdstuk 2. Bepalingen die op de in het douanegebied van de Unie binnengebrachte goederen van toepassing zijn tot deze onder een douaneregeling zijn geplaatst, worden wederuitgevoerd, het douanegebied van de Unie zullen verlaten of worden verwijderd

Afdeling 2.1. Formaliteiten met betrekking tot goederen en goederenverkeer

Artikel 2:1

Artikel 2:2

Afdeling 2.2. Overige bepalingen

Artikel 2:3

Hoofdstuk 3. Verboden en beperkingen

Artikel 3:1

Afdeling 3.1. Liquide middelen

Artikel 3:2

Artikel 3:2a

Artikel 3:2b

Artikel 3:3

Artikel 3:4

Artikel 3:5

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 4:1 [Vervallen per 01-05-2016]

Hoofdstuk 5. Goederen die het douanegebied van de Unie verlaten

Artikel 5:1

Hoofdstuk 6. Vrijstellingen

Artikel 6:1

Artikel 6:2

Artikel 6:3

Hoofdstuk 7. Douaneschuld

Afdeling 7.1. Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld

Artikel 7:1

Artikel 7:2

Afdeling 7.2. Ontstaan van de douaneschuld

Artikel 7:3

Artikel 7:4 [Vervallen per 01-05-2016]

Afdeling 7.3. Invordering van het bedrag van de douaneschuld en toepassing handelspolitieke maatregelen

Paragraaf 7.3.1. Boeking en mededeling

Artikel 7:4a
Artikel 7:5
Artikel 7:6
Artikel 7:7
Artikel 7:8
Artikel 7:9
Artikel 7:10

Hoofdstuk 8. Beroep in een eerste fase (bezwaar) en beroep in een tweede fase (beroep)

Artikel 8:1

Artikel 8:2

Artikel 8:3 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8:4 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 9. Bestuurlijke boeten

Afdeling 9.1. Beboetbare feiten

Artikel 9:1

Artikel 9:1a [Nog niet in werking]

Artikel 9:1b [Nog niet in werking]

Artikel 9:2

Artikel 9:3

Artikel 9:4

Artikel 9:5

Artikel 9:6

Artikel 9:6a

Afdeling 9.2. Aanvullende voorschriften inzake het opleggen van bestuurlijke boeten

Artikel 9:7 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9:8

Artikel 9:9 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9:10 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9:11 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9:12 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9:13 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9:14 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9:15 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9:16

Hoofdstuk 10. Strafrechtelijke bepalingen

Afdeling 10.1. Strafbare feiten

Artikel 10:1

Artikel 10:2

Artikel 10:3

Artikel 10:4

Artikel 10:5

Artikel 10:6

Artikel 10:7

Artikel 10:8

Artikel 10:9

Artikel 10:10

Artikel 10:11

Artikel 10:12 [Vervallen per 01-07-2009]

Afdeling 10.2. Algemene bepalingen van strafrecht

Artikel 10:13

Artikel 10:14

Artikel 10:15

Artikel 10:16

Artikel 10:17

Artikel 10:18

Hoofdstuk 11. Algemene bepalingen van strafvordering

Artikel 11:1

Artikel 11:2

Artikel 11:3

Artikel 11:4

Artikel 11:5

Artikel 11:6

Artikel 11:7

Artikel 11:8

Artikel 11:9

Artikel 11:10

Artikel 11:11

Artikel 11:12

Artikel 11:13

Artikel 11:14

Hoofdstuk 12. Slotbepalingen

Artikel 12:1

Artikel 12:2

Artikel 12:3

Artikel 12:4

Artikel 12:5

Artikel 12:6

Bijlage bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet