Home

Verordening onderwijsfonds aanvoersector 2005

Geldig van 24 december 2005 tot 21 april 2007
Geldig van 24 december 2005 tot 21 april 2007

Verordening onderwijsfonds aanvoersector 2005

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-12-2005 tot 21-04-2007]
[Regeling ingetrokken per 21-04-2007]

Aanhef

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Commissie aanvoeraangelegenheden en de Onderwijscommissie;

Besluit:

Artikel 1

1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

Instellingsbesluit Productschap Vis

: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

Productschap

: het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

Bestuur

: het bestuur van het Productschap;

Voorzitter

: de voorzitter van het Productschap;

Commissie aanvoeraangelegenheden

: de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de aanvoer;

Ondernemer

: degene, die een onderneming drijft, waarvoor het Productschap is ingesteld;

Vis

: vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren, mosselen en oesters en alle door uitoefening van de binnenvisserij - niet zijnde de IJsselmeervisserij -, in de zin van artikel 1, vierde lid onder d, van de Visserijwet 1963 verkregen soorten vis;

Mosselen

: schelpdieren van de soorten Mytilus Spp. of de soorten Perna Spp. ;

Platte oesters

: schelpdieren van de soorten Ostrea Spp. ;

Creuses

: schelpdieren van de soorten Crassostrea Spp.;

Oesters

: platte oesters en creuses;

Aanvoeren

: het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van vis en/of mosselen;

Aanvoerder

: de ondernemer, die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of op andere wijze vis en/of mosselen aanvoert;

Trawler

: vaartuig waarvan de lengte over alles 60 meter of meer bedraagt;

Kotter

: vaartuig waarvan de lengte over alles minder dan 60 meter bedraagt;

Afslag

: een veiling van vis en/of mosselen;

Onderwijsfonds aanvoersector

: het fonds ingesteld krachtens artikel 1, eerste lid, van de Verordening instelling van een onderwijsfonds aanvoersector ;

Ton

: een inhoudsmaat van 1/7 m3 .

2.

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen.

3.

Indien een vaartuig mosselen, niet zijnde ingevoerde mosselen, op een verwaterplaats stort voordat het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen, vindt het aanvoeren van mosselen, in afwijking van het bepaalde in het tweede lid, plaats op het tijdstip waarop de mosselen worden gestort op een verwaterplaats.

Artikel 2

1.

Een aanvoerder is aan het Productschap ten behoeve van het Onderwijsfonds voor de aanvoersector een heffing verschuldigd van 0,4 promille van de waarde van de door hem aangevoerde vis.

2.

Een aanvoerder is aan het Productschap ten behoeve van het Onderwijsfonds voor de aanvoersector een heffing verschuldigd van € 0,02 per elke door de aanvoerder aangevoerde ton mosselen.

3.

De waarde van de aangevoerde vis wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 3.

Artikel 3

1.

Indien de aangevoerde vis door tussenkomst van een afslag wordt verhandeld, wordt onder de in artikel 2, eerste lid, bedoelde waarde verstaan, de bruto besomming van de aangevoerde vis op de afslag.

2.

Indien de door een kotter aangevoerde vis zonder tussenkomst van een afslag wordt verhandeld, wordt onder de in artikel 2, eerste lid, bedoelde waarde verstaan, de door de koper van de aangevoerde vis betaalde koopsom.

3.

Indien de door een trawler aangevoerde vis zonder tussenkomst van een afslag wordt verhandeld, wordt onder de in artikel 2 , eerste lid, bedoelde waarde verstaan, 70 % van de door de koper van de aangevoerde vis betaalde koopsom.

Verstrekken van gegevens

Artikel 4

Artikel 5

Regeling betreffende de betaling

Artikel 6. (mandatering afslagen)

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10. (bescherming gegevens)

Artikel 11. (mandatering voorzitter)

Artikel 12