Home

Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving

Geldig van 24 februari 2010 tot 14 juli 2010
Geldig van 24 februari 2010 tot 14 juli 2010

Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-02-2010 tot 14-07-2010]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende, voor zover nodig in overeenstemming met de Ministers van Defensie, van Economische Zaken, van Financiën, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de Experimentenwet stad en milieu, de Huisvestingswet, de Huursubsidiewet, de Onteigeningswet, de Waterleidingwet, de Wet bescherming Antarctica, de Wet bevordering eigenwoningbezit, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet op de lijkbezorging, de Wet op de openluchtrecreatie, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, de Wet stedelijke vernieuwing, de Woningwet en artikel 30, eerste lid, van de verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschappen (PbEG L 30), voor zover nodig juncto artikel 18.4, eerste en vierde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

1.

Deze regeling vindt mede haar grondslag in de Wet ruimtelijke ordening.

2.

De directeur-inspecteur van het Inspectoraat-Generaal VROM in de betrokken regio wordt aangewezen als inspecteur in de zin van:

Artikel 2

1.

De directeuren-inspecteur van het Inspectoraat-Generaal VROM worden aangewezen als de ambtenaar, bedoeld in:

2.

De inspecteur-generaal, de hoofddirecteur Uitvoering en de directeuren-inspecteur van het Inspectoraat-Generaal VROM en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren worden aangewezen als als ambtenaren als bedoeld in:

Artikel 3

De inspecteur-generaal, de hoofddirecteur Uitvoering en de directeuren-inspecteur van het Inspectoraat-Generaal VROM en de door hen daartoe aangewezen, onder hun bevelen werkzame ambtenaren worden aangewezen als ambtenaren ten aanzien van wie, in geval van levering van leidingwater door een collectieve watervoorziening of een collectief leidingnet, het ten aanzien van de inspecteur in de artikelen 5, eerste en tweede lid, 6, 7, 8 en 14 van de Waterleidingwet bepaalde van toepassing is, met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 12.

Artikel 4 [Vervallen per 16-04-2009]

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 15-07-2009]

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22