Home

Vreemdelingencirculaire 2000 (C)

Geldig van 13 december 2011 tot 1 januari 2012
Geldig van 13 december 2011 tot 1 januari 2012

Vreemdelingencirculaire 2000 (C)

Besluit HKUIT03-4297(AUB)

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-12-2011 tot 01-01-2012]

1. Karakter van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

1. Bescherming

De verblijfsvergunning asiel is bedoeld voor het bieden van bescherming tegen vervolging en bepaalde onverantwoorde risico’s bij terugkeer in het land van herkomst. De bescherming is niet beperkt tot de gronden van het Vluchtelingenverdrag. De gronden waarop de verblijfsvergunning asiel kan worden verleend, worden genoemd in artikel 29 Vw (zie C2).

2. Bevoegdheid

3. Geldigheidsduur

4. Arbeidsmarktaantekening

2. De inwilligingsgronden

1. Inleiding

2. De vreemdeling is verdragsvluchteling

2.1. Algemeen

2.1.1. Beoordeling feiten en omstandigheden

2.2. De uitsluitingsgronden van het Vluchtelingenverdrag

2.3. Karakter van de vervolging

2.3.1. Actoren van vervolging
2.3.2. Daden van vervolging
2.3.3. Actoren van bescherming
2.3.4. Binnenlands vluchtalternatief
2.3.5. Individualiseringsvereiste/groepsvervolging

2.4. Land van herkomst

2.5. Discriminatie als vervolging

2.5.1. [Vervallen per 01-10-2011]
2.5.2. [Vervallen per 01-10-2011]

2.6. Refugiés sur place

2.7. Beoordeling elementen vervolgingsgronden

2.7.1. Godsdienst
2.7.2. Politieke overtuiging

2.8. [Vervallen per 01-10-2011]

2.9. [Vervallen per 01-10-2011]

2.10. Sociale groep

2.10.1. Algemeen
2.10.2. Gender (gerelateerde aspecten)

2.11. [Vervallen per 01-10-2011]

2.12. Vervolging wegens dienstweigering of desertie

2.13. Als de UNHCR de vreemdeling heeft erkend als vluchteling

2.14. Verzoeken om asiel op diplomatieke posten in het buitenland

2.15. Commune delicten

3. Foltering of onmenselijke behandeling

3.1. Algemeen

3.1.1. Inleiding
3.1.1.1. Beoordeling feiten en omstandigheden
3.1.2. Actoren van behandeling
3.1.3. Actoren van bescherming
3.1.4. Binnenlands vestigingsalternatief
3.1.5. Individualiseringsvereiste/geweldssituatie

3.2. Genitale verminking

3.2.1. Inleiding
3.2.2. Doelgroep
3.2.3. Voorwaarden
3.2.4. In Nederland geboren meisjes
3.2.5. [Vervallen per 01-10-2011]

4. In redelijkheid kan terugkeer niet worden verlangd

4.1. Inleiding

4.2. Traumatabeleid

4.2.1. Uitgangspunten
4.2.2. Bewijslast
4.2.3. Traumatische ervaringen
4.2.4. Nadere uitwerking

4.3. Bijzondere individuele klemmende redenen van humanitaire aard

4.4. Specifieke groepen, in het landgebonden beleid aangewezen

5. Categoriale bescherming

5.1. Inleiding

5.2. Indicatoren

5.2.1. Algemeen
5.2.2. Aard van het geweld in het land van herkomst
5.2.3. Activiteiten van internationale organisaties
5.2.4. Beleid in andere landen van de EU

