Home

Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008

Geldig van 19 februari 2008 tot 1 maart 2008
Geldig van 19 februari 2008 tot 1 maart 2008

Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-03-2008]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gehoord de departementale ondernemingsraad;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 2. bewindspersoon: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of een Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 3. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 4. Staatssecretaris: Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 5. secretaris-generaal: secretaris-generaal van het Ministerie,

 6. plaatsvervangend secretaris-generaal: plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie,

 7. directeur-generaal: directeur-generaal van het Ministerie,

 8. hoofd van een inspectie: de inspecteur-generaal van het onderwijs of het hoofd van de Erfgoedinspectie,

 9. hoofd van het agentschap: hoofddirecteur van het agentschap Centrale Financiën Instellingen of directeur van het agentschap Rijksarchiefdienst, zijnde het Nationaal Archief,

 10. directeur: degene die aan het hoofd staat van een beleidsdirectie, een ondersteunende directie, of een ondersteunend bureau als bedoeld in de bijlage bij dit besluit,

 11. budgethouder: functionaris die verantwoordelijk is voor een rechtmatig en doelmatig financieel beheer van de aan hem toegewezen budgetten,

 12. budget: aan een budgethouder toegewezen verplichtingen- en kasbedrag(en) alsmede de te realiseren ontvangsten ter uitvoering van een deel van de begroting,

 13. bestedingsplan ter uitvoering van de begroting, opgesteld ten behoeve van het aangaan van verplichtingen anders dan:

  • in het kader van de reguliere of aanvullende bekostiging,

  • in het kader van het aangaan van verplichtingen uit hoofde van de cultuurnota,

  • subsidies op grond van artikel 34 van de Monumentenwet 1988,

 14. managementafspraak: afspraak omtrent de vertaling van beleidsdoelen in de begroting en de doelstellingen voor de interne bedrijfsvoering naar concrete acties en activiteiten, benodigde middelen en bevoegdheden of de prestatie- en kwaliteitsnormen ten aanzien van de te leveren producten of diensten, dan wel beide, met inbegrip van het bestedingsplan,

 15. personele besluiten: besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van personele aangelegenheden.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging [Nog niet in werking]

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 1. volmacht om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, en

 2. machtiging om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 3. Organisatie van het Ministerie [Nog niet in werking]

1.

Het Ministerie bestaat uit:

 1. de ondersteuningskolom waaronder de ondersteunende directies vallen,

 2. drie beleidskolommen (directoraten-generaal) waaronder de beleidsdirecties vallen,

 3. de inspecties,

 4. de agentschappen, en

 5. de ondersteunende bureaus.

2.

De organisatie van het Ministerie wordt nader vastgesteld door middel van de bij dit besluit behorende bijlage.

3.

Wijziging van de bijlage geschiedt door de secretaris-generaal.

4.

De directeur Concernondersteuning draagt zorg voor bekendmaking van de bijlage door openbare ter inzage legging op het Ministerie en door plaatsing op het intranet en de internetsite van het Ministerie.

Artikel 4. Voorbehouden aan bewindspersonen [Nog niet in werking]

Artikel 5. Mandaat aan SG en PSG [Nog niet in werking]

Artikel 6. Mandaat aan DG’s [Nog niet in werking]

Artikel 7. Mandaat aan hoofden van de inspecties [Nog niet in werking]

Artikel 8. Mandaat aan hoofden van de agentschappen [Nog niet in werking]

Artikel 9. Mandaat aan directeuren [Nog niet in werking]

Artikel 10. Managementafspraken [Nog niet in werking]

Artikel 11. Ondermandaat en mandaatregister [Nog niet in werking]

Artikel 12. Voorbehouden aan secretaris-generaal [Nog niet in werking]

Artikel 13. Voorbehouden aan DG, hoofden inspecties en hoofden agentschappen [Nog niet in werking]

Artikel 14. Voorbehouden aan de directeur CO [Nog niet in werking]

Artikel 15. Afwezigheid of verhindering [Nog niet in werking]

Artikel 16. Wijze van ondertekening [Nog niet in werking]

Artikel 17. Intrekking [Nog niet in werking]

Artikel 18. Inwerkingtreding

Artikel 19. Citeertitel

Bijlage [Nog niet in werking]