Home

Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002

Geldig van 26 september 2004 tot 31 december 2006
Geldig van 26 september 2004 tot 31 december 2006

Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-09-2004 tot 31-12-2006]
[Regeling ingetrokken per 31-12-2006]

Aanhef

Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op de artikelen 10, 12, 13 en 14 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I, en de artikelen 93, 102 en 105 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

op 10 juli 2002 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

In deze verordening worden de begripsbepalingen van de Regeling identificatie en registratie van dieren 2002 (Staatscourant 28 december 2001) overgenomen en verstaat daarnaast onder:

1.

productschap:

het Productschap Vee en Vlees;

   

2.

voorzitter:

de voorzitter van het productschap;

   

3.

vaccinatiebon:

een door of namens het Bestuur ter beschikking gesteld document, waarvan het model door het Bestuur is vastgesteld, en dat tenminste betrekking heeft op:

– de persoonsgegevens van de betrokken ondernemer;

– het UBN van de desbetreffende vestiging;

– de datum, alsmede het begin- en eindtijdstip van de vaccinatiewerkzaamheden;

– het aantal gevaccineerde dieren per diersoort;

– de merknaam en het chargenummer van de gebruikte entstof;

– de naam van de betrokken dierenarts.

   

4.

varken:

dier behorende tot de familie der Suidae Gray 1821;

   

5.

onderneming:

een onderneming waarin de varkenshouderij wordt uitgeoefend;

   

6.

ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft.

Artikel 2

1.

Iedere ondernemer is verplicht de op zijn vestiging aanwezige varkens te doen enten tegen de ziekte van Aujeszky overeenkomstig het voor de betrokken diersoorten en de te onderscheiden gebieden door een door het Bestuur vastgesteld entschema.

2.

Iedere ondernemer is verplicht, indien het Bestuur dat in het kader van de controle op het effect van de entingen noodzakelijk acht, de op zijn vestiging aanwezige varkens door middel van een bloedonderzoek door een daartoe door het Bestuur aangewezen dienst te doen onderzoeken op de aanwezigheid van antistoffen tegen de ziekte van Aujeszky.

3.

Onverminderd het in het eerste lid bepaalde, is iedere ondernemer die varkens aanwezig heeft in het door het Bestuur aangewezen gebied, verplicht deze dieren te doen enten volgens het door het Bestuur vastgestelde entschema.

4.

Iedere ondernemer is verplicht, indien het Bestuur dat in het kader van de bestrijding van een (mogelijke) uitbraak van de Ziekte van Aujeszky noodzakelijk acht, de op zijn vestiging aanwezige varkens door middel van bloedmonsters, enlof neusswabs, en/of klinische inspectie te doen onderzoeken. Het Bestuur stelt bij besluit een draaiboek vast waarin bepaald wordt in welke gevallen een of meerdere specifieke onderzoeken dienen te worden verricht.

Artikel 3

1.

Iedere ondernemer is verplicht om terstond nadat de entingen verricht zijn, ervoor zorg te dragen dat de op deze entingen betrekking hebbende vaccinatiebonnen door de betrokken dierenarts in drievoud volledig en naar waarheid worden ingevuld en ondertekend, ten blijke waarvan de ondernemer de desbetreffende vaccinatiebonnen mede van zijn handtekening dient te voorzien.

2.

De ondernemer is verplicht het voor hem bestemde exemplaar van de in het eerste lid bedoelde vaccinatiebon gedurende 12 maanden op zijn vestiging te bewaren.

3.

De ondernemer is verplicht, binnen 14 dagen nadat de entingen, bedoeld in artikel 2, verricht zijn, het daartoe bestemde exemplaar van de in het eerste lid bedoelde vaccinatiebon aan de door het Bestuur aangewezen dienst toe te zenden. De ondernemer is gekweten van de in de vorige zin bedoelde verplichting indien de betrokken dierenarts de vaccinatiebon, binnen 14 dagen nadat de entingen, bedoeld in artikel 2, verricht zijn, naar de dienst heeft gezonden.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 8b

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11a

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Bijlage