5.3. Uitgangspunten voor instelling van categoriaal beschermingsbeleid

5.4. Bewijslast

6. Afgeleide verblijfsvergunning

6.1. Voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning

6.2. Gezinsleden en artikel 1F Vluchtelingenverdrag

3. De imperatieve afwijzingsgronden

1. Algemeen

2. Een ander land is verantwoordelijk

2.1. Inleiding

2.2. Toepasselijkheid van Verordening 343/2003

2.2.1. Partijen bij Verordening 343/2003
2.2.2. Overgangsrecht

2.3. Inhoud van Verordening 343/2003

2.3.1. Het begrip asielverzoek
2.3.2. Begeleide minderjarige asielzoekers
2.3.3. Verplichting tot overname
2.3.4. Verplichting tot terugname
2.3.5. De criteria voor vaststelling van de verantwoordelijkheid
2.3.6. Wanneer behandelt Nederland het asielverzoek onverplicht zelf?
2.3.6.1. Inleiding
2.3.6.2. Concrete aanwijzingen van verdragsschending
2.3.6.3. Artikel 15 Verordening 343/2003: de humanitaire clausule
2.3.6.4. Overige gevallen van humanitaire aard

2.4. Intrekking asielverzoek

2.5. Vervallen van de verantwoordelijkheid

3. De vreemdeling heeft rechtmatig verblijf

4. De vreemdeling is reeds in procedure

5. Er is een terug- of overnameovereenkomst van toepassing

4. De inhoudelijke afwijzingsgronden

1. Inleiding

2. Er is geen rechtsgrond voor verlening

2.1. Algemeen

2.2. De vreemdeling kan bescherming inroepen

2.2.1. Algemeen
2.2.2. Bescherming door de autoriteiten
2.2.3. Bescherming door internationale organisaties
2.2.4. Effectieve bescherming
2.2.5. Bewijslast

2.3. Beschermingsalternatief

2.3.1. Inleiding
2.3.2. Betekenis en voorwaarden
2.3.3. Wijze van toetsing

2.4. Terugkeer naar het land van herkomst

2.5. Verstrekken onjuiste gegevens

3. De specifieke afwijzingsgronden

3.1. Al eerder onder een andere naam een aanvraag ingediend

3.2. Zonder geldige reden niet beschikbaar gehouden

3.3. Niet onverwijld gemeld

3.4. Valse of vervalste documenten

3.5. Documenten die niet op de vreemdeling betrekking hebben

3.6. Toerekenbaar geen of onvoldoende documenten overgelegd

3.6.1. Toepassing
3.6.2. Documenten
3.6.3. Beoordeling van de toerekenbaarheid
3.6.4. Inhoudelijke beoordeling

3.7. Veilig land van herkomst

3.8. Veilig derde land

3.8.1. Algemeen
3.8.2. Doorreis en verblijf
3.8.3. Verhouding met artikel 30, eerste lid, onder a en d, Vw

3.9. Land van eerder verblijf

3.9.1. Inleiding
3.9.2. Voorwaarden voor afwijzing
3.9.3. Vaststelling van eerder verblijf
3.9.4. Duurzame bescherming in het land van eerder verblijf

3.10. Verblijfsalternatief

3.10.1. Inleiding
3.10.2. Verblijf in een derde land
3.10.3. Bescherming in een derde land
3.10.4. De betrokken vreemdeling kan terugkeren naar het derde land

3.11. Openbare orde of nationale veiligheid

3.11.1. Algemeen beleidskader
3.11.1.1. Algemeen
3.11.1.2. Openbare orde als de vreemdeling een verdragsvluchteling is
3.11.1.3. Openbare orde en artikel 29, eerste lid, onder b, Vw
3.11.2. Informatie over antecedenten
3.11.3. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
3.11.3.1. Algemeen
3.11.3.2. Gronden artikel 1F
3.11.3.3. Bewijslast en verantwoordelijkheid
3.11.3.4. Uitzettingsbeletsel op grond van artikel 3 EVRM
3.11.4. Gezinsleden en artikel 1F Vluchtelingenverdrag
3.11.4.1. Algemeen
3.11.4.2. Verbroken gezinsband
3.11.4.3. Het vervallen van de contra-indicatie

3.12. Europese lijst van veilige landen van herkomst

5. Gronden voor intrekking en weigering verlenging

1. Algemeen

2. Onjuiste gegevens

2.1. Algemeen

2.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag blijkt alsnog van toepassing

3. Gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid

3.1. Algemeen

3.2. Als de vreemdeling verdragsvluchteling is

3.3. Vergunningen op grond van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

3.4. Vergunningen verleend op de overige gronden

4. De inwilligingsgrond is komen te vervallen

4.1. Algemeen

4.2. Vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst

4.3. Ex-verdragsvluchtelingen

4.3.1. Artikel 1C Vluchtelingenverdrag
4.3.2. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
4.3.3. [Vervallen per 01-01-2010]

4.4. Verblijf op grond van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw

4.5. Verblijf op grond van het traumatabeleid

4.6. Verblijf op grond van categoriale bescherming

4.7. Samenloop van verleningsgronden

5. De vreemdeling heeft zijn hoofdverblijf buiten Nederland gevestigd

6. Karakter van de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd

1. Bevoegdheid

2. Geldigheidsduur

3. Arbeidsmarktaantekening

7. Gronden voor de afwijzing van de vergunning voor onbepaalde tijd

1. Er is een grond als bedoeld in artikel 32 Vw

1.1. Inleiding

1.2. Er is een grond als bedoeld in artikel 32 Vw

1.3. De vreemdeling heeft het inburgeringsexamen niet behaald

1.3.1. Het inburgeringsvereiste
1.3.2. Gevallen waarin het inburgeringsvereiste niet van toepassing is

8. Gronden voor intrekking van de vergunning voor onbepaalde tijd

1. Inleiding

2. Onjuiste gegevens

3. Onherroepelijke veroordeling voor een ernstig misdrijf

4. De vreemdeling heeft zijn hoofdverblijf buiten Nederland gevestigd

5. De vreemdeling vormt een gevaar voor de nationale veiligheid

9. De aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

1. Wie kan de aanvraag indienen?

1.1. Algemeen

1.2. Minderjarige vreemdelingen

2. Waar en hoe wordt de aanvraag ingediend?

2.1. De aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

2.1.1. Algemeen
2.1.1.1. Aanmelden
2.1.1.2. Indienen van een asielaanvraag in het AC
2.1.2. Vreemdelingen die een tweede of volgende aanvraag willen indienen
2.1.3. Vreemdelingen van wie de vrijheid is ontnomen
2.1.4. Uitgenodigde vluchtelingen
2.1.5. Kinderen die in Nederland worden geboren
2.1.6. Gezinsleden die zich in het buitenland bevinden

