Home

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldig van 30 oktober 2004 tot 30 december 2004
Geldig van 30 oktober 2004 tot 30 december 2004

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-10-2004 tot 30-12-2004]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de organisatie van de uitvoering van de taken van de overheid met betrekking tot de arbeidsvoorziening en de uitvoering van de werknemersverzekeringen te wijzigen, zulks mede ter bevordering van de inschakeling van werkzoekenden in het arbeidsproces, en daartoe – onder intrekking van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 – één nieuwe wet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1. Algemene begrippen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. Raad voor werk en inkomen: de Raad voor werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 3;

 3. Centrale organisatie werk en inkomen: de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4;

 4. Centra voor werk en inkomen: de Centra voor werk en inkomen, genoemd in artikel 24;

 5. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5;

 6. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6;

 7. Inspectie Werk en Inkomen: de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7;

 8. Raad van bestuur: een Raad van bestuur als bedoeld in artikel 3;

 9. Raad van advies: een Raad van advies als bedoeld in artikel 3;

 10. uitvoeringskosten: de kosten ten behoeve van de uitvoering van wetten door de Raad voor werk en inkomen, de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank;

 11. sociaal-fiscaalnummer: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 12. fonds:

  1. 1°.

   het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 103 van de Werkloosheidswet;

  2. 2°.

   het Arbeidsongeschiktheidsfonds, genoemd in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  3. 3°.

   het Toeslagenfonds, genoemd in artikel 31 van de Toeslagenwet;

  4. 4°.
  5. 5°.
  6. 6°.

   het Algemeen Kinderbijslagfonds, genoemd in artikel 29a van de Algemene Kinderbijslagwet;

  7. 7°.

   het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

  8. 8°.

   de Arbeidsongeschiktheidskas, genoemd in artikel 73 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  9. 9°.

   het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, genoemd in artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

  10. 10°.

   het Reïntegratiefonds: het fonds, genoemd in artikel 41 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

  11. 11°.

   het Uitvoeringsfonds voor de overheid: het fonds, genoemd in artikel 104 van de Werkloosheidswet;

  12. 12°.

   een wachtgeldfonds als bedoeld in artikel 102 van de Werkloosheidswet;

 13. verzekerde: de werknemer in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, alsmede de verzekerde op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet of de Algemene nabestaandenwet, voorzover hij geen uitkering of voorziening op grond van deze wetten of de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten ontvangt;

 14. uitkeringsgerechtigde: de persoon die een uitkering of voorziening ontvangt op grond van:

  1. 1°.
  2. 2°.
 15. het Inlichtingenbureau: de Stichting Inlichtingenbureau, gevestigd te Den Haag;

 16. Suwinet: de elektronische infrastructuur, bedoeld in artikel 62, tweede lid;

 17. Gegevensregister Suwi: de weergave van de definities, de structuur en de schrijfwijze van de gegevens die door ten minste twee van de in artikel 62, tweede lid, genoemde rechtspersonen worden gebruikt bij het aan elkaar verstrekken van gegevens;

 18. Stelselontwerp Suwinet: de beschrijving van de technische voorzieningen, de functionaliteiten en de specificaties die worden toegepast bij de inrichting en werking van Suwinet;

 19. Personenverwijsbestand: het bestand waarin wordt aangegeven welke personen met een sociaal-fiscaalnummer in registraties van de desbetreffende organisaties zijn opgenomen;

 20. doeltreffendheid: de mate waarin de doelstellingen van de bij of krachtens de wet gestelde regels werden bereikt;

 21. klantmanager: functionaris die optreedt als begeleider en trajectcoördinator van een werkzoekende.

Hoofdstuk 2. Rechtspersonen, samenwerking en cliëntenparticipatie

Artikel 2. Instelling van rechtspersonen

Artikel 3. Raden van bestuur en Raden van advies

Artikel 4. Incompatibiliteiten

Artikel 5. Rechtspositie

Artikel 6. Goedkeuring besluiten

Artikel 7. Commissies

Artikel 8. Samenwerking

Artikel 9. Klantmanager

Artikel 10. Cliëntenparticipatie op centraal niveau

Artikel 11. Cliëntenparticipatie op decentraal niveau

Artikel 12. Landelijke cliëntenraad

Artikel 13. Andere taken

Artikel 14. Reïntegratiebedrijven

Artikel 15. Certificerende instelling

Hoofdstuk 3. De Raad voor werk en inkomen

Artikel 16. Raad voor werk en inkomen

Artikel 17. Taken van de Raad voor werk en inkomen

Artikel 18. Commissies

Artikel 19. Goedkeuring besluiten

Artikel 20. Subsidieverstrekking

Hoofdstuk 4. De Centrale organisatie werk en inkomen

Artikel 21. Taken van de Centrale organisatie werk en inkomen

Artikel 21a. Indicatie en herindicatie Wet sociale werkvoorziening [Nog niet in werking]

