Home

Subsidieregeling schippersinternaten

Geldig van 7 november 2008 tot 30 december 2009
Geldig van 7 november 2008 tot 30 december 2009

Subsidieregeling schippersinternaten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-11-2008 tot 30-12-2009]
[Regeling ingetrokken per 30-12-2009]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  2. binnenschipper: de schipper die met zijn gezin aan boord van een bedrijfsmatig voor de binnenvaart gebruikt schip woont, alsmede een aldaar met zijn gezin wonende en werkzame werknemer van een zodanige schipper of van een binnenvaartrederij;

  3. kermisexploitant: de ondernemer die het kermisbedrijf uitoefent of een werknemer van een zodanige ondernemer, indien deze ten behoeve van zijn werkzaamheden gedurende ten minste vier maanden per jaar met zijn gezin een trekkend bestaan leidt;

  4. CENSIS: de Centrale Stichting van Internaten voor Schippers- en kermisjeugd;

  5. kind: een kind of pleegkind van een binnenschipper, kermisexploitant of circusartiest;

  6. internaat: een gebouw of een samenstel van gebouwen waarin kinderen huisvesting, verzorging en opvoeding wordt geboden;

  7. exploitant: een persoon of rechtspersoon die een internaat exploiteert;

  8. pleeggezin: een gezin van een ander dan de natuurlijke ouders of de wettelijk vertegenwoordiger van een kind, waarin kinderen huisvesting, verzorging en opvoeding wordt geboden.

2.

De Minister kan voor de toepassing van deze regeling een persoon die in vergelijkbare omstandigheden verkeert, gelijk stellen met een binnenschipper of een kermisexploitant.

Artikel 2

1.

De Minister verstrekt aan CENSIS een instellingssubsidie voor het in internaten of pleeggezinnen huisvesten, verzorgen en opvoeden van kinderen.

2.

De Minister verstrekt de voorschotten op de verleende instellingssubsidie aan CENSIS volgens het betalingsschema, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 3

Op de verstrekking van de subsidie, bedoeld in artikel 2 zijn de bepalingen van deze regeling van toepassing en zijn daarnaast artikel 3, artikel 4, artikel 46 en artikel 47, alsmede hoofdstuk III van de Subsidieregeling VWS-subsidies van toepassing met uitzondering van artikel 30, derde lid, artikel 31, artikel 34, eerste lid, artikel 42, tweede lid, en artikel 43, eerste en tweede lid.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Bijlage 1. , behorend bij artikel 5, eerste lid

Bijlage 2. , behorende bij artikel 5, vijfde lid

Bijlage 3. , behorend bij artikel 7, eerste lid

Bijlage 4. , behorend bij artikel 8, eerste lid

Bijlage 5. , behorend bij artikel 8, tweede lid