2.2. De aanvraag om verlenging van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

2.3. Intrekken van de aanvraag

10. Algemene opmerkingen over de asielprocedure

1. Vertrouwelijkheid van de informatie

2. Geen aantekeningen in documenten van de asielzoeker

3. Gemachtigde van de asielzoeker

4. Beslissen op asielaanvragen van Amv’s

11. De rust- en voorbereidingstermijn

1. Algemeen

2. Uitzonderingen op de rust- en voorbereidingstermijn

2.1. Algemeen

2.2. De vreemdeling vormt een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid

2.3. De vreemdeling bezorgt overlast in de opvangvoorziening

2.4. Vreemdelingen die een tweede of volgende aanvraag willen indienen

2.5. Vreemdelingen van wie de vrijheid is ontnomen

2.6. AC Schiphol

3. Onderzoek in de rust- en voorbereidingstermijn

3.1. Algemeen

3.2. Documenten

3.3. Onderzoek naar de vraag welk land verantwoordelijk is

3.4. Leeftijdsonderzoek

4. Voorlichting

5. Voorbereiding door een rechtsbijstandverlener

6. Medisch advies

7. Hoe eindigt de rust- en voorbereidingstermijn?

7.1. Algemeen

7.2. De vreemdeling verschijnt niet op afspraak in het AC

12. De algemene asielprocedure en de verlengde asielprocedure

1. Algemeen

2. Beschikbaarheid tijdens de algemene asielprocedure

2.1. Maatregelen van toezicht

2.2. Het niet nakomen van de aanwijzingen

2.3. Beschikbaarheid in AC Schiphol

3. Termijnen in de algemene asielprocedure

3.1. Algemene uitgangspunten

3.2. De algemene asielprocedure dag voor dag

4. Verlenging van de algemene asielprocedure

4.1. Algemeen

4.2. Niet toerekenbare termijnoverschrijding

4.3. Nader onderzoek naar de identiteit of nationaliteit van de vreemdeling

4.4. Essentiële wijziging of aanvulling van eerder afgelegde verklaringen

5. Doorverwijzen van de vreemdeling naar de verlengde asielprocedure

5.1. Algemeen

5.2. Het nader gehoor vindt niet plaats in de algemene asielprocedure

5.2.1. De vreemdeling kan om medische redenen niet aan een gehoor worden onderworpen
5.2.2. Amv’s jonger dan 12 jaar
5.2.3. AC Schiphol

5.3. De gesloten verlengde asielprocedure

5.4. Verstrekking van het W-document

13. Het eerste en het nader gehoor

1. Algemeen

1.1. Het horen van Amv’s

2. Het eerste gehoor

2.1. Algemeen

2.2. Amv’s jonger dan twaalf jaar

2.3. Vreemdelingen die een tweede of volgende aanvraag hebben ingediend

3. Het nader gehoor

3.1. Algemeen

3.2. Asielzoekers jonger dan twaalf jaar

3.3. Nader gehoor bij vrijheidsontneming

3.4. Nader gehoor als een ander land verantwoordelijk is

3.5. Nader gehoor bij een terug- of overnameovereenkomst

14. De beoordeling van de asielaanvraag

1. Volgorde van toetsing

2. De geloofwaardigheid

2.1. Uitgangspunten

2.2. Stelplicht

2.3. De beoordeling van de geloofwaardigheid

2.4. Bewijslast voor de geloofwaardigheid

3. De zwaarwegendheid

3.1. Uitgangspunten

3.2. Beoordelingsaspecten

3.3. Genderinclusieve benadering

3.4. Vervolging van mensenhandel

3.5. Medische aspecten

3.5.1. Inleiding
3.5.2. Beoordeling

3.6. Landgebonden asielbeleid

4. Beoordeling van tweede of volgende asielaanvragen

4.1. Herhaalde aanvraag

4.2. Verzoek om heroverweging

5. Ambtshalve toets

6. Nader onderzoek

6.1. Leeftijdsonderzoek

6.1.1. Algemeen
6.1.2. Herhaald leeftijdsonderzoek

6.2. Onderzoek naar de gezinsband bij nareizende gezinsleden

7. Vertrek van de vreemdeling voordat op de aanvraag is beslist

15. Voornemenprocedure

1. Algemeen

2. Voornemen en zienswijze in de algemene asielprocedure

3. Voornemen en zienswijze in de verlengde asielprocedure

4. Voornemen en zienswijze bij vrijheidsontneming

5. Voornemenprocedure als een ander land verantwoordelijk is

6. Nieuwe feiten of omstandigheden

6.1. Algemeen

6.2. Het opnieuw uitbrengen van een voornemen

16. Het geven van de beschikking

1. Beslistermijn

2. Inhoud van de beschikking

3. Wijze van bekendmaken

3.1. De beschikking in de algemene asielprocedure

3.2. De beschikking in de verlengde asielprocedure

3.2.1. De inwilliging
3.2.2. De afwijzing

3.3. De beschikking bij vrijheidsbeneming

3.4. De beschikking als een ander land verantwoordelijk is

17. De aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd

1. Procedure

18. Procedure bij het intrekken van een verblijfsvergunning asiel

1. Voornemenprocedure

2. Arbeidsmarktaantekening

19. Besluitmoratorium

1. Inleiding

2. Karakter van het besluitmoratorium

3. Gronden voor het instellen van een besluitmoratorium

4. Wijze van instellen van een besluitmoratorium

5. Gevolgen van een besluitmoratorium

6. Zaken in beroep tijdens de instelling van een besluitmoratorium

20. Tijdelijke bescherming

1. Karakter van de tijdelijke bescherming

2. Samenloop verlengingen beslistermijnen

21. Situatie als de aanvraag wordt ingewilligd

1. De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

1.1. Algemeen

1.2. De vergunning op grond van artikel 29, eerste lid, onder d, Vw

1.3. In Nederland geboren kinderen

2. De verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd

2.1. Algemeen

2.2. Gezinshereniging

3. Reisdocumenten

3.1. Toekenning en geldigheidsduur

3.2. De aanvraag en toetsing

4. Verdrag inzake de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen

22. Rechtsgevolgen van de afwijzing

1. Rechtmatig verblijf

2. Vertrektermijnen

3. Beëindiging voorzieningen en bevoegdheid ontruimen

4. Vrijheidsbeperkende en -ontnemende maatregelen

5. Rechtsmiddelen

5.1. Beroep

5.2. Hoger beroep

5.3. Voorlopige voorziening

5.4. Klachten bij internationale instanties

6. Vertrekmoratorium

7. Richtlijn tijdelijke bescherming

23. [Vervallen per 01-07-2010]

1. [Vervallen per 01-07-2010]

1.1. [Vervallen per 01-07-2010]

1.2. [Vervallen per 01-07-2010]

2. [Vervallen per 01-07-2010]

2.1. [Vervallen per 01-07-2010]

2.1.1. [Vervallen per 01-07-2010]
2.1.2. [Vervallen per 01-07-2010]
2.1.3. [Vervallen per 01-07-2010]
2.1.4. [Vervallen per 01-07-2010]

2.2. [Vervallen per 01-07-2010]

2.2.1. [Vervallen per 01-07-2010]
2.2.2. [Vervallen per 01-07-2010]
2.2.3. [Vervallen per 01-07-2010]

2.3. [Vervallen per 01-07-2010]

2.3.1. [Vervallen per 01-07-2010]
2.3.2. [Vervallen per 01-07-2010]
2.3.3. [Vervallen per 01-07-2010]

3. [Vervallen per 01-07-2010]

3.1. [Vervallen per 01-07-2010]

3.2. [Vervallen per 01-07-2010]

3.3. [Vervallen per 01-07-2010]

3.3.1. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.2. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.3. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.4. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.5. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.6. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.7. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.8. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.9. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.10. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.11. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.12. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.13. [Vervallen per 01-07-2010]
3.3.14. [Vervallen per 01-07-2010]

4. [Vervallen per 01-07-2010]

4.1. [Vervallen per 01-07-2010]

4.2. [Vervallen per 01-07-2010]

4.3. [Vervallen per 01-07-2010]

4.3.1. [Vervallen per 01-07-2010]
4.3.2. [Vervallen per 01-07-2010]

4.4. [Vervallen per 01-07-2010]

4.5. [Vervallen per 01-07-2010]

4.5.1. [Vervallen per 01-07-2010]
4.5.2. [Vervallen per 01-07-2010]

4.6. [Vervallen per 01-07-2010]

4.7. [Vervallen per 01-07-2010]

4.8. [Vervallen per 01-07-2010]

4.9. [Vervallen per 01-07-2010]

4.10. [Vervallen per 01-07-2010]

5. [Vervallen per 01-07-2010]

5.1. [Vervallen per 01-07-2010]

5.2. [Vervallen per 01-07-2010]

5.3. [Vervallen per 01-07-2010]

5.4. [Vervallen per 01-07-2010]

6. [Vervallen per 01-07-2010]

6.1. [Vervallen per 01-07-2010]

6.2. [Vervallen per 01-07-2010]

24. Landgebonden beleid

[1]. Het asielbeleid ten aanzien van Afghanistan

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Etnische minderheden
3.2. Vrouwen
3.2.1. Algemeen
3.2.2. Vrouwen met een westerse levensstijl
3.2.3. Alleenstaande vrouwen
3.2.4. Verwesterde schoolgaande minderjarige meisjes
3.3. Religieuze minderheden
3.4. Dienstplichtigen en deserteurs
3.5. Homoseksuelen

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
6.5. Algehele veiligheidssituatie
6.6. Bescherming autoriteiten
6.7. Eerwraak en bloedwraak
6.8. Problemen gebaseerd op niet-verdragsgronden

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[1a]. Het asielbeleid ten aanzien van Algerije

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Vrouwen
3.2. Dienstplichtigen en deserteurs

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[2]. Het asielbeleid ten aanzien van Angola

1. Datum

2. Achtergrond

3. Besluitmoratorium

4. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

4.1. Bevolkingsgroepen
4.2. Politieke tegenstanders
4.3. Leden van rebellenbeweging Frente de Libertação do Enclave de Cabinda
4.4. Journalisten
4.5. Vrouwen
4.6. Dienstplichtigen en deserteurs

5. Traumatabeleid

6. Categoriale bescherming

7. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

7.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
7.2. Veilig land van herkomst
7.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
7.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
7.5. Legale uitreis

8. Opvangmogelijkheden Amv’s

9. Vertrekmoratorium

[3]. Het asielbeleid ten aanzien van Armenië

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Etnische Azeri en etnisch gemengde gezinnen
3.2. Leden van politieke oppositiepartijen
3.3. Vrouwen
3.4. Dienstplichtigen en deserteurs

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
6.5. Nationaliteit of staatsburgerschap

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[4]. Het asielbeleid ten aanzien van Azerbeidzjan

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Etnisch Azeri’s
3.2. Etnisch Armeniërs
3.2.1. Inleiding
3.2.2. Vertrokken uit Azerbeidzjan vóór 1988
3.2.3. Vertrokken uit Azerbeidzjan tussen 1988 en 1992
3.2.4. Vertrokken uit Azerbeidzjan vanaf 1993
3.3. Gemengd gehuwden
3.4. Kinderen uit een gemengd huwelijk
3.5. Vrouwen
3.6. Dienstplichtigen en deserteurs

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
6.5. Nationaliteit of staatsburgerschap

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[4a]. Het asielbeleid ten aanzien van Bosnië Herzegovina

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Vrouwen
3.2. Dienstplichtigen en deserteurs

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[5]. Het asielbeleid ten aanzien van Burundi

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Etnische groepen
3.1.1. Hutu en Tutsi
3.1.2. Batwa/Twa
3.1.3. Kinderen uit etnische gemengde huwelijken
3.2. Politieke tegenstanders van het bewind
3.3. Binnenlandse ontheemden
3.4. Vrouwen
3.5. Dienstplichtigen en deserteurs

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
6.5. Legale uitreis

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[6]. Het asielbeleid ten aanzien van China

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Aanhangers van een spirituele beweging/religieuze groepering
3.2. Politieke dissidenten en mensenrechtenactivisten
3.3. Etnische minderheden
3.3.1. Oeigoeren
3.3.1.1. Discriminatie
3.3.1.2. Onafhankelijkheidsstreven en religieus extremisme
3.3.1.3. Terugkeer
3.3.1.4. Derdelandenexcepties
3.3.2. Tibetanen
3.3.2.1. Inleiding
3.3.2.2. Terugkeer
3.3.3. Etnische Mongolen uit Binnen-Mongolië
3.4. Gezinnen met meerdere kinderen
3.5. Dienstplichtigen en deserteurs

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land/land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[7]. Het asielbeleid ten aanzien van Colombia

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Leiders sociale gemeenschappen: vakbondsleiders, mensenrechtenactivisten, religieuze leiders
3.2. Lokale politici en bestuurders
3.3. Journalisten
3.4. Inheemse volkeren
3.5. Afro-Colombianen
3.6. Vrouwen
3.7. Dienstplichtigen en deserteurs

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
6.5. Veiligheidssituatie
6.5.1. Algemeen
6.5.2. Binnenlands gewapend conflict
6.6. Bescherming door de autoriteiten

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[8]. Het asielbeleid ten aanzien van Congo DRC

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Tutsi’s
3.2. Bevolkingsgroepen uit Noord- en Zuid-Kivu
3.3. Bevolkingsgroepen uit het Ituri District
3.4. Bevolkingsgroepen uit Haut-Uélé
3.5. Bevolkingsgroepen uit Bas-Congo
3.6. Politieke tegenstanders van het bewind
3.7. Leden rebellengroeperingen
3.8. Journalisten
3.9. Vrouwen
3.10. Dienstplichtigen en deserteurs
3.11. Kinderen
3.12. Homoseksuelen
3.13. Pygmeeën

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[9]. Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Ethiopiërs en personen van gemengde afkomst
3.2. Aanhangers van nieuwe religies
3.3. Politieke opposanten
3.4. Journalisten
3.5. Vrouwen
3.6. Dienstplichtigen en deserteurs
3.7. Homoseksuelen
3.8. Personen die illegaal zijn uitgereisd

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
6.5. Legale uitreis

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[10]. Het asielbeleid ten aanzien van Ethiopië

1. Datum

2. Achtergrond

3. Besluitmoratorium

4. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

4.1. Eritreeërs en personen van gemengde afkomst
4.2. Journalisten
4.3. Illegale opposanten
4.4. Etnische groepen en minderheden
4.5. Vrouwen
4.6. Dienstplichtigen en deserteurs

5. Traumatabeleid

6. Categoriale bescherming

7. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

7.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
7.2. Veilig land van herkomst
7.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
7.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
7.5. Legale uitreis

8. Opvangmogelijkheden Amv’s

9. Vertrekmoratorium

[10a]. Het asielbeleid ten aanzien van Guinee

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Journalisten
3.2. Slachtoffers van mensenrechtenschendingen
3.3. Vrouwen
3.4. Homoseksuelen
3.5. Dienstplichtigen en deserteurs

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[11]. Het asielbeleid ten aanzien van Irak

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Intellectuelen en journalisten
3.2. Personen die vervolging vrezen van het ‘oude’ regime
3.3. Personen die stellen te vrezen voor eerwraak
3.4. Personen die stellen te vrezen voor intertribale problemen
3.5. Personen werkzaam in risicoberoepen
3.6. Iraakse Fayli-Koerden en Irakezen van Iraanse afkomst
3.7. Christenen
3.8. Mandeeërs
3.9. Yezidi’s
3.10. Joden
3.11. Shabak en Kaka’i
3.12. Palestijnen
3.13. Homoseksuelen

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
6.5. Algehele veiligheidssituatie

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[12]. Het asielbeleid ten aanzien van Iran

1. Achtergrond

2. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

2.1. Activisten voor illegale politieke bewegingen
2.2. Christenen
2.3. Bahais
2.4. Soefi’s
2.5. Homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen

3. Traumatabeleid

4. Categoriale bescherming

5. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

5.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
5.2. Veilig land van herkomst
5.3. Veilig derde land/land van eerder verblijf
5.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

6. Opvangmogelijkheden Amv’s

7. Vertrekmoratorium

[13]. Het asielbeleid ten aanzien van Ivoorkust

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Vertrekmoratorium

3.1. Inleiding
3.2. Voortgezet recht op opvang
3.3. Verkrijgen van opvang wanneer de opvang reeds was beëindigd

[14]. Het asielbeleid ten aanzien van Jemen

1. Datum

2. Achtergrond

3. Besluitmoratorium

4. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

4.1. Vrouwen
4.2. Dienstplichtigen en deserteurs

5. Traumatabeleid

6. Categoriale bescherming

7. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

7.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
7.2. Veilig land van herkomst
7.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
7.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

8. Opvangmogelijkheden Amv’s

9. Vertrekmoratorium

[15]. Het asielbeleid ten aanzien van Liberia

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Etnische groepen en minderheden
3.2. Politieke tegenstanders van het bewind
3.3. Journalisten
3.4. Vrouwen
3.5. Dienstplichtigen en deserteurs

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[16]. Het asielbeleid ten aanzien van Libië

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Vertrekmoratorium

3.1. Inleiding
3.2. Voortgezet recht op opvang
3.3. Verkrijgen van opvang wanneer de opvang reeds was beëindigd

[17]. Het asielbeleid ten aanzien van Mongolië

1. Datum

2. Achtergrond

3. Besluitmoratorium

4. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

4.1. Vrouwen
4.2. Dienstplichtigen en deserteurs

5. Traumatabeleid

6. Categoriale bescherming

7. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

7.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
7.2. Veilig land van herkomst
7.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
7.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

