Home

Wet ruimtelijke ordening

Geldig van 1 juli 2021 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 juli 2021 tot 1 januari 2024

Wet ruimtelijke ordening

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, ter bevordering van een duurzame ruimtelijke kwaliteit, wenselijk is nieuwe regels te geven omtrent de ruimtelijke ordening teneinde de positie van het bestemmingsplan te versterken, de doelgerichtheid en doeltreffendheid van het ruimtelijk beleid te vergroten en de ruimtelijke regelgeving te vereenvoudigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  2. de inspecteur: de als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar;

  3. omgevingsvergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  4. voorbereidingsbesluit: besluit als bedoeld in artikel 3.7.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder:

  1. grond, gronden of gebied: de onder- en bovengrond op verschillende niveaus, alsmede water, de territoriale zee en de exclusieve economische zone daaronder begrepen;

  2. vaststellen van een bestemmingsplan: herzien van een bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2. Structuurvisies

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Hoofdstuk 3. Bestemmings- en inpassingsplannen

Afdeling 3.1. Bepalingen omtrent de inhoud van het bestemmingsplan

Artikel 3.1

Artikel 3.1a

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.6a

Afdeling 3.2. Bepalingen omtrent de procedure van het bestemmingsplan

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artikel 3.9

Afdeling 3.2a. Bepalingen omtrent de procedure van wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan

Artikel 3.9a

Afdeling 3.3. Vaststelling bestemmingsplan of uitwerking daarvan naar aanleiding van een omgevingsvergunning

Artikel 3.10

Artikel 3.11 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.12 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.13 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.14 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.15 [Vervallen per 31-03-2010]

Afdeling 3.4. [Vervallen per 01-10-2010]

§ 3.4.1. [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.16 [Vervallen per 01-10-2010]
Artikel 3.17 [Vervallen per 01-10-2010]
Artikel 3.18 [Vervallen per 01-10-2010]
Artikel 3.19 [Vervallen per 01-10-2010]

§ 3.4.2. [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.20 [Vervallen per 01-10-2010]
Artikel 3.21 [Vervallen per 01-10-2010]

§ 3.4.3. [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.22 [Vervallen per 01-10-2010]
Artikel 3.23 [Vervallen per 01-10-2010]
Artikel 3.24 [Vervallen per 01-10-2010]
Artikel 3.25 [Vervallen per 01-10-2010]

Afdeling 3.5. Inpassingsplannen van provincie en Rijk

§ 3.5.1. Provinciaal inpassingsplan

Artikel 3.26
Artikel 3.27 [Vervallen per 25-04-2013]

§ 3.5.2. Rijksinpassingsplan

Artikel 3.28
Artikel 3.29 [Vervallen per 01-10-2010]

Afdeling 3.6. Coördinatie bij verwezenlijking van ruimtelijk beleid

§ 3.6.1. Gemeentelijke coördinatieregeling

Artikel 3.30
Artikel 3.31
Artikel 3.32

§ 3.6.2. Provinciale coördinatieregeling

Artikel 3.33
Artikel 3.34

§ 3.6.3. Rijkscoördinatieregeling

Artikel 3.35
Artikel 3.36

§ 3.6.4. Grondgebruik en grondverwerving

Artikel 3.36a
Artikel 3.36b

Afdeling 3.7. (Nadere) regels

Artikel 3.37

Hoofdstuk 3A. Beheersverordening

Artikel 3.38

Artikel 3.38a

Artikel 3.39

Artikel 3.40 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.41 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 3.42 [Vervallen per 01-10-2010]

Hoofdstuk 4. Algemene regels en specifieke aanwijzingen

Afdeling 4.1. Algemene regels en aanwijzingen van de provincie

Artikel 4.1

Artikel 4.1a

Artikel 4.2

Afdeling 4.2. Algemene regels en aanwijzingen van het Rijk

Artikel 4.3

Artikel 4.3a

Artikel 4.4

Hoofdstuk 6. Financiële bepalingen

Afdeling 6.1. Tegemoetkoming in schade

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.4a

Artikel 6.5

Artikel 6.6

Artikel 6.7

Afdeling 6.2. Vergoeding van hogere kosten van de gemeente

Artikel 6.8

Artikel 6.9

Afdeling 6.3. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 6.10 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 6.11 [Vervallen per 01-07-2015]

Afdeling 6.4. Grondexploitatie

Artikel 6.12

Artikel 6.13

Artikel 6.14

Artikel 6.15

Artikel 6.16

Artikel 6.17

Artikel 6.18

Artikel 6.19

Artikel 6.20

Artikel 6.21

Artikel 6.22

Artikel 6.23

Artikel 6.24

Artikel 6.25

Hoofdstuk 7. Handhaving en toezicht op de uitvoering

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 7.4 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 7.5 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 7.6 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 7.7 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 7.8 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 7.9 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 7.10 [Vervallen per 01-10-2010]

Hoofdstuk 8. Bezwaar en beroep

Afdeling 8.1. Bezwaar en beroep

Artikel 8.1 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Artikel 8.4a [Nog niet in werking]

Artikel 8.4b [Nog niet in werking]

Artikel 8.4c [Nog niet in werking]

Artikel 8.4d [Nog niet in werking]

Artikel 8.4e [Nog niet in werking]

Artikel 8.4f [Nog niet in werking]

Afdeling 8.2. Advisering inzake beroepen

Artikel 8.5

Artikel 8.6

Artikel 8.7

Artikel 8.8

Hoofdstuk 9. Planologische organen

Afdeling 9.1. Planologische commissies

Artikel 9.1

Artikel 9.2 [Vervallen per 01-07-2008]

Afdeling 9.2. Ruimtelijk planbureau

Artikel 9.3 [Nog niet in werking]

Artikel 9.4 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 10.3

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 10.6

Artikel 10.7

Artikel 10.8

Artikel 10.9

Artikel 10.10

Artikel 10.11

Artikel 10.12

Artikel 10.13