Home

Activiteitenbesluit milieubeheer

Geldig van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024

Activiteitenbesluit milieubeheer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 maart 2007, nr. DJZ2007031290, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de richtlijn nr. 2003/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2003 (PbEU L 123) ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer, richtlijn nr. 91/271/EEG van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1991 betreffende het stedelijk afvalwater (PbEG L 135), richtlijn 91/689/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PbEG L 377), richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en installaties (PbEG L 85), richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PbEG L 332), richtlijn 2000/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen (PbEU 1), richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327), richtlijn 2006/11/EG van 15 februari 2006 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (PbEU L 64), richtlijn 80/86/EEG van de Raad van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen (PbEG L 20), richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (Pb L 371) en op de artikelen 8.1, tweede lid, 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer, en op de artikelen 2a, eerste en tweede lid, 2b en 2c, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

De Raad van State gehoord (advies van 28 juni 2007, nr. W08.07.0082/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 oktober 2007, nr. DJZ2007098397, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Afdeling 1.1. Begripsbepalingen, omhangbepaling, reikwijdte en procedurele bepalingen

Artikel 1

1.

Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A, een inrichting type B of een inrichting type C drijft.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op de artikelen 1.4, 1.4a en 1.4b.

§ 1.1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1
Artikel 1.2
Artikel 1.2a [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 1.3

§ 1.1.1a. Omhangbepaling

Artikel 1.3a
Artikel 1.3b

§ 1.1.2. Reikwijdte en andere procedurele bepalingen

Artikel 1.3c
Artikel 1.4
Artikel 1.4a
Artikel 1.4b
Artikel 1.5
Artikel 1.5a
Artikel 1.5b
Artikel 1.6
Artikel 1.7
Artikel 1.8
Artikel 1.9
Artikel 1.9a

Afdeling 1.2. Melding

Artikel 1.9b

Artikel 1.10

Artikel 1.10a

Artikel 1.11

Artikel 1.12

Artikel 1.13

Artikel 1.13a

Artikel 1.14

Artikel 1.14a

Artikel 1.15

Artikel 1.16

Artikel 1.16a

Artikel 1.17

Artikel 1.17a

Artikel 1.18

Artikel 1.19

Artikel 1.20

Artikel 1.21

Artikel 1.21a

Artikel 1.21b

Artikel 1.21c

Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten

Afdeling 2.1. Zorgplicht

Artikel 2

Artikel 2.1

Afdeling 2.2. Lozingen

Artikel 2.1a

Artikel 2.2

Artikel 2.2a

Artikel 2.2b

Artikel 2.3

Afdeling 2.3. Lucht en geur

Artikel 2.3a

Artikel 2.3b

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 2.7

Artikel 2.7a

Artikel 2.8

Artikel 2.8a

Afdeling 2.4. Bodem

Artikel 2.8b

Artikel 2.9

Artikel 2.9a

Artikel 2.10

Artikel 2.11

Afdeling 2.5. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Artikel 2.11a

Artikel 2.12

Artikel 2.13

Artikel 2.14

Artikel 2.14a

Artikel 2.14b

Afdeling 2.6. Verduurzaming van het energiegebruik

Artikel 2.14c

Artikel 2.15

Afdeling 2.7. Verkeer en vervoer

Artikel 2.15a

Artikel 2.16 [Nog niet in werking]

Artikel 2.16a

Afdeling 2.8. Geluidhinder

Artikel 2.16b

Artikel 2.17

Artikel 2.17a

Artikel 2.18

Artikel 2.19 [Nog niet in werking]

Artikel 2.19a

Artikel 2.20

Artikel 2.21

Artikel 2.22

Afdeling 2.9. Trillinghinder

Artikel 2.22a

Artikel 2.23

Afdeling 2.10. Financiële zekerheid

Artikel 2.23a

Artikel 2.24

Artikel 2.25

Artikel 2.26

Artikel 2.27

Afdeling 2.11. Oplosmiddelen

Artikel 2.27a

Artikel 2.28

Artikel 2.29

Artikel 2.30

Artikel 2.31

Artikel 2.32

Hoofdstuk 3. Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor inrichtingen type C

