Home

Interimwet stad-en-milieubenadering

Geldig van 1 juli 2021 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 juli 2021 tot 1 januari 2024

Interimwet stad-en-milieubenadering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in bepaalde gevallen afwijking van wettelijke voorschriften mogelijk te maken in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit en dat het voorts wenselijk is om een procedure in de wet te regelen voor het coördineren van besluitvorming teneinde die besluitvorming te versnellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. milieugevoelige bestemmingen: gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan;

 2. projectgebied: gebied waarin op grond van de artikelen 2, 3 of 9 wordt afgeweken van wettelijke voorschriften;

 3. milieukwaliteitsnorm: bij wettelijk voorschrift gestelde norm ten aanzien van de kwaliteit van een onderdeel van het milieu;

 4. omgevingsvergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 5. veehouderij: veehouderij als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

 6. zeer kwetsbaar gebied: zeer kwetsbaar gebied als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

 7. ammoniakemissie: ammoniakemissie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

 8. dierenverblijf: dierenverblijf als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 9. reconstructiegebied: reconstructiegebied als bedoeld in artikel 1 van de Reconstructiewet concentratiegebieden;

 10. Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en

 11. inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar.

§ 2. Bevoegdheid tot afwijking van wettelijke voorschriften

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 3. Bevoegdheid tot afwijking van wettelijke voorschriften in reconstructiegebieden

Artikel 9

Artikel 10

§ 4. Totstandkoming van een besluit tot afwijking van wettelijke voorschriften

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 14

§ 5. Uitvoering van een besluit tot afwijking van wettelijke voorschriften

Artikel 15

Artikel 16

§ 5a. Toezicht op de uitvoering en de handhaving

Artikel 16a [Vervallen per 01-10-2012]

§ 6. [Vervallen per 31-03-2010]

Artikel 17 [Vervallen per 31-03-2010]

§ 7. Beroep

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 19

§ 8. Overige bepalingen

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-2008]

§ 9. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 24

Artikel 25 [Vervallen per 25-04-2013]

Artikel 26