Home

Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

Geldig van 7 augustus 2008 tot 21 september 2008
Geldig van 7 augustus 2008 tot 21 september 2008

Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2013]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. zorgopleiding: een opleiding zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling;

 3. opleidingsinrichting: een inrichting die door één van de in bijlage 2 bij deze regeling vermelde organen is erkend voor het verzorgen van een (deel van een) zorgopleiding;

 4. bevoegd gezag: het bestuur van een opleidingsinrichting;

 5. opleidingsplaats: de capaciteit bij de opleidingsinrichting om voor een zorgopleiding een assistent op te leiden, waarbij de arbeidsduur per kalenderjaar van een voltijds assistent in opleiding overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling is;

 6. College: het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg;

 7. instellingssubsidie: een per boekjaar verstrekte subsidie ten behoeve van opleidingsplaatsen van zorgopleidingen;

 8. gerealiseerde opleidingsplaats: de opleidingsplaats voor zover deze rekening houdend met de duur en de omvang van het dienstverband of de arbeidsovereenkomst vervuld is in het jaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verstrekt, verminderd met:

  1. 1°.

   het aantal uren waarin de assistent in opleiding de arbeid niet heeft verricht en waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting op de werkgever rust en

  2. 2°.

   de periode dat de assistent in opleiding met zwangerschaps- en bevallingsverlof is geweest;

 9. opleidingsschema: het schema, opgenomen in het opleidingsregister van de in de bijlage 2 genoemde registratiecommissies, dat vastlegt in welke opleidingsinrichtingen de assistent de zorgopleiding zal volgen en gedurende welke tijdsperioden;

 10. vooropleiding: een opleiding in de interne geneeskunde die een assistent volgt in het kader van de zorgopleiding longziekten en tuberculose, maag-, darm- en leverziekten, cardiologie, klinische geriatrie, reumatologie of nucleaire geneeskunde of een opleiding in de heelkunde die een assistent volgt in het kader van de zorgopleiding orthopedie, urologie, plastische chirurgie of cardio-thoracale chirurgie;

 11. instroom bij zorgopleidingen zonder vooropleiding: de assistenten in opleiding die in het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt met een zorgopleiding zonder vooropleiding aanvangen en het met die assistenten corresponderende aantal opleidingsplaatsen;

 12. instroom bij zorgopleidingen met vooropleiding: de assistenten in opleiding die in het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt met een zorgopleiding met vooropleiding aanvangen, voor zo ver de op uiterlijk 31 oktober van het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van deze assistenten zijn opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies, en het met die assistenten corresponderende aantal opleidingsplaatsen.

 13. doorstroom: de opleidingsplaatsen voor assistenten in opleiding die voor aanvang van het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt, met een zorgopleiding zijn aangevangen en waarvoor een instellingssubsidie is verleend, voor zo ver de op uiterlijk 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema’s van deze assistenten zijn opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies.

§ 2. Berekeningswijze

Artikel 2

§ 3. Indiening subsidieaanvraag

Artikel 3

§ 4. Subsidieverlening en bevoorschotting

Artikel 4

Artikel 5

§ 5. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 6. Subsidievaststelling

Artikel 9

Artikel 10

§ 7. Overgangsbepalingen

Artikel 11

§ 8. Slotbepalingen

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2008]

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5 [Vervallen per 07-08-2008]