Home

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Geldig van 19 april 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 19 april 2023 tot 1 januari 2024

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-04-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen alsmede voor de toelating en registratie, het op de markt brengen en het gebruik van biociden, mede gelet op richtlijn nr. 91/414/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PbEG L 230) en richtlijn nr. 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen: apparaat dat specifiek is bestemd voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, inclusief hulpstukken die essentieel zijn voor de doeltreffende werking daarvan, zoals spuitdoppen, manometers, filters, zeven en toebehoren voor het schoonmaken van tanks;

behandeld voorwerp: behandeld voorwerp als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 1, van verordening (EU) Nr. 528/2012;

biociden: biociden als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, van verordening (EU) Nr. 528/2012;

college: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, genoemd in artikel 3;

communautaire maatregel: verordening, richtlijn of beschikking als bedoeld in artikel 249 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (Trb. 1957, 91) betrekking hebbende op gewasbeschermingsmiddelen of biociden;

distributeur: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ervoor zorgt dat gewasbeschermingsmiddelen of biociden in de handel verkrijgbaar zijn, met inbegrip van groothandelaren, detailhandelaren, verkopers en leveranciers;

gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een gewasbeschermingsmiddel of biocide toepast, toedient, doet toepassen, of doet toedienen;

geïntegreerde gewasbescherming: de zorgvuldige afweging van alle beschikbare gewasbeschermingsmethoden, gevolgd door de integratie van passende maatregelen die de ontwikkeling van populaties van schadelijke organismen tegengaan, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere vormen van interventie tot economisch en ecologisch verantwoorde niveaus beperkt houden en het risico voor de gezondheid van de mens en voor het milieu tot een minimum beperken;

gewasbeschermingsmiddel: gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van verordening (EG) 1107/2009;

Onze Minister:

  • voor gewasbeschermingsmiddelen, alsmede voor de toepassing van hoofdstuk 2: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

  • voor biociden: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • voor de artikelen 86 en 90: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot overtredingen met gewasbeschermingsmiddelen of Onze Minister van Infrastructuur en Milieu met betrekking tot overtredingen met biociden;

Onze Ministers: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

professionele gebruiker: persoon die in de landbouwsector of in een andere sector, gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteiten, met inbegrip van bedieners van toepassingsapparatuur, technici, werkgevers en zelfstandigen;

richtlijn 2009/128/EG: Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PbEU L 309);

verordening (EG) nr. 1107/2009: Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU, L 309);

verordening (EU) Nr. 528/2012: Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PbEU, L 167);

verordening (EU) nr. 2019/1020: Verordening (EU) nr. 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169);

verordening (EU) 2017/625: Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95);

verpakking: omhulsel waarin een gewasbeschermingsmiddel of biocide aan of ten behoeve van een gebruiker wordt afgeleverd, of dat daartoe is bestemd.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder «gebruiken» mede verstaan de aanwezigheid van een werkzame stof, al dan niet in een gewasbeschermingsmiddel of biocide, op of in gebouwen, plaatsen, voorwerpen, de grond dan wel op of in planten of plantaardige producten, met uitzondering van binnen Nederland gebracht uitgangsmateriaal waaronder stekken en zaaizaad, voor zover de werkzame stof in het land van herkomst op het uitgangsmateriaal is toegepast in overeenstemming met de wetgeving van dat land.

Artikel 2. Mededeling van communautaire maatregelen

1.

Onze Minister doet mededeling in de Staatscourant van de vaststelling of wijziging van een communautaire maatregel voor zover daaraan uitvoering moet worden gegeven, onder vermelding van de artikelen van deze wet waarop de desbetreffende communautaire maatregel betrekking heeft.

2.

Een communautaire maatregel of wijziging daarvan gaat voor de toepassing van deze wet gelden met ingang van de dag waarop daaraan uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 2a. Zorgplicht

Hoofdstuk 2. Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 3. College

Artikel 4. Taken college

Artikel 5. Samenstelling college

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 7. Secretariaat

Artikel 8. Reglement college

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 10. Tarieven college

Artikel 11. Inkomsten

Artikel 12. Verantwoording

Artikel 13. Informatieverstrekking

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk 4. Gewasbeschermingsmiddelen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 18. Definities

Artikel 19. Gebruik van werkzame stoffen

Artikel 20. Overtredingen van de verordening

Artikel 21. Behandeld zaaizaad

Artikel 22. Voorschriften en beperkingen

Artikel 23 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 24 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 25 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 26 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 27 [Vervallen per 26-11-2011]

§ 2. De toelatingsprocedure

Artikel 28. Nadere regels voor het op de markt brengen

Artikel 29. Voorschriften

§ 3. [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 30 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 31 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 32 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 33 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 34 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 35 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 36 [Vervallen per 26-11-2011]

