Home

Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's gezondheidszorg

Geldig van 24 maart 2007 tot 13 oktober 2007
Geldig van 24 maart 2007 tot 13 oktober 2007

Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's gezondheidszorg

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 13-10-2007]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

  2. EER-overeenkomst: de Overeenkomst van Oporto van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1993, 132);

  3. lidstaat: een lidstaat van de Europese Gemeenschap;

  4. andere overeenkomstsluitende staat: een staat niet zijnde een lidstaat van de Europese Gemeenschap, die partij is bij de EER-overeenkomst of bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen.

Artikel 2

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de vakbekwaamheid die uit het voldoen aan de krachtens artikel 18 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de arts mag worden afgeleid, gelden de getuigschriften die in bijlage 1 bij deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald na de desbetreffende daarbij vermelde datum.

Artikel 3

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de vakbekwaamheid die uit het voldoen aan de krachtens artikel 20 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de tandarts mag worden afgeleid, gelden de getuigschriften die in bijlage 2 bij deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald na de desbetreffende daarbij vermelde datum.

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 09-06-2006]

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 9b

Artikel 9c

Artikel 9d

Artikel 9e

Artikel 9f

Artikel 9g

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Bijlage I. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de geneeskunde

Bijlage II. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de tandheelkunde

Bijlage III. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de farmacie

Bijlage IV [Vervallen per 09-06-2006]

Bijlage V. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de verloskunde

Bijlage VI. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de verpleegkunde

Bijlage VII. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de verpleegkunde en verloskunde in Polen