Home

Wet werk en bijstand

Geldig van 9 oktober 2003 tot 1 januari 2004
Geldig van 9 oktober 2003 tot 1 januari 2004

Wet werk en bijstand

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2004]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter vereenvoudiging en verduidelijking van de regelgeving en ter versterking van de verantwoordelijkheid der gemeenten voor de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en de verlening van bijstand gewenst is te komen tot een Wet werk en bijstand, waarin de Algemene bijstandswet, de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ, de Wet inschakeling werkzoekenden en het Besluit in- en doorstroombanen zijn geïntegreerd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen

§ 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Organen [Nog niet in werking]

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 40, eerste lid;

 3. Centrale organisatie werk en inkomen: de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 4. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 5. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 6. Inlichtingenbureau: het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 63 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 7. inrichting:

  1. 1°.

   een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijkewerkzaamheden richt op het bieden van verpleging of verzorging aan aldaar verblijvende hulpbehoevenden;

  2. 2°.

   een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van slaapgelegenheid, waarbij de mogelijkheid van hulpverlening of begeleiding gedurende meer dan de helft van ieder etmaal aanwezig is.

Artikel 2. Premies en kinderbijslag [Nog niet in werking]

Artikel 3. Gezamenlijke huishouding en woning [Nog niet in werking]

Artikel 4. Alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin [Nog niet in werking]

Artikel 5. Bijstand en voorliggende voorziening [Nog niet in werking]

Artikel 6. Niet-uitkeringsgerechtigde, arbeidsinschakeling en sociale activering [Nog niet in werking]

§ 1.2. Opdracht gemeente

Artikel 7. Opdracht college [Nog niet in werking]

Artikel 8. Opdracht gemeenteraad [Nog niet in werking]

Artikel 8a. Regels bestrijding misbruik [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 2. Rechten en plichten

§ 2.1. Arbeidsinschakeling

Artikel 9. Plicht tot arbeidsinschakeling [Nog niet in werking]

Artikel 10. Aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling [Nog niet in werking]

§ 2.2. Bijstand

Artikel 11. Rechthebbenden [Nog niet in werking]

Artikel 12. Onderhoudsplicht ouders [Nog niet in werking]

Artikel 13. Uitsluiting van bijstand [Nog niet in werking]

Artikel 14. Niet-noodzakelijke kosten [Nog niet in werking]

Artikel 15. Voorliggende voorziening [Nog niet in werking]

Artikel 16. Zeer dringende redenen [Nog niet in werking]

§ 2.3. Inlichtingenplicht en afstemming

Artikel 17. Inlichtingenplicht [Nog niet in werking]

Artikel 18. Afstemming [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Algemene bijstand

§ 3.1. Algemeen

Artikel 19. Voorwaarden [Nog niet in werking]

§ 3.2. Normen

Artikel 20. Jongerennormen [Nog niet in werking]

Artikel 21. Normen 21–65 jaar [Nog niet in werking]

Artikel 22. Normen 65 jaar of ouder [Nog niet in werking]

Artikel 23. Normen in inrichting [Nog niet in werking]

Artikel 24. Afwijking norm gehuwden [Nog niet in werking]

§ 3.3. Verhoging en verlaging

Artikel 25. Alleenstaande (ouder) [Nog niet in werking]

Artikel 26. Gehuwden [Nog niet in werking]

Artikel 27. Woonsituatie [Nog niet in werking]

Artikel 28. Schoolverlaters [Nog niet in werking]

Artikel 29. Alleenstaande van 21 of 22 jaar [Nog niet in werking]

Artikel 30. Verordening [Nog niet in werking]

§ 3.4. Middelen

Artikel 31. Middelen [Nog niet in werking]

Artikel 32. Inkomen [Nog niet in werking]

Artikel 33. Bijzonder inkomen [Nog niet in werking]

Artikel 34. Vermogen [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Aanvullende inkomensondersteuning en aanpassing bedragen

§ 4.1. Aanvullende inkomensondersteuning

Artikel 35. Bijzondere bijstand [Nog niet in werking]

Artikel 36. Langdurigheidstoeslag [Nog niet in werking]

§ 4.2. Aanpassing bedragen

Artikel 37. Netto minimumloon en prijsindexcijfer [Nog niet in werking]