Afdeling 3.0. Reikwijdte hoofdstuk 3

Artikel 3

Afdeling 3.1. Afvalwaterbeheer

§ 3.1.1. Bodemsanering en proefbronnering

Artikel 3.1

§ 3.1.2. Lozen van grondwater bij ontwatering

Artikel 3.2

§ 3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Artikel 3.3

§ 3.1.4. Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie

Artikel 3.4
Artikel 3.5

§ 3.1.4a. Behandeling van stedelijk afvalwater

Artikel 3.5a
Artikel 3.5b
Artikel 3.5c
Artikel 3.5d
Artikel 3.5e
Artikel 3.5f
Artikel 3.5g

§ 3.1.5. Lozen van koelwater

Artikel 3.6

§ 3.1.6. Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten

Artikel 3.6.1
Artikel 3.6a
Artikel 3.6b

§ 3.1.7. Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.6c
Artikel 3.6d
Artikel 3.6e

§ 3.1.8. Lozen ten gevolge van schoonmaken drinkwaterleidingen

Artikel 3.6f

§ 3.1.9. Lozen van afvalwater ten gevolge van calamiteitenoefeningen

Artikel 3.6g

Afdeling 3.2. Installaties

§ 3.2.1. Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof

Artikel 3.7
Artikel 3.8
Artikel 3.9
Artikel 3.10
Artikel 3.10a
Artikel 3.10b
Artikel 3.10c
Artikel 3.10d
Artikel 3.10e
Artikel 3.10f
Artikel 3.10g
Artikel 3.10h
Artikel 3.10i
Artikel 3.10j
Artikel 3.10k
Artikel 3.10l
Artikel 3.10m
Artikel 3.10n
Artikel 3.10o
Artikel 3.10p
Artikel 3.10q
Artikel 3.10r
Artikel 3.10s
Artikel 3.10t
Artikel 3.10u
Artikel 3.10v
Artikel 3.10w [Vervallen per 19-12-2017]

§ 3.2.2. In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Artikel 3.11
Artikel 3.12

§ 3.2.3. In werking hebben van een windturbine

Artikel 3.13
Artikel 3.14
Artikel 3.14a
Artikel 3.15
Artikel 3.15a

§ 3.2.3a. In werking hebben van een windturbinepark

Artikel 3.15b
Artikel 3.15c
Artikel 3.15d
Artikel 3.15e
Artikel 3.15f

§ 3.2.4. In werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater

Artikel 3.16

§ 3.2.5. In werking hebben van een natte koeltoren

Artikel 3.16a
Artikel 3.16b

§ 3.2.6. In werking hebben van een koelinstallatie

Artikel 3.16c
Artikel 3.16d

§ 3.2.7. In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie

Artikel 3.16e
Artikel 3.16f

§ 3.2.8. Installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem

Artikel 3.16g
Artikel 3.16h
Artikel 3.16i
Artikel 3.16j
Artikel 3.16k
Artikel 3.16l
Artikel 3.16m
Artikel 3.16n
Artikel 3.16o
Artikel 3.16p
Artikel 3.16q

Afdeling 3.3. Activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen

§ 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen

Artikel 3.17
Artikel 3.18
Artikel 3.19
Artikel 3.20
Artikel 3.20a
Artikel 3.21 [Vervallen per 01-10-2019]
Artikel 3.22
Artikel 3.23

§ 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen

Artikel 3.23a
Artikel 3.23b
Artikel 3.23c
Artikel 3.23d
Artikel 3.24
Artikel 3.25

§ 3.3.3. Het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en daarmee samenhangende activiteiten

Artikel 3.26
Artikel 3.26a
Artikel 3.26b
Artikel 3.26c

§ 3.3.4. Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Artikel 3.26d
Artikel 3.26e
Artikel 3.26f [Vervallen per 01-01-2016]

