Home

Regeling natuurlijke bronnen van ioniserende straling 2008

Geldig van 1 januari 2008 tot 3 april 2009
Geldig van 1 januari 2008 tot 3 april 2009

Regeling natuurlijke bronnen van ioniserende straling 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2008 tot 03-04-2009]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2014]

Aanhef

De Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. besluit: Besluit stralingsbescherming;

 2. bijlage: bij deze regeling behorende bijlage, tenzij anders is aangegeven;

 3. oppervlaktebesmetting: aanwezigheid op het oppervlak van een object dat bestaat uit niet-radioactieve vaste stoffen, van niet-afwrijfbare of afwrijfbare natuurlijke bronnen met een gemiddelde massa per oppervlakte van minder dan 1 g/cm2;

 4. bereikbaar oppervlak:

  1. 1°.

   het bereikbaar oppervlak van een object zonder nader of destructief ingrijpen in dat object, of

  2. 2°.

   oppervlak van een object dat bereikbaar is indien dat object geopend of uit elkaar genomen is voor gebruik, onderhoud of reparatie, voor product- of materiaalgebruik of voor product- of materiaalhergebruik;

 5. eindbestemming: bestemming waarvan door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de ondernemer voorzien is dat een natuurlijke bron daar gedurende meer dan twee jaar zal verblijven, indien voor die bron geen andere bestemming is voorzien.

Artikel 2

De lijst van werkzaamheden waarbij mogelijk de in bijlage 1, tabel 1 en 2, bij het besluit vermelde waarden worden overschreden, wordt bekendgemaakt door vermelding in bijlage 1.

Artikel 3

1.

De activiteiten of activiteitsconcentraties van natuurlijke bronnen worden gewogen en gesommeerd ten behoeve van de toetsing aan de in bijlage 1, tabel 1 of 2, van het besluit vermelde waarden, volgens de methode, aangegeven in bijlage 2, onder 1A en 1B.

2.

De omgevingsdosisequivalenten, de equivalente en de effectieve doses, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, ten gevolge van werkzaamheden worden bepaald volgens de methode, bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a, van het besluit, volgens de methode aangegeven in bijlage 2, onder 2.

3.

De doses met betrekking tot werkzaamheden worden getoetst volgens de methode, aangegeven in bijlage 2, onder 3.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Bijlagen

Bijlage 1. Lijst van geïdentificeerde werkzaamheden

Bijlage 2. Methode van sommatie en toetsing van doses ten gevolge van werkzaamheden

Bijlage 3. Voorschriften voor meldingsplichtige werkzaamheden

Bijlage 4. Meetmethode en bepaling oppervlaktebesmetting met natuurlijke bronnen

Bijlage 5. Formulier voor melding, afmelding of wijziging werkzaamheden ( artikelen 103 , 104 , 105 en 106 van het besluit )

Bijlage 6. Formulier voor ketenmelding werkzaamheden ( artikelen 103 , 104 , 105 en 106 van het besluit )

Bijlage 7. Formulier vergunningaanvraag werkzaamheden ( artikelen 107 , 108 , 109 van het besluit )