Home

Aanwijzingsbesluit coördinator burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven

Geldig van 19 februari 2004 tot 29 februari 2004
Geldig van 19 februari 2004 tot 29 februari 2004

Aanwijzingsbesluit coördinator burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 29-02-2004]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2020]

Aanhef

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 3 van het Besluit slotallocatie;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Voor het burgermedegebruik op het militair luchtvaartterrein Eindhoven wordt als coördinator aangewezen:

Stichting Airport Coordination Netherlands, statutair gevestigd te Haarlemmermeer.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De coördinator brengt ten minste twee maal per jaar en overigens op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie verslag uit van zijn werkzaamheden en verstrekt daartoe alle door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie verzochte informatie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.