8. Opvangmogelijkheden Amv’s

9. Vertrekmoratorium

[18]. Het asielbeleid ten aanzien van Nepal

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Slachtoffers van maoïsten en van belangengroeperingen Terai
3.2. Homoseksuelen
3.3. Nationale, raciale en etnische minderheden
3.4. Vrouwen
3.5. Minderjarigen
3.6. Dienstplichtigen en deserteurs

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
6.5. Algehele veiligheidssituatie

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[19]. Het asielbeleid ten aanzien van Nigeria

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Bevolkingsgroepen
3.2. Journalisten
3.3. Vrouwen
3.4. Dienstplichtigen en deserteurs
3.5. Militante groeperingen
3.6. Geheime genootschappen
3.7. Homoseksuelen

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
6.5. Sharia

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[20]. Het asielbeleid ten aanzien van Pakistan

1. Datum

2. Achtergrond

3. Besluitmoratorium

4. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

4.1. Ahmadi-moslims en christenen

5. Traumatabeleid

6. Categoriale bescherming

7. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

7.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
7.2. Veilig land van herkomst
7.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
7.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

8. Opvangmogelijkheden Amv’s

9. Vertrekmoratorium

[21]. Het asielbeleid ten aanzien van Rusland

1. Datum

2. Achtergrond

3. Besluitmoratorium

4. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

4.1. Personen van etnisch Tsjetsjeense afkomst
4.1.1. Problemen ondervonden in de deelrepubliek Tsjetsjenië
4.1.2. Problemen ondervonden elders in Rusland
4.2. Vrouwen
4.3. Dienstplichtigen en deserteurs

5. Traumatabeleid

6. Categoriale bescherming

7. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

7.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
7.2. Veilig land van herkomst
7.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
7.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

8. Opvangmogelijkheden Amv’s

9. Vertrekmoratorium

[22]. Het asielbeleid ten aanzien van Sierra Leone

1. Datum

2. Achtergrond

3. Besluitmoratorium

4. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

4.1. Bevolkingsgroepen
4.2. Tegenstanders van het bewind
4.3. Journalisten
4.4. Vrouwen
4.5. Geheime genootschappen
4.6. Dienstplichtigen en deserteurs
4.7. Homoseksuelen

5. Binnenlands gewapend conflict

6. Traumatabeleid

7. Categoriale bescherming

8. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

8.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
8.2. Veilig land van herkomst
8.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
8.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag

9. Opvangmogelijkheden Amv’s

10. Vertrekmoratorium

[23]. Het asielbeleid ten aanzien van Sudan

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Politieke of religieuze opposanten
3.2. Niet-Arabische bevolkingsgroepen uit Darfur
3.3. Niet-moslims
3.4. Vrouwen
3.5. Dienstplichtigen en deserteurs

4. Traumatabeleid

5. Categoriale bescherming

6. Verdere beleidsconclusies en aandachtspunten

6.1. Vlucht- en/of vestigingsalternatief
6.2. Veilig land van herkomst
6.3. Veilig derde land / land van eerder verblijf
6.4. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
6.5. Legale uitreis

7. Opvangmogelijkheden Amv’s

8. Vertrekmoratorium

[24]. Het asielbeleid ten aanzien van Somalië

1. Achtergrond

2. Besluitmoratorium

3. Groepen van personen die verhoogde aandacht vragen

3.1. Clanfamilies en minderheden
3.1.1. Algemeen
3.1.2. Reer Hamar/Benadiri
3.2. Personen die zich geprofileerd hebben als politiek tegenstander
3.3. Journalisten
3.4. Vrouwen
3.4.1. Algemeen
3.4.2. Vrouwenbesnijdenis
3.4.3. (Seksueel) geweld tegen vrouwen
3.4.4. Alleenstaande vrouwen

4. Algehele veiligheidssituatie

4.1. Situatie Mogadishu
4.2. Situatie Centraal- en Zuid-Somalië (met uitzondering van Mogadishu)
4.3. Situatie Noord- Somalië