Artikel 38. Aanpassing normen en bedragen [Nog niet in werking]

Artikel 39. Aanpassingen middelen [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. Uitvoering

§ 5.1. De aanvraag

Artikel 40. Woonplaats en adresgegevens [Nog niet in werking]

Artikel 41. Aanvraag bij CWI [Nog niet in werking]

Artikel 42. Doorzending [Nog niet in werking]

Artikel 43. Vaststelling op aanvraag [Nog niet in werking]

§ 5.2. Toekenning, vaststelling en betaling

Artikel 44. Toekenning [Nog niet in werking]

Artikel 45. Vaststelling en betaling [Nog niet in werking]

Artikel 46. Vervreemding, verpanding, beslag en machtiging [Nog niet in werking]

§ 5.3. Cliëntenparticipatie

Artikel 47. Verordening cliëntenparticipatie [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 6. Bevoegdheden en faciliteiten gemeenten

§ 6.1. Vorm bijstand

Artikel 48. Geldlening en borgtocht [Nog niet in werking]

Artikel 49. Schuldenlast [Nog niet in werking]

Artikel 50. Eigen woning [Nog niet in werking]

Artikel 51. Duurzame gebruiksgoederen [Nog niet in werking]

Artikel 52. Voorschot [Nog niet in werking]

Artikel 53. Voorschot UWV [Nog niet in werking]

§ 6.2. Onderzoek, opschorten en herzien

Artikel 53a. Verstrekking en onderzoek gegevens [Nog niet in werking]

Artikel 54. Onjuiste gegevens en onvoldoende medewerking [Nog niet in werking]

§ 6.3. Aanvullende verplichtingen

Artikel 55. Nadere verplichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 56. Kinderalimentatie [Nog niet in werking]

Artikel 57. Noodzakelijke betalingen en bijstand in natura [Nog niet in werking]

§ 6.4. Terugvordering

Artikel 58. Bevoegdheid terugvordering [Nog niet in werking]

Artikel 59. Terugvordering gezinsleden [Nog niet in werking]

Artikel 60. Besluit tot terugvordering [Nog niet in werking]

§ 6.5. Verhaal

Artikel 61. Bevoegdheid verhaal [Nog niet in werking]

Artikel 62. Besluit tot verhaal [Nog niet in werking]

§ 6.6. Gegevensuitwisseling

Artikel 63. Inlichtingenverplichting werkgever [Nog niet in werking]

Artikel 64. Inlichtingenverplichting instanties [Nog niet in werking]

Artikel 65. Geheimhoudingsplicht [Nog niet in werking]

Artikel 66. Vermoeden misdrijf [Nog niet in werking]

Artikel 67. Inlichtingenverplichting gemeenten [Nog niet in werking]

Artikel 68. Sociaal-fiscaalnummer [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 7. Financiering, toezicht en informatie

§ 7.1. Financiering

Artikel 69. Verdeling uitkeringen [Nog niet in werking]

Artikel 70. Terugvordering werkdeel [Nog niet in werking]

Artikel 71. Aanpassing uitkering inkomensdeel [Nog niet in werking]

Artikel 72. Verlaging uitkering inkomensdeel [Nog niet in werking]

Artikel 73. Toetsingscommissie [Nog niet in werking]

Artikel 74. Aanvulling uitkering inkomensdeel [Nog niet in werking]

Artikel 75. Betaling uitkeringen, aanpassing uitkering en aanvullende uitkering [Nog niet in werking]

§ 7.2. Toezicht

Artikel 76. Toezicht [Nog niet in werking]

§ 7.3. Informatie

Artikel 77. Verslag over de uitvoering [Nog niet in werking]

Artikel 78. Informatievoorziening [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 79. Begrip besluit [Nog niet in werking]

Artikel 80. Cassatie [Nog niet in werking]

Artikel 81. Onverwijlde bijstand [Nog niet in werking]

Artikel 82. Goede uitvoering [Nog niet in werking]

Artikel 83. Innovatie [Nog niet in werking]

Artikel 84. Evaluatie [Nog niet in werking]

Artikel 85. Inwerkingtreding

Artikel 86. Citeertitel