§ 3.3.5. Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen in een jachthaven

Artikel 3.26g
Artikel 3.26h
Artikel 3.26i
Artikel 3.26j
Artikel 3.26k

§ 3.3.6. Het gebruik van hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen

Artikel 3.26l
Artikel 3.26m
Artikel 3.26n
Artikel 3.26o
Artikel 3.26p
Artikel 3.26q

Afdeling 3.4. Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen

§ 3.4.1. Opslaan van propaan

Artikel 3.27
Artikel 3.28

§ 3.4.2. Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn

Artikel 3.29
Artikel 3.30
Artikel 3.30a

§ 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen

Artikel 3.31
Artikel 3.32
Artikel 3.33
Artikel 3.34
Artikel 3.35
Artikel 3.36
Artikel 3.37
Artikel 3.38
Artikel 3.39
Artikel 3.40 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 3.4.4. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3.41 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.42 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.43 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.44 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 3.4.5. Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

Artikel 3.45
Artikel 3.46
Artikel 3.47
Artikel 3.48
Artikel 3.49

§ 3.4.6. Opslaan van drijfmest en digestaat

Artikel 3.50
Artikel 3.51
Artikel 3.52

§ 3.4.7. Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen

Artikel 3.53
Artikel 3.54

§ 3.4.8. Het vullen van gasflessen met propaan of butaan

Artikel 3.54a
Artikel 3.54b

§ 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Artikel 3.54c
Artikel 3.54d

§ 3.4.10. Opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen

Artikel 3.54e
Artikel 3.54f
Artikel 3.54g

§ 3.4.11. Op- en overslaan van verwijderd asbest

Artikel 3.54h
Artikel 3.54i

Afdeling 3.5. Agrarische activiteiten

§ 3.5.1. Telen of kweken van gewassen in een kas

Artikel 3.55
Artikel 3.56
Artikel 3.57
Artikel 3.58
Artikel 3.59
Artikel 3.60
Artikel 3.61
Artikel 3.62
Artikel 3.63
Artikel 3.64
Artikel 3.64a
Artikel 3.64b
Artikel 3.65
Artikel 3.66
Artikel 3.67
Artikel 3.68
Artikel 3.69
Artikel 3.70
Artikel 3.71
Artikel 3.72
Artikel 3.73
Artikel 3.74
Artikel 3.74a

§ 3.5.2. Telen en kweken van gewassen in een gebouw, anders dan in een kas

Artikel 3.75
Artikel 3.76
Artikel 3.77

§ 3.5.3. Telen van gewassen in de open lucht

Artikel 3.78
Artikel 3.78a
Artikel 3.79
Artikel 3.80
Artikel 3.80a
Artikel 3.81
Artikel 3.82
Artikel 3.83
Artikel 3.84
Artikel 3.85
Artikel 3.86
Artikel 3.87
Artikel 3.88

§ 3.5.4. Waterbehandeling voor agrarische activiteiten

Artikel 3.89
Artikel 3.90
Artikel 3.91

§ 3.5.5. Aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen

Artikel 3.92
Artikel 3.93
Artikel 3.94
Artikel 3.95

§ 3.5.6. Het behandelen van gewassen

Artikel 3.96
Artikel 3.97
Artikel 3.98
Artikel 3.99
Artikel 3.100
Artikel 3.101
Artikel 3.102
Artikel 3.103
Artikel 3.104
Artikel 3.105

§ 3.5.7. Composteren

Artikel 3.106
Artikel 3.107
Artikel 3.108
Artikel 3.109
Artikel 3.110

§ 3.5.8. Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

Artikel 3.111
Artikel 3.112
Artikel 3.113
Artikel 3.114
Artikel 3.114a
Artikel 3.115
Artikel 3.116
Artikel 3.117
Artikel 3.118
Artikel 3.119
Artikel 3.119a
Artikel 3.120
Artikel 3.121
Artikel 3.122
Artikel 3.123
Artikel 3.124
Artikel 3.125
Artikel 3.125a
Artikel 3.126
Artikel 3.127
Artikel 3.128 [Vervallen per 01-03-2014]
Artikel 3.129

