Home

Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Geldig van 13 juni 2007 tot 24 oktober 2008
Geldig van 13 juni 2007 tot 24 oktober 2008

Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-06-2007 tot 24-10-2008]
[Regeling ingetrokken per 01-09-2014]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 7.25, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

  2. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs;

  3. WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs;

  4. instelling voor wetenschappelijk onderwijs: een instelling als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van de WHW;

  5. instelling voor hoger beroepsonderwijs: een instelling als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid, van de WHW;

  6. opleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, onderdeel a, van de WHW;

  7. nadere vooropleidingseisen: eisen, bedoeld in artikel 7.25, eerste en tweede lid, van de WHW;

  8. profiel: profiel als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

  9. toegangsrecht: recht op inschrijving aan een opleiding, wanneer voldaan is aan de nadere vooropleidingseisen voor die opleiding, opgenomen in de bijlagen bij deze regeling.

Artikel 2. Aanwijzing van nadere vooropleidingseisen per opleiding

1.

Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor aanstaande studenten en extraneï die met goed gevolg het vwo-eindexamen hebben afgelegd bij of krachtens de in de WVO of de WEB geregelde voorscriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage A.

2.

Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor aanstaande studenten en extraneï die met goed gevolg het vwo-eindexamen hebben afgelegd bij of krachtens de in de WVO of de WEB geregelde voorschriften zoals luidend met ingang van 1 augustus 2007, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage C.

3.

Voor opleidingen aan instellingen voor hoger beroepsonderwijs gelden voor aanstaande studenten en extraneï die met goed gevolg het vwo-eindexamen of het havo-eindexamen hebben afgelegd bij of krachtens de in de WVO of de WEB geregelde voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage B.

4.

Voor opleidingen aan instellingen voor hoger beroepsonderwijs gelden voor aanstaande studenten en extraneï die met goed gevolg het vwo-eindexamen of het havo-eindexamen hebben afgelegd bij of krachtens de in de WVO of de WEB geregelde voorschriften zoals luidend met ingang van 1 augustus 2007, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage D.

5.

De in de eerste en het derde lid bedoelde voorschriften gelden onverminderd afwijkingen van die voorschriften op grond van artikel IV, tweede lid, van de Wet van 27 april 2006 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo.

Artikel 3. Keuzemogelijkheid nadere vooropleidingseisen

Waar in de nadere vooropleidingseisen voor een opleiding een keuzemogelijkheid wordt geboden tussen twee of meer profielen onderscheidenlijk vakken, komt deze keuzemogelijkheid de aanstaande student of extraneus toe.

Artikel 4. Identificatie opleidingen

Artikel 5. Bezemregeling

Artikel 6. Intrekking Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998

Artikel 7. Inwerkingtreding Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 en vervaldatum bijlagen A en B

Artikel 8. Citeertitel

Bijlage A. behorende bij artikel 2, eerste lid

Bijlage B. behorende bij artikel 2, derde lid

Bijlage C. behorende bij artikel 2, tweede lid

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid