Home

Schepenbesluit 2004

Geldig vanaf 1 januari 2017
Geldig vanaf 1 januari 2017

Schepenbesluit 2004

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 maart 2004, nr. HDJZ/SCH/2004–541, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op het op 5 april 1966 te Londen tot stand gekomen Verdrag betreffende de uitwatering van schepen (Trb. 1966, 275) en het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157), de artikelen 3, 3a, 4, 6, 7 en 9 van de Schepenwet en artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 17 mei 2004, nr. W09.04 0116/V/K);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juni 2004, nr. HDJZ/SCH/2004–1392, Hoofddirectie Juridische Zaken;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Aanvaringsverdrag: het op 20 oktober 1972 te Londen totstandgekomen Verdrag inzake Internationale Voorschriften ter voorkoming van aanvaringen op zee (Trb. 1974, 51);

 • GT: de maateenheid bruto-tonnage waarin de totale inhoud van een schip, vastgesteld overeenkomstig het op 23 juni 1969 te Londen totstandgekomen Verdrag betreffende de meting van schepen (Trb. 1970, 122), wordt uitgedrukt;

 • IMO: de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties;

 • internationale reis: een reis tussen twee verschillende landen, waarbij een gebied voor welks buitenlandse betrekkingen een buiten dat gebied zetelende regering verantwoordelijk is of waarvan de Verenigde Naties het besturend lichaam zijn, mede als een afzonderlijk land wordt aangemerkt;

 • lengte: de lengte van een schip, vastgesteld overeenkomstig het op 23 juni 1969 te Londen totstandgekomen Verdrag betreffende de meting van schepen (Trb. 1970, 122);

 • Maritieme Veiligheidscommissie: de gelijknamige commissie van de IMO;

 • nationale reis: een reis, niet zijnde een internationale reis;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • polaire wateren: wateren zoals opgenomen in voorschrift XIV/ 1, onderdeel 2 en 3 van het SOLAS-verdrag;

 • SOLAS-verdrag: het op 1 november 1974 te Londen totstandgekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen;

 • Uitwateringsverdrag: het op 5 april 1966 te Londen totstandgekomen Verdrag betreffende de uitwatering van schepen (Trb. 1966, 275) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen;

 • vrachtschip: een schip, niet zijnde een passagiersschip;

 • zeilschip: een schip dat is ontworpen en gebouwd om hoofdzakelijk door middel van zeilen te worden voortbewogen.

2.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • BCH-Code: de bij resolutie MSC.9(53) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (Bulk Chemical Code);

 • GC-Code: de bij resolutie A.328(IX) van de Algemene vergadering van de IMO aangenomen Code voor de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren (Gas Carrier Code);

 • Graancode: de bij resolutie MSC.23(59) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Internationale Code voor het veilig vervoer van graan in bulk (International Grain Code);

 • HSC-Code 1994: de bij resolutie MSC.36(63) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Internationale Code voor de veiligheid van hogesnelheidsschepen (High-Speed Craft Code, 1994);

 • HSC-Code 2000: de bij resolutie MSC.97(73) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Internationale Code voor de veiligheid van hogesnelheidsschepen (High-Speed Craft Code, 2000);

 • IBC-Code: de bij resolutie MSC.4(48) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (International Bulk Chemical Code);

 • IGC-Code: de bij resolutie MSC.5(48) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren (International Gas Carrier Code);

 • INF-Code: de bij resolutie MSC.88(71) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Internationale Code voor het veilig vervoer in verpakte vorm van bestraalde splijtstoffen, plutonium en hoog-radioactief afval aan boord van schepen (Irradiated Nuclear Fuel Code);

 • ISM-Code: de bij resolutie A.741(18) van de Algemene Vergadering van de IMO aangenomen Internationale Management Code voor scheepsveiligheid en ter voorkoming van verontreiniging (International Safety Management Code);

 • ISPS-Code: de bij resolutie 2 van de Conferentie van verdragsluitende regeringen die partij zijn bij het SOLAS-verdrag op 12 december 2002 aangenomen Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (International Ship and Port Facility Security Code);

 • Polar-Code: de bij resolutie MSC.385(94) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Internationale Code voor schepen die in polaire wateren varen (International Code for Ships Operating in Polar Waters).

3.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder de begrippen «schip», «passagiersschip», «vissersvaartuig», «kapitein» en «eigenaar» verstaan hetgeen daaronder in de Schepenwet wordt verstaan.

4.

Voor de toepassing van de op grond van dit besluit toepasselijke verdragen en Codes wordt, tenzij bij of krachtens dit besluit anders is bepaald, verstaan onder Administratie: het Hoofd van de Scheepvaartinspectie.

5.

Voor de toepassing van het besluit wordt met een internationale reis gelijkgesteld een trans-Atlantische reis tussen landen van het Koninkrijk of delen daarvan.

Artikel 2. Bouwdatum van een schip

1.

Als bouwdatum van een schip wordt aangemerkt de dag waarop de kiel van het schip is gelegd, danwel de dag waarop met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de op grond van dit besluit toepasselijke verdragen of Codes is bepaald, een met de kiellegging vergelijkbaar constructiestadium is bereikt.

2.

In afwijking van het eerste lid wordt als bouwdatum van een schip dat een verbouwing tot een ander op grond van dit besluit onderscheiden scheepstype heeft ondergaan, aangemerkt de dag waarop met de verbouwing van het schip een aanvang is gemaakt.

3.

Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de bij nieuwbouw of verbouwing van schepen als bouwdatum aan te merken datum. Deze regels kunnen mede betrekking hebben op de bij overschrijding van een bij die regeling te bepalen termijn voor de afbouw van een schip of de voltooiing van een bepaalde constructiefase als bouwdatum van een schip aan te merken datum.

Artikel 3. Vissersvaartuigen

Hoofdstuk 2. Certificaten en onderzoeken

§ 1. Benodigde certificaten

Artikel 4. Internationaal certificaat van uitwatering

Artikel 5. Internationale veiligheidscertificaten (SOLAS)

Artikel 6. Nationaal veiligheidscertificaat

Artikel 7. Veiligheidscertificaten voor hogesnelheidsschepen (SOLAS)

Artikel 8. Certificaten voor schepen met bijzondere lading (SOLAS, IMO)

Artikel 9. Veiligheidsmanagement- en scheepsbeveiligingscertificaat (SOLAS)

Artikel 9a. Certificaat voor poolschepen (SOLAS)

Artikel 10. Bij certificaten behorende uitrustingsrapporten, aanhangsels e.d.

Artikel 11. Certificaat van vrijstelling (SOLAS, Uitwateringsverdrag)

Artikel 12. Overige certificaten

§ 2. Onderzoeken

Artikel 13. Onderzoeken op grond van het Uitwateringsverdrag

Artikel 14. Onderzoeken i.v.m. internationale veiligheidscertificaten (SOLAS)

Artikel 15. Onderzoeken in verband met nationaal veiligheidscertificaat

Artikel 16. Onderzoeken van hogesnelheidsschepen (SOLAS)

Artikel 17. Onderzoeken van schepen met bijzondere lading (SOLAS, IMO)

Artikel 18. Onderzoeken van het veiligheidsmanagement (SOLAS)

Artikel 19. Onderzoeken in verband met de beveiliging (SOLAS)

Artikel 19a. Onderzoeken in verband met het certificaat voor poolschepen (SOLAS)

