Home

Planningsbesluit orgaantransplantatie 2005

Geldig van 11 november 2006 tot 14 februari 2007
Geldig van 11 november 2006 tot 14 februari 2007

Planningsbesluit orgaantransplantatie 2005

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 11-11-2006 tot 14-02-2007]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

1.

Deze regeling heeft betrekking op verrichtingen strekkende tot:

  1. transplantatie van het hart;

  2. transplantatie van de nier;

  3. transplantatie van de pancreas;

  4. transplantatie van de long;

  5. transplantatie van de lever;

  6. transplantatie van de dunne darm;

  7. transplantatie van delen of cellen van de onder a tot en met f genoemde organen;

  8. implantatie van kunstorganen, voor zover betrekking hebbend op de organen, genoemd onder a tot en met f.

2.

De omvang van de behoefte aan verrichtingen, genoemd in het eerste lid, en de wijze waarop in die behoefte kan worden voorzien, zijn neergelegd in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Het Planningsbesluit orgaantransplantatie wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de onderdelen c en f van artikel 1, eerste lid, welke in werking treden op een nader te bepalen tijdstip.

Artikel 4

Bijlage