Home

Wet bevordering eigenwoningbezit

Geldig van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023

Wet bevordering eigenwoningbezit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-01-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. Definities

Artikel 1. Definities

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. bestaande woning: woning die al voor de eigendomsoverdracht werd bewoond;

 2. burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de woning is gelegen waarop de eigenwoningbijdrage betrekking heeft;

 3. bijdragejaar: jaar dat begint met de eerste volle kalendermaand waarin degene die de eigenwoningbijdrage aanvraagt de woning in eigendom heeft verkregen en loopt tot en met de elfde daaropvolgende kalendermaand, en de direct daarop aansluitende jaren;

 4. eigenaar-bewoner: natuurlijke persoon die, alleen of gezamenlijk met een persoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a of b, een woning volledig in eigendom verkrijgt en daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben;

 5. eigenwoningbijdrage: financiële bijdrage krachtens deze wet;

 6. financieringslast: te betalen bedrag aan rente over en aflossing van de hypothecaire lening, blijkens de geldleningsovereenkomst;

 7. financieringslastnorm: gedeelte van de financieringslast dat per maand ten minste voor rekening van de eigenaar-bewoner blijft, uitgedrukt in een percentage van het toetsinkomen;

 8. fiscaal effect: naar een maandbedrag herrekend jaarlijks terugkerend belastingvoordeel dat een huishouden met een eigen woning heeft ten opzichte van andere huishoudens, gebaseerd op aftrekbaarheid van het blijkens de geldleningsovereenkomst te betalen bedrag aan rente over de hypothecaire lening enerzijds, en bijtelling van het eigenwoningforfait anderzijds;

 9. nieuwbouwwoning: woning die voor de eigendomsoverdracht nooit bewoond is geweest;

 10. Onze Minister: Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

 11. opslagpercentage: percentage waarmee de financieringslastnorm ten hoogste kan worden vermeerderd;

 12. peildatum: eerste dag van het vijfjaarstijdvak, respectievelijk in artikel 40, eerste dag die volgt op het derde vijfjaarstijdvak;

 13. peiljaar: kalenderjaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar;

 14. primaire toekenning: toekenning van de eigenwoningbijdrage voor het eerste vijfjaarstijdvak;

 15. toetsinkomen: toetsinkomen, bepaald volgens artikel 3;

 16. toetsrente: rentetarief waartegen een hypothecaire lening kan worden afgesloten;

 17. toetsvermogen: toetsvermogen, bedoeld in artikel 4;

 18. vijfjaarstijdvak: aaneengesloten periode van vijf bijdragejaren;

 19. woning: gebouwde onroerende zaak voor zover deze bestemd is om als zelfstandige woonruimte te worden gebruikt alsmede de onroerende aanhorigheden.

2.

In deze wet, behoudens artikel 20, en de daarop berustende bepalingen wordt onder bestaande woning, nieuwbouwwoning en woning mede verstaan de daarbij behorende grond.

Artikel 1a [Vervallen per 01-07-2006]

§ 2. Overige begripsomschrijvingen

Artikel 2. Bewoningssituatie

Artikel 3. Toetsinkomen

Artikel 4. Toetsvermogen

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk 2. Het recht op de eigenwoningbijdrage voor het in eigendom verkrijgen en vervolgens kunnen blijven bewonen van een woning

§ 1. Het recht op de eigenwoningbijdrage

Artikel 6. Omschrijving recht

§ 2. Eisen die gelden voor elke toekenning

Artikel 7. Inschrijving basisregistratie personen

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9. Maximaal toegestaan toetsvermogen

Artikel 10. Hypotheekgarantie

§ 3. Eisen die slechts gelden voor primaire toekenningen

3.1. Eisen aan degenen die behoren tot het huishouden van de eigenaar-bewoner

Artikel 11. Leeftijdsgrens
Artikel 12. Eigenaar-bewoner geen eigenaar voor eigendomsoverdracht
Artikel 13. Latere inschrijving basisregistratie personen/bewoning
Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2007]

3.2. Eisen aan de woning

Artikel 15. Maximale koopsom, maximale hypothecaire lening
Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 17 [Vervallen per 13-06-2008]
Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 20. Bestaande woning niet op ernstig verontreinigde grond
Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2007]

3.3. Overige eisen

Artikel 22 [Vervallen per 02-09-2008]
Artikel 23. Nadere eisen met betrekking tot de hypothecaire lening

§ 3a. Eisen die slechts gelden voor toekenningen na het tweede vijfjaarstijdvak

Artikel 23a. Vereisten voor ewb na 10 jaar

§ 4. Hardheid, overgang ewb bij verlies eigendom

Artikel 24. Hardheid

Artikel 25. Overgang ewb bij verlies eigendom

Hoofdstuk 3. De hoogte van de eigenwoningbijdrage

Artikel 26. Bepaling toetsrente

Artikel 27. Berekening fiscaal effect

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 29. Bepaling financieringslastnorm en opslagpercentage

Artikel 30. Berekening hoogte ewb

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 32 [Vervallen per 26-03-2004]

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk 5. Het recht op de eigenwoningbijdrage na het derde vijfjaarstijdvak

Artikel 39. Vereisten voor ewb na 15 jaar

Artikel 40. Berekening hoogte van de ewb na 15 jaar

Hoofdstuk 6. Wijziging van bedragen en factoren

Artikel 41. Wijziging

Hoofdstuk 7. Aanvraag, toekenning en betaling

Artikel 42. Aanvraag

Artikel 43. Beslistermijnen, aanvulling aanvraag voor een primaire toekenning

Artikel 44. Uitbetaling

Artikel 45. Beschikken over bijdrage

Hoofdstuk 8. Informatieplicht, verificatie, opschorting, herziening en terugvordering

Artikel 46. Informatieplicht huishouden eigenaar-bewoner

Artikel 47. Informatieplicht financier

Artikel 48 [Vervallen per 28-12-2005]

Artikel 49. Opschorten

Artikel 50. Herzien en terugvorderen

Artikel 51. Invorderen

Hoofdstuk 9. Bestuurlijke informatieverschaffing, toezicht op de naleving en voorlichting

Artikel 52. Informatieverstrekking algemeen

Artikel 53. Informatie door b&w

Artikel 54. Burgerservicenummer

Artikel 55. Toezicht op de naleving

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 57. Voorlichting

Hoofdstuk 10. Wijziging andere wetten, overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Wijziging andere wetten

Artikel 58. Wijziging Huursubsidiewet

Artikel 59. Wijziging Algemene bijstandswet

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2001]

§ 2. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 62 [Vervallen per 13-06-2008]

Artikel 63. Overgangsrecht

Artikel 63a [Vervallen per 28-12-2005]

Artikel 64. Evaluatie

Artikel 65. Inwerkingtreding

Artikel 66. Citeertitel