Artikel 22. Non-discriminatiecode Centrale organisatie werk en inkomen

Artikel 23. Regionale platforms

Artikel 24. Centra voor werk en inkomen

Artikel 25. Registratie werkzoekenden en vacatures

Artikel 26. Beoordeling kans op werk, administratieve indeling en advies inschakeling arbeidsproces

Artikel 27. Werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting

Artikel 28. Aanvraag van een uitkering en een toeslag en aangifte van werkloosheid

Artikel 29. Het verstrekken van gegevens in verband met een uitkeringsaanvraag

Hoofdstuk 5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 30. Taken van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 31. Non-discriminatiecode Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 32. Onderzoek

Artikel 33. Verzekerdenadministratie en informatieverstrekking

Hoofdstuk 6. De Sociale verzekeringsbank

Artikel 34. Taken van de Sociale verzekeringsbank

Artikel 35. Verzekerdenadministratie

Hoofdstuk 7. Toezicht

Artikel 36. Toezicht door Inspectie Werk en Inkomen

Artikel 37. Taken van de Inspectie Werk en Inkomen

Artikel 38. Jaarplan, jaarverslag en rapportages van Inspectie Werk en Inkomen

Artikel 39. Andere taken

Artikel 40. Voorlichting en communicatie

Artikel 41. Toezichtbaarheidstoets

Artikel 42. Gegevensverstrekking aan de Inspectie Werk en Inkomen

Artikel 43. Kennisgeving besluiten

Artikel 44. Inrichting en positie Inspectie Werk en Inkomen

Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen, planning en verslaglegging

Artikel 45. Uitvoeringskosten

Artikel 46. Begroting, jaarplannen en meerjarenbeleidsplannen

Artikel 47. Inhoud begroting

Artikel 48. Vaststelling budget uitvoeringskosten en budgetdiscipline

Artikel 49. Jaarverslag, jaarrekening, accountantscontrole en kwartaalverslagen

Artikel 50. Beheer en administratie fondsen

Artikel 51. Beschikking over financiële middelen en informatieverstrekking rekening-courant

Artikel 52. Financiële rapportage

Artikel 53. Regels omtrent afdracht van gelden door het Rijk

Hoofdstuk 9. Informatiebepalingen

Artikel 54. Verstrekking van gegevens aan de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank en de Raad voor werk en inkomen, de Inspectie Werk en Inkomen en de minister

Artikel 55. Vaststelling identiteit

Artikel 56. Melding door de Centrale organisatie werk en inkomen van het niet nakomen van verplichtingen

Artikel 57. Melding in verband met aanspraak op wettelijk geldend minimumloon

Artikel 58. Meldingen door werkgever aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 59. Meldingen door verzekerde aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 60. Verzekerdenadministratie van de werkgever

Artikel 61. Melding bij vermoeden van misdrijf

Artikel 62. Gegevensverstrekking door de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank en de gemeenten

Artikel 63. Het Inlichtingenbureau

Artikel 64. Gegevensregister Suwi

Artikel 65. Gegevensverkeer met reïntegratiebedrijven

Artikel 66. Stelselontwerp Suwinet

Artikel 67. Beheertaken Suwinet

Artikel 68. Jaarlijks verslag

Artikel 69. Toerekening van kosten

Artikel 70. Sociale verzekeringsbank

Artikel 71. Overleg over nadere regels

Artikel 72. Gegevensverstrekking door de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank aan de minister

Artikel 73. Gegevensverstrekking door de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank en de minister

Artikel 74. Geheimhoudingsplicht

Artikel 75. Openbaarheid van gegevens

Artikel 76. Beveiliging van gegevens

Artikel 77. Nadere regels

Hoofdstuk 10. Overige bepalingen

Artikel 78. Aanwijzingsbevoegdheid Onze Minister

Artikel 79. Goedkeuringsvereiste

Artikel 80. Vernietiging van besluiten

Artikel 81. Taakverwaarlozing

Artikel 82. Regelgevende bevoegdheden

Artikel 82a. Experimenten

Artikel 83. Beroepsinstantie

Hoofdstuk 11. Straf- en slotbepalingen

Artikel 84. Overtredingen en misdrijven

Artikel 85. Opsporing

Artikel 86. Evaluatie

Artikel 87. Inwerkingtreding

Artikel 88. Citeertitel