§ 3.5.9. Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren

Artikel 3.129a
Artikel 3.129b

§ 3.5.10. Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen

Artikel 3.129c
Artikel 3.129d
Artikel 3.129e
Artikel 3.129f
Artikel 3.129g
Artikel 3.129h

Afdeling 3.6. Voedingsmiddelen

§ 3.6.1. Bereiden van voedingsmiddelen

Artikel 3.130
Artikel 3.131
Artikel 3.132

§ 3.6.2. Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten

Artikel 3.133
Artikel 3.134
Artikel 3.135
Artikel 3.136

§ 3.6.3. Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Artikel 3.137
Artikel 3.138
Artikel 3.139
Artikel 3.140
Artikel 3.141

Afdeling 3.7. Sport en recreatie

§ 3.7.1. Binnenschietbanen

Artikel 3.142
Artikel 3.143
Artikel 3.144

§ 3.7.2. Traditioneel schieten

Artikel 3.145
Artikel 3.146

§ 3.7.3. Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht

Artikel 3.147
Artikel 3.148

§ 3.7.4. Recreatieve visvijvers

Artikel 3.149
Artikel 3.150

§ 3.7.5. Gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op sport- of recreatieterreinen

Artikel 3.151
Artikel 3.152

Afdeling 3.8. Overige activiteiten

§ 3.8.1. [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 3.153 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 3.154 [Vervallen per 01-01-2021]

§ 3.8.2. Gemeentelijke milieustraat

Artikel 3.155
Artikel 3.156

§ 3.8.3. Buitenschietbanen

Artikel 3.157
Artikel 3.158
Artikel 3.159
Artikel 3.160
Artikel 3.161
Artikel 3.162

§ 3.8.4. Coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten

Artikel 3.163
Artikel 3.164
Artikel 3.165
Artikel 3.166
Artikel 3.167

§ 3.8.5. Fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren

Artikel 3.168
Artikel 3.169

Hoofdstuk 4. Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten geldend voor een inrichting type A of een inrichting type B

Afdeling 4.0. Reikwijdte hoofdstuk 4

Artikel 4

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

§ 4.1.1. Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners of vaste kunstmeststoffen

Artikel 4a
Artikel 4.1

§ 4.1.2. Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen

Artikel 4.1a
Artikel 4.2
Artikel 4.3
Artikel 4.4

§ 4.1.3. Opslaan van stoffen in opslagtanks

Artikel 4.4a
Artikel 4.5
Artikel 4.5a
Artikel 4.5b
Artikel 4.6

§ 4.1.4. Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen

Artikel 4.6a
Artikel 4.7

§ 4.1.5. Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden

Artikel 4.8
Artikel 4.9
Artikel 4.10 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 4.11 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 4.12 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 4.13 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 4.14 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 4.15 [Vervallen per 01-01-2011]

§ 4.1.6. [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.1.7. Opslaan van vaste kunstmeststoffen

Artikel 4.16
Artikel 4.17

Afdeling 4.2. [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.2.1. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.18 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.19 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.2.2. [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 4.3. Activiteiten met betrekking tot hout of kurk

§ 4.3.1. Mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Artikel 4.20
Artikel 4.21
Artikel 4.21a

§ 4.3.2. Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Artikel 4.21b
Artikel 4.22
Artikel 4.23
Artikel 4.24
Artikel 4.25
Artikel 4.26

Afdeling 4.4. Activiteiten met betrekking tot rubber of kunststof

§ 4.4.1. Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Artikel 4.27
Artikel 4.27a
Artikel 4.27b

§ 4.4.2. Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Artikel 4.27c
Artikel 4.28
Artikel 4.29
Artikel 4.30
Artikel 4.31

§ 4.4.3. Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber, thermoplastisch kunststof of polyesterhars

