Home

Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Geldig van 1 juli 2023 tot 1 juli 2027
Geldig van 1 juli 2023 tot 1 juli 2027

Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023 tot 01-07-2027]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2027]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Besluiten:

Afdeling 1. Algemeen

Paragraaf 1. Begripsomschrijving

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. ontwikkelingslanden: landen, vermeld in de door het Development Assistence Committee (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meest recent vastgestelde List of Recipients of Official Development Assistence;

  2. Kaderwet: Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  3. Subsidiebesluit: Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Afdeling 2. Mensenrechten, goed bestuur, internationale rechtsorde, internationale samenwerking

Paragraaf 1. Mensenrechten

Artikel 2.1

Paragraaf 2. Maatschappelijke transformatie

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Paragraaf 3. Internationale rechtsorde, multilaterale samenwerking, bilaterale betrekkingen, overige activiteiten

Artikel 2.4

Paragraaf 4. Vrede en Veiligheid

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Paragraaf 5. Migratie en ontheemding

Artikel 2.7

Artikel 2.8

Artikel 2.9

Paragraaf 6. Gedetineerdenbegeleiding in het buitenland

Artikel 2.10

Afdeling 3. Noodhulp en personele veiligheid

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3 [Vervallen per 16-10-2021]

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artikel 3.9 [Vervallen per 01-07-2023]

Artikel 3.10 [Vervallen per 01-07-2023]

Afdeling 4. Mensenrechten, SDG’s; strategische partnerschappen

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Afdeling 5. Thematische financiering

Artikel 5.1

Afdeling 6. Onderwijs, onderzoek

Paragraaf 1. Internationaal onderwijs en -onderzoek

Artikel 6.1

Paragraaf 2. Onderzoek

Artikel 6.2

Artikel 6.3 [Vervallen per 01-01-2011]

Paragraaf 3. Hoger onderwijs

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Afdeling 7. Overheid en bedrijfsleven; rentelasten en garanties

Paragraaf 1. Overheid

Artikel 7.1

Paragraaf 2. Bedrijfsleven

Artikel 7.2

Artikel 7.3 [Vervallen per 01-01-2011]

Paragraaf 3. Rentelasten en garanties

Artikel 7.4

Afdeling 8. Cultuur en sport; regionale prioriteiten

Paragraaf 1. Cultuur en Sport

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Paragraaf 2. Regionale prioriteiten

Artikel 8.4

Afdeling 9. Meningsvorming, voorlichting, draagvlakbevordering ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse betrekkingen

Paragraaf 1. Ontwikkelingssamenwerking

Artikel 9.1

Artikel 9.2

Paragraaf 2. Buitenlandse betrekkingen

Artikel 9.3

Artikel 9.4

Afdeling 10. Publiek private samenwerking; bijzondere gevallen

Paragraaf 1. Publiek private samenwerking

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 10.3

Artikel 10.4

Paragraaf 2. Bijzondere gevallen

Artikel 10.5

Afdeling 11. Slotbepalingen

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 11.3