Artikel 20. Tijdstippen van onderzoek

Artikel 21. Aantekening van onderzoeken

Artikel 22. Overige onderzoeken

Artikel 23. Aanwijzing natuurlijke personen of rechtspersonen

Artikel 24. Handhaving toestand na onderzoek

§ 3. Afgifte en geldigheid van certificaten

Artikel 25. Aanvraag van certificaten

Artikel 26. Afgifte veiligheids- en veiligheidsmanagementcertificaten

Artikel 27. Voorlopige certificering van het veiligheidsmanagement

Artikel 28. Voorlopige certificering van de scheepsbeveiliging

Artikel 29. Geldigheidsduur van certificaten

Artikel 30. Vernieuwing van certificaten

Artikel 31. Bijzondere verlengingen van de geldigheidsduur

Artikel 32. Nadere regels

Artikel 33. Weigering afgifte certificaten

Artikel 34. Verval van certificaten

Artikel 35. Herstel van vervallen certificaten

Hoofdstuk 3. Eisen aan schip en bedrijfsvoering

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 36. Aanwijzing klassenbureaus

Artikel 37. Klassenregels

Artikel 38. Scheepsidentificatienummer en scheepsgegevens (SOLAS)

§ 2. Eisen aan schepen

Artikel 39. Eisen op grond van het Uitwateringsverdrag

Artikel 40. Eisen i.v.m. internationale veiligheidscertificaten (SOLAS)

Artikel 41. Eisen in verband met nationaal veiligheidscertificaat

Artikel 42. Eisen aan hogesnelheidsschepen (SOLAS)

Artikel 43. Eisen aan schepen met bijzondere lading (SOLAS, IMO)

Artikel 44. Eisen in verband met de beveiliging (SOLAS)

Artikel 45. Eisen op grond van het Aanvaringsverdrag

Artikel 45a. Eisen aan schepen die in polaire wateren varen (SOLAS)

Artikel 46. Nadere eisen

Artikel 47. Gelijkwaardige voorzieningen

Artikel 48. Toelating van uitrusting, onderdelen en materialen

§ 3. Eisen aan de bedrijfsvoering over schepen

Artikel 49. Veiligheidsmanagementsysteem (SOLAS)

Artikel 50. Beveiliging van schepen (SOLAS)

Artikel 51. Nadere regels

Hoofdstuk 4. Vervoer van lading

§ 1. Vervoer van lading

Artikel 52. Algemene voorschriften (SOLAS)

Artikel 53. Graan en andere gestorte ladingen (SOLAS)

Artikel 54. Nadere regels

§ 2. Vervoer van gevaarlijke stoffen

Artikel 55. Gevaarlijke stoffen in verpakte vorm (SOLAS)

Artikel 56. Gevaarlijke stoffen in vaste vorm in bulk (SOLAS)

Artikel 57. Gevaarlijke chemicaliën en vloeibare gassen (SOLAS, IMO)

Artikel 58. Nadere regels

§ 3. Onderzoeken in verband met het vervoer van lading

Artikel 59. Aanwijzing natuurlijke personen of rechtspersonen

Hoofdstuk 5. Verplichtingen van de kapitein

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 60. Voorschriften betreffende de uitwatering

Artikel 61. Algemene voorschriften voor schepen (SOLAS)

Artikel 62. Voorschriften voor hogesnelheidsschepen (SOLAS)

Artikel 63. Veiligheidsmanagement en scheepsbeveiliging (SOLAS)

Artikel 64. Bijhouden dagboeken

Artikel 65. Nadere regels

§ 2. Bijzondere bepalingen

Artikel 66. Hulpverlening aan personen in nood (SOLAS)

Artikel 67. Wijze van handelen bij schade

Artikel 68. Marinebescheiden

Artikel 69. Gevallen van overmacht

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 69a. Strafbaarstelling

Artikel 70. Bekendmaking van Codes

Artikel 71. Wijzigingen van verdragen en Codes

Artikel 72. Overgangsbepalingen voor bestaande schepen

Artikel 73. Intrekking Schepenbesluit 1965

Artikel 74. Inwerkingtreding

Artikel 75. Citeertitel