Home

Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma CO2-reductie Innovatieve Biobrandstoffen voor transport

Geldig van 1 juli 2008 tot 8 juni 2010
Geldig van 1 juli 2008 tot 8 juni 2010

Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma CO2-reductie Innovatieve Biobrandstoffen voor transport

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2008 tot 08-06-2010]
[Regeling ingetrokken per 08-06-2010]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 18 oktober 2006 (kenmerk: ZJZ0671293);

Besluit:

Artikel 1

1.

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer, voorzover die besluiten betrekking hebben op het Subsidieprogramma CO2-reductie Innovatieve Biobrandstoffen voor transport 2006.

2.

De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

3.

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

4.

De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2

1.

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om in het kader van het in artikel 1 genoemde programma namens de Minister van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

2.

De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen.

3.

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

4.

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om verweer te voeren in beroepszaken.

5.

De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van SenterNovem oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Bijlage als bedoeld in artikel 3