Artikel 4.31a
Artikel 4.31b
Artikel 4.31c
Artikel 4.31d

Afdeling 4.5. Activiteiten met betrekking tot metaal

§ 4.5.1. Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen

Artikel 4.31e
Artikel 4.32
Artikel 4.33
Artikel 4.34
Artikel 4.35
Artikel 4.36
Artikel 4.37
Artikel 4.38

§ 4.5.2. Lassen van metalen

Artikel 4.38a
Artikel 4.39
Artikel 4.40
Artikel 4.41
Artikel 4.42
Artikel 4.43

§ 4.5.3. Solderen van metalen

Artikel 4.43a
Artikel 4.44
Artikel 4.45
Artikel 4.46
Artikel 4.47
Artikel 4.48

§ 4.5.4. Stralen van metalen

Artikel 4.48a
Artikel 4.49
Artikel 4.50
Artikel 4.51

§ 4.5.5. Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Artikel 4.52
Artikel 4.53
Artikel 4.54
Artikel 4.54a
Artikel 4.55
Artikel 4.56

§ 4.5.6. Aanbrengen anorganische deklagen op metalen

Artikel 4.56a
Artikel 4.57
Artikel 4.58
Artikel 4.59

§ 4.5.7. Beitsen of etsen van metalen

Artikel 4.59a
Artikel 4.60
Artikel 4.61

§ 4.5.8. Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen

Artikel 4.61a
Artikel 4.62
Artikel 4.63

§ 4.5.9. Drogen van metalen

Artikel 4.63a
Artikel 4.64

§ 4.5.10. Aanbrengen van conversielagen op metalen

Artikel 4.64a
Artikel 4.65
Artikel 4.66
Artikel 4.67

§ 4.5.11. Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

Artikel 4.67a
Artikel 4.68
Artikel 4.69

§ 4.5.12. Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met 4.5.11

Artikel 4.69a
Artikel 4.70
Artikel 4.71
Artikel 4.72
Artikel 4.73
Artikel 4.74
Artikel 4.74.0

§ 4.5.13. Smelten en gieten van metalen

Artikel 4.74.1
Artikel 4.74.2
Artikel 4.74.3
Artikel 4.74.4
Artikel 4.74.5
Artikel 4.74.6
Artikel 4.74.7

Afdeling 4.5a. Activiteiten met betrekking tot steen

§ 4.5a.1. Mechanische bewerkingen van steen

Artikel 4.74a
Artikel 4.74aa
Artikel 4.74b
Artikel 4.74c
Artikel 4.74d

§ 4.5a.2. Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Artikel 4.74da
Artikel 4.74e
Artikel 4.74f
Artikel 4.74g

§ 4.5a.3. Chemisch behandelen van steen

Artikel 4.74ga
Artikel 4.74h

§ 4.5a.4. Het vervaardigen van betonmortel

Artikel 4.74i
Artikel 4.74j
Artikel 4.74k
Artikel 4.74l
Artikel 4.74la

§ 4.5a.5. Het vormgeven van betonproducten

Artikel 4.74m
Artikel 4.74n
Artikel 4.74o
Artikel 4.74p
Artikel 4.74p1

§ 4.5a.6. Het breken van steenachtig materiaal

Artikel 4.74q
Artikel 4.74r
Artikel 4.74s

Afdeling 4.6. Activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten

§ 4.6.1. Lozen van afvalwater (algemeen)

Artikel 4.74t
Artikel 4.75

§ 4.6.2. [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.6.3. Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen

Artikel 4.76
Artikel 4.77
Artikel 4.78
Artikel 4.79

§ 4.6.4. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen

Artikel 4.80
Artikel 4.80a
Artikel 4.81
Artikel 4.82
Artikel 4.83

§ 4.6.5. Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren

Artikel 4.83a
Artikel 4.84
Artikel 4.85

§ 4.6.6. Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen

Artikel 4.85a
Artikel 4.86
Artikel 4.87
Artikel 4.88

Afdeling 4.7. Activiteiten met betrekking tot grafische processen

§ 4.7.1. Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal

Artikel 4.88a
Artikel 4.89

§ 4.7.2. Zeefdrukken

Artikel 4.89a
Artikel 4.90
Artikel 4.91
Artikel 4.92
Artikel 4.93

§ 4.7.3. Vellenoffset druktechniek

Artikel 4.93a
Artikel 4.94
Artikel 4.94a
Artikel 4.94b
Artikel 4.94c
Artikel 4.94d

