Home

Hygiënebesluit vleeskuikenbedrijven (PPE) 2007

Geldig van 23 september 2007 tot 1 januari 2009
Geldig van 23 september 2007 tot 1 januari 2009

Hygiënebesluit vleeskuikenbedrijven (PPE) 2007

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-09-2007 tot 01-01-2009]
[Regeling ingetrokken per 21-11-2010]

Aanhef

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 13 september 2007;

Gelet op artikel 4 en artikel 7 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;

Besluit:

Artikel 1

Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening), over, en verstaat daarnaast onder ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een vleeskuikenbedrijf uitoefent en onder Salmonella Java: Salmonella paratyphi B var. Java.

Artikel 2

1.

De uitslag van een hygiënogram als bedoeld in artikel 3, achtste lid van de Verordening, is kleiner of gelijk aan 1,5.

2.

Indien de in het eerste lid bedoelde uitslag groter dan 1,5 maar kleiner of gelijk aan 3,0 is, dan vindt tijdens de volgende leegstandperiode opnieuw een hygiënogram plaats.

3.

Indien de in het eerste lid bedoelde uitslag groter is dan 3,0 dan wordt tijdens de volgende leegstandsperiode de stal ontsmet door een professioneel ontsmettingsbedrijf. Na de ontsmetting vindt opnieuw een hygiënogram plaats.

4.

Wanneer overeenkomstig Bijlage II onder b. van het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties (PPE) 2007 de uitslag van twee van de vijf onderdelen van de visuele controle, slecht is, wordt na de volgende ronde nogmaals een hygiënogram uitgevoerd.

Artikel 3

1.

Wanneer een koppel eendagskuikens wordt geleverd op het vleeskuikenbedrijf wordt dit door of namens de ondernemer bemonsterd op de wijze als omschreven in Bijlage I.

2.

Voordat een koppel vleeskuikens van het vleeskuikenbedrijf wordt afgevoerd naar de slachterij wordt dit door of namens de ondernemer bemonsterd op de wijze als omschreven in Bijlage II.

3.

De monstername als bedoeld in Bijlage II vindt plaats vanaf de leeftijd van 21 dagen van het koppel vleeskuikens. De monstername mag vóór de leeftijd van 21 dagen van het koppel vleeskuikens plaatsvinden indien dit koppel naar de slachterij wordt afgevoerd voordat het de leeftijd van dagen heeft bereikt.

4.

De monsters worden overeenkomstig Bijlage I en Bijlage II door een door de voorzitter erkend laboratorium geanalyseerd op alle serotypen Salmonella.

5.

De uitslag van de analyse van de monsters als bedoeld in het vierde lid is 14 dagen geldig vanaf de datum van afgifte van de uitslag door het laboratorium. De uitslag van de analyse van de monsters overeenkomstig Bijlage I, wordt door de ondernemer schriftelijk vastgelegd en doorgegeven aan de leverancier van de eendagskuikens.

6.

De uitslag van de analyse van de monsters overeenkomstig Bijlage I en Bijlage II en de informatie verkregen van de leverancier van de eendagskuikens, wordt door de ondernemer schriftelijk vastgelegd en wordt minimaal 24 uur voor aflevering van de vleeskuikens, door de ondernemer, of onder verantwoordelijkheid van de ondernemer door een door de voorzitter erkend laboratorium, aan de slachterij doorgegeven.

7.

De ondernemer op wiens bedrijf Salmonella is aangetoond, stelt het in artikel 7, vierde lid, van de Verordening genoemde tracerings-, monitorings- en bestrijdingsplan op overeenkomstig het model in Bijlage V, en voert dit uit.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Bijlage I. : Werkvoorschrift voor het nemen van monsters inlegvellen

Bijlage II. : Werkvoorschrift voor het nemen van mestmonsters voor Salmonella

Bijlage III. : Werkvoorschrift voor het nemen van mestmonsters voor Campylobacter

Bijlage IV. : Werkvoorschrift voor de bemonstering van graan ten behoeve van onderzoek op aanwezigheid van Salmonella

Bijlage V. : Tracerings-, monitorings- en bestrijdingplan

Bijlage VI. : Eisen aan de borgingssystematiek voor eigen monstername door de pluimveehouder

Bijlage VII. : Protocol voor het reinigen en ontsmetten van met Salmonella Java besmette pluimveestallen en inventaris

Bijlage VIII. : Protocol voor het nemen van swabmonsters in stallen waar bij het koppel een Salmonella Java besmetting is geconstateerd