Home

Wet inburgering

Geldig van 29 maart 2014 tot 1 oktober 2017
Geldig van 29 maart 2014 tot 1 oktober 2017

Wet inburgering

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het huidige stelsel van inburgering in de Nederlandse samenleving te herzien door een algemene plicht tot inburgeren voor vreemdelingen en een plicht tot inburgering voor enkele categorieën Nederlanders te introduceren, alsmede het verstrekken van bepaalde verblijfsvergunningen afhankelijk te maken van het behalen van het inburgeringsexamen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  2. inburgeringsplichtige: de persoon die op grond van de artikelen 3, 5 en 6 inburgeringsplichtig is;

  3. leerplichtige leeftijd: de leeftijd waarop bij verblijf in Nederland sprake is van een verplichting tot inschrijving als bedoeld in artikel 3 van de Leerplichtwet 1969;

  4. inburgeringsplicht: de verplichting, bedoeld in artikel 7;

  5. geestelijke bedienaar: de persoon die een geestelijk, godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt bekleedt, arbeid verricht als geestelijk voorganger, godsdienstleraar of zendeling, dan wel ten behoeve van een kerkgenootschap of een ander genootschap op geestelijke of levensbeschouwelijke grondslag werkzaamheden van overwegend godsdienstige, geestelijke of levensbeschouwelijke aard verricht;

  6. inburgeringsexamen: het examen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a;

  7. burgerservicenummer: het als zodanig overeenkomstig de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer aan een natuurlijke persoon toegekend nummer;

  8. kwalificatieplicht: de plicht tot inschrijving als bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969.

2.

Bij regeling van Onze Minister kan de geestelijke bedienaar, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, nader worden omschreven.

Artikel 2

Een minderjarige is bekwaam de rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn met betrekking tot de uitoefening, onderscheidenlijk de nakoming van de voor hem uit deze wet en de daarop berustende bepalingen voortvloeiende rechten en verplichtingen.

Hoofdstuk 2. Inburgeringsplicht

Artikel 3

Artikel 4 [Vervallen per 27-06-2008]

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 3. Overheidscertificering

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 5. Sociale lening

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 6. Bestuurlijke boete

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 36

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 38 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 39 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 40 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 41 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 42 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 43 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 45 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-2009]

Hoofdstuk 7. Informatiebepalingen

Artikel 47

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 9. Rechtsbescherming

Artikel 53

Hoofdstuk 10. Wijziging van andere wetten

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 67

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74