§ 4.7.3a. Rotatieoffset druktechniek

Artikel 4.94da
Artikel 4.94db
Artikel 4.94dc
Artikel 4.94dd
Artikel 4.94de

§ 4.7.3b. Flexodruk of verpakkingsdiepdruk

Artikel 4.94df
Artikel 4.94dg
Artikel 4.94dh
Artikel 4.94di

Afdeling 4.7a. Activiteiten met betrekking tot papier, karton, textiel, leer of bont

§ 4.7a.1. Bewerken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton

Artikel 4.94dj
Artikel 4.94e
Artikel 4.94f
Artikel 4.94g

§ 4.7a.2. Reinigen of wassen van textiel

Artikel 4.94ga
Artikel 4.95
Artikel 4.96 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.97 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.98 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.99 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.100 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.101
Artikel 4.102
Artikel 4.103

§ 4.7a.3. Mechanische bewerking of verwerking van textiel

Artikel 4.103a
Artikel 4.103aa
Artikel 4.103b
Artikel 4.103ba

§ 4.7a.4. Lassen van textiel

Artikel 4.103bb
Artikel 4.103c

§ 4.7a.5. Lijmen, coaten of veredelen van textiel, leer of bont

Artikel 4.103ca
Artikel 4.103d
Artikel 4.103da
Artikel 4.103e
Artikel 4.103f

Afdeling 4.8. Overige activiteiten

§ 4.8.1. Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen

Artikel 4.103g
Artikel 4.103h
Artikel 4.104
Artikel 4.104a
Artikel 4.104b
Artikel 4.104c
Artikel 4.104d
Artikel 4.104e

§ 4.8.2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.105 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.106 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.107 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.108 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.3. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.109 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.110 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.4. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.111 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.111a [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.112 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.5. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.113 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.5a. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.113a [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.5b. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.113b [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.6. In werking hebben van een acculader

Artikel 4.113c
Artikel 4.114

§ 4.8.7. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.115 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.8. [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.9. In werking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een strooiveld

Artikel 4.116
Artikel 4.117
Artikel 4.118
Artikel 4.118a
Artikel 4.119
Artikel 4.120

§ 4.8.10. In werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte

Artikel 4.122
Artikel 4.123
Artikel 4.124
Artikel 4.125
Artikel 4.126
Artikel 4.127

Hoofdstuk 5. Industriële emissies

Afdeling 5.0. Reikwijdte hoofdstuk 5

Artikel 5

Afdeling 5.1. Industriële emissies

§ 5.1.1. Grote stookinstallatie

Artikel 5.1
Artikel 5.2
Artikel 5.3
Artikel 5.4
Artikel 5.5
Artikel 5.6
Artikel 5.7
Artikel 5.8
Artikel 5.9
Artikel 5.10
Artikel 5.11
Artikel 5.12
Artikel 5.12a
Artikel 5.12b
Artikel 5.13
Artikel 5.14

§ 5.1.2. Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie

Artikel 5.15
Artikel 5.16
Artikel 5.17
Artikel 5.18
Artikel 5.19
Artikel 5.20
Artikel 5.21
Artikel 5.22
Artikel 5.23
Artikel 5.24
Artikel 5.25
Artikel 5.26
Artikel 5.27
Artikel 5.28
Artikel 5.28a
Artikel 5.28b
Artikel 5.29
Artikel 5.30

§ 5.1.3. Installatie voor de productie van titaandioxide

Artikel 5.31
Artikel 5.32
Artikel 5.33
Artikel 5.34
Artikel 5.35
Artikel 5.36
Artikel 5.37
Artikel 5.38
Artikel 5.39