§ 4. Afwijkingen

Artikel 37. Proeven en experimenten

Artikel 38. Noodsituaties

Artikel 39. Tijdelijk beperken of verbieden

§ 5 [Vervallen per 26-11-2011]

§ 6. Bekendmaking

Artikel 40. Bekendmaking

Hoofdstuk 5. Biociden

Artikel 41. Exclusieve economische zone

Artikel 42. Definities biociden

Artikel 43. Overtredingen van de verordening en van de verordening (EU) nr. 2019/1020

Artikel 44. Respijtperiode

Artikel 45. Nadere regels voor het op de markt brengen

Artikel 46. Afwijkingen van de eisen

Artikel 47. Toelating voor het op de markt aanbieden van biociden volgens de vereenvoudigde toelatingsprocedure

Artikel 48. Tijdelijk beperken of verbieden

Artikel 49. Bekendmaking

Artikel 50 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 51 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 52 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 53 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 54 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 55 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 56 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 57 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 58 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 59 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 60 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 61 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 62 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 63 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 64 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 65 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 66 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 67 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 68 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 69 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 70 [Vervallen per 21-11-2013]

Hoofdstuk 6. Handel en gebruik

§ 1. Vakbekwaamheidseisen, reclame en opslag

Artikel 71. Opleiding en bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 72. Aanprijzing

Artikel 73. Distributie

Artikel 74. Invoer, vervoer en uitvoer van niet-toegelaten middelen

Artikel 75. Nadere regelgeving op de markt brengen

§ 2. Gebruik

Artikel 76 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 77

Artikel 78. Geïntegreerde gewasbescherming en juist gebruik van biociden

Artikel 79. Goede praktijken

Artikel 80. Toepassingsmethoden en -apparatuur

Artikel 80a. Bescherming van milieu en volksgezondheid

Artikel 81. Vergunning tot toepassing

Artikel 81a. Nationaal actieplan

Hoofdstuk 7. Toezicht en handhaving

Titel 1. Algemeen

§ 1. Toezicht op de naleving

Artikel 81b. Bevoegde autoriteit
Artikel 82. Aanwijzing toezichthouders
Artikel 83. Regels over monsterneming
Artikel 84. Binnentreden woningen
Artikel 84a

§ 2. Bestuursrechtelijke handhaving

Artikel 85. Intrekking bewijs van vakbekwaamheid of vergunning
Artikel 86. Bestuursdwang
Artikel 87. Stillegging van activiteiten
Artikel 87a. Andere bestuursrechtelijke maatregelen

§ 3. Civielrechtelijke handhaving

Artikel 88. Verhalen schade

§ 4. Markttoezicht als bedoeld in verordening (EU) nr. 2019/1020

Artikel 88a
Artikel 88b
Artikel 88c
Artikel 88d

Titel 2. Bestuurlijke boetes

§ 1. Bevoegdheid

Artikel 89 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 90. Bestuurlijke boete
Artikel 91 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 92 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 93 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 94. Afstemming met openbaar ministerie
Artikel 95 [Vervallen per 01-07-2009]

§ 2. Hoogte bestuurlijke boete

Artikel 96 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 97. Hoogte bestuurlijke boete

§ 3. De procedure

Artikel 98 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 99 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 100 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 101 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 102 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 103 [Vervallen per 01-07-2009]

§ 4. Betaling

Artikel 104 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 105 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 106 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 107 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 108
Artikel 109 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 110 [Vervallen per 01-07-2009]

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

§ 1. Algemeen verbindend verklaring

Artikel 111. Verzoek tot algemeen verbindend verklaring

Artikel 112. Besluit tot algemeen verbindend verklaring

Artikel 113. Ontheffing

Artikel 114. Intrekking

Artikel 115. Naleving

Artikel 116. Onderzoek door Onze Minister

§ 2. Implementatie

Artikel 117. Begripsbepaling

Artikel 118. Wettelijke basis voor implementatie

§ 3. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 119 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4. Bevoegdheden ministers

Artikel 120. Bevoegdheden andere ministers

Hoofdstuk 9. [Vervallen per 21-11-2013]

§ 1. [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 121 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 121a [Vervallen per 21-11-2013]

§ 2. [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 122 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 123 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 124 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 125 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 126 [Vervallen per 21-11-2013]

§ 3. [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 127 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 128 [Vervallen per 21-11-2013]

Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen

Artikel 129. Overgangsrecht toelatingen, registraties, vrijstellingen, ontheffingen en uitzonderingen

Artikel 130 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 130a. Overgangsrecht ingevolge de verordening

§ 2. Wijzigingsbepalingen

Artikel 131 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 132 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 133 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 134 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 135 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 136 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 137 [Vervallen per 26-11-2011]

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 138. Verslag ten behoeve van het parlement

Artikel 139 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 140. Inwerkingtreding

Artikel 141. Citeertitel

Inhoudsopgave