Home

Bierverordening Productschap Dranken 2003

Geldig van 14 januari 2006 tot 1 januari 2015
Geldig van 14 januari 2006 tot 1 januari 2015

Bierverordening Productschap Dranken 2003

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-01-2006 tot 01-01-2015]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

Aanhef

Het Bestuur van het Productschap Dranken;

gelet op:

artikelen 93, 95, 100 lid 3, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

artikelen 11 en 12 Instellingsverordening Productschap Dranken;

beschikking M(92)10 van 2 december 1992 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie ter vervanging van de beschikking M(87)4 van 24 november 1987 betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake bier;

gezien:

Het advies van de Commissie voor Bier als genoemd in artikel 5 lid 1 sub b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ingevolge het bepaalde in artikel 12 van bedoeld besluit;

besluit:

Vast te stellen een Verordening houdende regels omtrent het product bier (Bierverordening Productschap Dranken 2003).

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

Deze Verordening neemt over de terminologie van de Wet op de bedrijfsorganisatie en van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit van 6 mei 2002, Stb. 264), hierna te noemen “Instellingsbesluit”.

2.

In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder:

  1. Bestuur: het Bestuur van het Productschap Dranken;

  2. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van het Productschap Dranken;

  3. Commissie: de Commissie voor Bier;

  4. E.B.C.-kleurschaal: de schaal voor het bepalen van de kleur van bier, zoals deze is vastgesteld door de Europese Brouwerij Conventie (European Brewery Convention) gevestigd te Leiden/Zoeterwoude;

  5. Gew. procent: de uitdrukking voor het aanduiden van het extractgehalte van de stamwort (uitgedrukt in grammen per 100 gram), zoals aangegeven in de bij deze Verordening behorende bijlage I;

  6. Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen: Besluit van 10 december 1991, Staatsblad 1992, 14;

  7. Verordening: de Bierverordening Productschap Dranken 2003.

§ 2. Inhoudscriteria

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

§ 3. Etikettering

Artikel 7

§ 4. Verbodsbepalingen

Artikel 8

Artikel 9

§ 5. Toepassingsgebied

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 6. Vrijstelling

Artikel 13

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Bijlage I. Extract van de stamwort