Home

Regeling externe veiligheid inrichtingen

Geldig vanaf 1 april 2020
Geldig vanaf 1 april 2020

Regeling externe veiligheid inrichtingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2020]
[Regeling ingetrokken per 01-12-2020]

Aanhef

§ 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1

 1. a.
 2. b.

  bijlage: de bij deze regeling behorende bijlage;

 3. c.

  categoriale inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdelen a tot en met d, van het besluit;

 4. d.

  Handleiding Risicoberekeningen: Handleiding Risicoberekeningen Bevi, versie nr. 4, uitgave 2019;

 5. e

  insluitsysteem: een of meer toestellen, waarvan de eventuele onderdelen blijvend met elkaar in open verbinding staan en die bestemd zijn om een of meer stoffen te omsluiten, waarbij een verlies van inhoud van een insluitsysteem niet leidt tot het vrijkomen van significante hoeveelheden gevaarlijke stof uit andere insluitsystemen;

 6. f.

  licht ontvlambare stof: stof die overeenkomstig de titel 9.2 van de Wet milieubeheer is aangeduid met het symbool F;

 7. g.

  meststoffen groep 2: vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 als bedoeld in PGS 7;

 8. h.

  PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Verkeer en Waterstaat;

 9. i.

  PGS 7: publicatie nr. 7 van de PGS, getiteld ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’, uitgave 2007;

 10. j.

  PGS 15: publicatie nr. 15 van de PGS, getiteld ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’, uitgave 2005;

 11. k.

  propaan: product, hoofdzakelijk bestaande uit propaan en propeen, met geringe hoeveelheden ethaan, butanen en butenen, voor zover de dampspanning bij 343 Kelvin (70 graden Celsius) ten hoogste 3100 kilopascal (31 bar) bedraagt;

 12. l.

  rekenmethodiek Bevi: rekenmethodiek, bestaande uit Safeti-NL en de Handleiding Risicoberekeningen Bevi;

 13. m.

  Safeti-NL: softwareprogramma voor de berekening van risico’s, getiteld Safeti-NL versie nr. 8, uitgave 2019;

 14. n.

  vergiftige stof: stof die overeenkomstig de titel 9.2 van de Wet milieubeheer is aangeduid met het symbool T;

 15. o.

  zeer licht ontvlambare stof: stof die overeenkomstig de titel 9.2 van de Wet milieubeheer is aangeduid met het symbool F+, en

 16. p.

  zeer vergiftige stof: stof die overeenkomstig de titel 9.2 van de Wet milieubeheer is aangeduid met het symbool T+.

Artikel 1a

Als spoorwegemplacement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het besluit worden aangewezen de spoorwegemplacementen, genoemd in bijlage 3.

Artikel 1b

Artikel 1c

§ 2. Afstanden voor categoriale inrichtingen (nieuwe situaties)

Artikel 2

§ 3. Inrichtingen waarvoor het plaatsgebonden risico berekend mag worden

Artikel 3

§ 4. Referentiepunten voor de toepassing van grens- en richtwaarden en afstanden

Artikel 4

Artikel 5

§ 5. Invloedsgebied in verband met de verantwoording van het groepsrisico

Artikel 6

§ 6. Berekening van het plaatsgebonden risico en groepsrisico

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 8b

Artikel 8c

Artikel 8d

§ 7. Saneringsafstanden voor categoriale inrichtingen (bestaande situaties)

Artikel 9

§ 8. Slotbepalingen

Artikel 10

Artikel 11

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3