Home

Invoeringsregeling WWB

Geldig van 25 maart 2004 tot 1 januari 2009
Geldig van 25 maart 2004 tot 1 januari 2009

Invoeringsregeling WWB

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 25-03-2004 tot 01-01-2009]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2009]

Aanhef

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder Inwerkingtredingbesluit: het Besluit van 10 oktober 2003 (Stb. 2003, 386) houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en van de Invoeringswet Wet werk en bijstand.

Artikel 2. Nadere fasering invoering Wet werk en bijstand

1.

In afwijking van de artikelen 1, onderdeel a, en 2, onderdeel b, van het Inwerkingtredingbesluit kan het college besluiten dat op een tijdstip dat gelegen is vóór 1 januari 2005 uitvoering wordt gegeven aan artikelen die zijn opgenomen in de hiervoor genoemde onderdelen van het Inwerkingtredingbesluit, mits het de genoemde artikelen van de Wet werk en bijstand en de Invoeringswet Wet werk en bijstand gezamenlijk betreft.

2.

In afwijking van het eerste lid kan het college besluiten dat op een ander tijdstip dan dat bedoeld in het eerste lid, doch uiterlijk 1 januari 2005, uitvoering wordt gegeven aan artikel 8a of artikel 47 van de Wet werk en bijstand.

3.

Vanaf het tijdstip dat het college uitvoering geeft aan het eerste lid, al dan niet in combinatie met het tweede lid, blijven de in artikel 2, onderdeel a, van het Inwerkingtredingbesluit genoemde artikelen van de Algemene bijstandswet, voor zover deze artikelen geen zelfstandigen als bedoeld in artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand betreffen, buiten toepassing.

4.

Het besluit van het college, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tijdig en op een geschikte wijze in de desbetreffende gemeente bekendgemaakt.

Artikel 3. Aanpassingartikel

1.

Tot het tijdstip waarop met toepassing van artikel 2 uitvoering wordt gegeven aan de in de artikelen 1, onderdeel a, en 2, onderdeel b, van het Inwerkingtredingbesluit genoemde artikelen, wordt in de artikelen 6, onderdeel b, en 36, eerste lid, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand, artikel 4a, onderdeel a, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 4a, onderdeel a, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in plaats van ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ gelezen: passende arbeid.

6.

Tot het tijdstip waarop met toepassing van artikel 2 uitvoering wordt gegeven aan de in de artikelen 1, onderdeel a, en 2, onderdeel b, van het Inwerkingtredingbesluit genoemde artikelen, worden de artikelen 3 en 4 van het Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz, artikel 2 van het Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici, artikel 3, onderdeel b, van het Arbeidsgehandicaptebesluit, en de artikelen 1, onderdeel y, en 3 van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, gelezen zoals deze artikelen luidden op 31 december 2003.

Artikel 4. Overgangsbepaling bijzondere bijstand

Artikel 5. Overgangsbepaling reïntegratie

Artikel 6. Inwerkingtreding

Artikel 7. Citeertitel