Home

Regeling aanvullende formatie preventieve ambulante begeleiding (PAB), bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2005 - 2006

Geldig van 4 juni 2005 tot 1 augustus 2008
Geldig van 4 juni 2005 tot 1 augustus 2008

Regeling aanvullende formatie preventieve ambulante begeleiding (PAB), bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2005 - 2006

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 04-06-2005 tot 01-08-2008]
[Regeling ingetrokken per 01-08-2008]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. WEC:

  Wet op de expertisecentra

 2. REC:

  Regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de WEC

 3. PAB:

  preventieve ambulante begeleiding: begeleiding als bedoeld in artikel 8a, derde lid onder a, van de WEC

 4. SO:

  speciaal onderwijs

 5. VSO:

  voortgezet speciaal onderwijs

 6. SH:

  slechthorende leerlingen

 7. ESM:

  ernstige spraak moeilijkheden

 8. LG:

  lichamelijk gehandicapte leerlingen

 9. ZMLK:

  zeer moeilijk lerende kinderen

 10. LZ cluster 3:

  langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

 11. Cluster 4:

  scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die onderwijs verzorgen aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten

 12. aanvullende formatie:

  formatie die wordt toegekend boven de formatie waarop de school op basis van het Formatiebesluit WEC recht heeft.

Hoofdstuk 2. Preventieve ambulante begeleiding

Artikel 2. Toekenning

Artikel 3. Vaststelling

Hoofdstuk 3. Bijstelling bedragen

Artikel 4. Bedragen

Hoofdstuk 4. Wijzigingsartikel Regeling aanvullende bekostiging ten behoeve van visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs

Artikel 5

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Artikel 7. Citeertitel