Home

Mandaatbesluit gemeenschappelijke landelijke diensten R.O. en rechterlijke ambtenaren in opleiding

Geldig van 2 juni 2002 tot 11 februari 2005
Geldig van 2 juni 2002 tot 11 februari 2005

Mandaatbesluit gemeenschappelijke landelijke diensten R.O. en rechterlijke ambtenaren in opleiding

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 22-02-2013]

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gehoord de gemeenschappelijke ondernemingsraad van de directie Rechtspleging;

Gehoord het sectoroverleg Rechterlijke Macht;

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1. (Definities)

In dit besluit wordt verstaan onder:

a) de Minister:

de Minister van Justitie

b) de Raad:

de Raad voor de rechtspraak, bedoeld in artikel 84, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;

c) het College:

het College van procureurs-generaal, bedoeld in artikel 130 van de Wet op de rechterlijke organisatie;

d) een dienst:

een gemeenschappelijke landelijke dienst als bedoeld in artikel 3 van dit besluit;

e) de Raad van Opdrachtgevers:

elke dienst heeft een Raad van Opdrachtgevers bestaande uit een lid van de Raad en een lid van het College;

f) de leiding:

de directie of het college van bestuur van een dienst;

g) het stichtingsbestuur:

het bestuur bedoeld in artikel 10 van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren.

Artikel 2. (Reikwijdte mandaat)

De bevoegdheden toegedeeld krachtens dit besluit kunnen uitsluitend worden aangewend ter uitvoering van het Convenant gemeenschappelijke landelijke diensten rechterlijke organisatie van 13 maart 2002, dan wel in het kader van het aanstellen en opleiden van rechterlijke ambtenaren in opleiding.

Hoofdstuk II. Gemeenschappelijke landelijke diensten

Artikel 3. (Instellen en instandhouden)

Artikel 4. (Personeelsmandaat)

Artikel 5. (Volmacht)

Artikel 6. (Vertegenwoordiging in rechte)

Artikel 7. (Ondermandaat of nadere volmacht)

Hoofdstuk III. Rechterlijke ambtenaren in opleiding (Raio's)

Artikel 8. (Rechterlijke ambtenaren in opleiding)

Artikel 9. (Ondermandaat of nadere volmacht)

Artikel 10. (Intrekken mandaatbesluit)

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 11. (Behandeling bezwaarschriften)

Artikel 12. (Medezeggenschap en sectoroverleg)

Artikel 13. (Inwerkingtreding)

Artikel 14. (Citeertitel)