§ 5.1.4. Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel

Artikel 5.40
Artikel 5.41
Artikel 5.42

§ 5.1.5. Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een niet-standaard brandstof

Artikel 5.43
Artikel 5.44
Artikel 5.44a
Artikel 5.44b
Artikel 5.44c
Artikel 5.44d

§ 5.1.6. Installatie voor de productie van asfalt

Artikel 5.45
Artikel 5.46
Artikel 5.47
Artikel 5.48

§ 5.1.7. Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen

Artikel 5.49
Artikel 5.50

Afdeling 5.2. Op- en overslag van benzine

Artikel 5.51

§ 5.2.1. Opslaginstallaties

Artikel 5.52
Artikel 5.53

§ 5.2.2. Overslaginstallaties

Artikel 5.54
Artikel 5.55
Artikel 5.56
Artikel 5.57
Artikel 5.58
Artikel 5.59
Artikel 5.60
Artikel 5.61
Artikel 5.62
Artikel 5.63

Afdeling 5.3. Overige installaties

§ 5.3.1. LPG-tankstations

Artikel 5.64
Artikel 5.65

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

§ 6.0. Reikwijdte hoofdstuk 6

Artikel 6

§ 6.1. Algemeen overgangsrecht

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.2a

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 6.5a

Artikel 6.6

Artikel 6.7 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.7a

§ 6.2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.8 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 6.3. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.9 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.4. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.10 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.11 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.5. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.12 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.13 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.14 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.15 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.16 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.6. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.17 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.7. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.18 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.8. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.19 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.8a. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.19a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.19b [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.9. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.20 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.20a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.20b [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.20c [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.20d [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.10. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.21 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.10a. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.21a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.21b [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.10b. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.21c [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.10c. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.21d [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.11. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.22 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.22a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.22b [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.11a. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.22c [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.12. [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6.23 [Vervallen per 01-03-2014]

§ 6.13. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13a. [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6.24a [Vervallen per 01-03-2014]

§ 6.13b. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.24b [Vervallen per 01-01-2013]

§ 6.13c. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24c [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13d. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24d [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13e. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24e [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24f [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24g [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24h [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24i [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24j [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24k [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24l [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24m [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24m1 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13f. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24n [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13g. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24o [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24o1 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13h. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24o2 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24o3 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24p [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13i. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24q [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13j. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24r [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24s [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24t [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24u [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24v [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13k. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24w [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13l. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24x [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13m. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.24y [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.13n. [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6.24z [Vervallen per 01-03-2014]

§ 6.14. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.25 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 6.14a. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.25a [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.15. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.26 [Vervallen per 01-01-2011]

§ 6.16. [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 6.27 [Vervallen per 01-04-2010]

§ 6.17. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.28 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 6.18. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.29 [Vervallen per 01-01-2011]

§ 6.19. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.30 [Vervallen per 01-01-2011]

§ 6.20. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.31 [Vervallen per 01-01-2011]

§ 6.21. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.32 [Vervallen per 01-01-2011]

§ 6.22. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.33 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.22a. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.33a [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.22b. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.33b [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.23. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.34 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.23a. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.34a [Vervallen per 01-01-2013]

§ 6.23b. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.34b [Vervallen per 01-01-2013]

§ 6.23c. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.34c [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.24. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.35 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.25. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.36 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 6.26. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.37 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.37a [Vervallen per 01-01-2013]

§ 6.27. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.38 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 6.28. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.39 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 6.40 [Vervallen per 01-10-2010]

§ 6.29. Slotbepalingen

Artikel 6.41

Artikel 6.42

Artikel 6.43

Artikel 6.44

Artikel 6.44a

Artikel 6.45

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 2. Standaard berekeningswijze van de kosteneffectiviteit behorend bij artikel 2.7

Bijlage 3. Stuifklassen behorend bij de artikelen 3.37 en 3.38