Home

Wet studiefinanciering 2000

Geldig van 7 april 2023 tot 9 juni 2023
Geldig van 7 april 2023 tot 9 juni 2023

Wet studiefinanciering 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-04-2023 tot 09-06-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de studiefinanciering te wijzigen als uitvloeisel van het regeerakkoord 1998 en van de nota «Flexibele studiefinanciering; een stelsel dat past»; dat het voorts wenselijk is de leesbaarheid van de Wet op de studiefinanciering te vergroten; dat het in verband met het grote aantal wijzigingen wenselijk is de Wet op de studiefinanciering in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

achterstallige schuld: achterstallige schuld als bedoeld in artikel 6.8,

afsluitend examen:

  1. voor wat betreft hoofdstuk 4 het examen, bedoeld in artikel 7.4.2 WEB, alsmede het daarmee overeenkomende examen van een opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a,

  2. voor wat betreft hoofdstuk 5 het examen, bedoeld in artikel 7.10a WHW, alsmede het daarmee overeenkomende examen van een opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.14,

associate degree-opleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, tweede lid, onderdeel a, WHW, waaraan accreditatie als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, WHW is verleend,

bacheloropleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel b, WHW, die is geaccrediteerd als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, WHW, of die de toets nieuwe opleiding, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel r, van die wet, met positief gevolg heeft ondergaan,

belastbaar minimumloon: belastbaar minimumloon als bedoeld in artikel 6.1a,

beroepsonderwijs: opleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid, WEB en als bedoeld in artikel 2.13a,

collegegeldkrediet: lening voor betaling van het collegegeld in het hoger onderwijs,

debiteur: degene die zich krachtens artikel 6.1a heeft verplicht tot terugbetaling,

diplomatermijn beroepsonderwijs: termijn als bedoeld in artikel 4.9,

diplomatermijn hoger onderwijs: termijn als bedoeld in artikel 5.5,

hoger beroepsonderwijs: hoger beroepsonderwijs in de zin van de WHW,

hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs als bedoeld in paragraaf 2.3 en in artikel 2.14,

ho-student: degene die hoger onderwijs volgt, niet zijnde een extraneus,

lening: rentedragende lening die niet kan worden omgezet in een gift,

levenlanglerenkrediet: lening voor betaling van het lesgeld in het beroepsonderwijs of het collegegeld in het hoger onderwijs,

masteropleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel b, of tweede lid, onderdeel c, WHW, die is geaccrediteerd als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, WHW, of die de toets nieuwe opleiding, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel r, van die wet, met positief gevolg heeft ondergaan,

mbo-student: degene die beroepsonderwijs volgt,

onderwijsnummer: door Onze Minister uitgegeven persoonsgebonden nummer, toegekend aan een persoon aan wie niet van overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt,

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

opleiding niveau 1 of 2:

  1. entreeopleiding en basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen a en b, WEB, en

  2. opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a waarvan Onze Minister heeft vastgesteld dat deze wordt aangemerkt als een opleiding niveau 1 of 2,

opleiding niveau 3 of 4:

  1. vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen c, d en e, WEB, en

  2. opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a waarvan Onze Minister heeft vastgesteld dat deze wordt aangemerkt als een opleiding niveau 3 of 4,

ouder: natuurlijke ouder of adoptiefouder in de zin van de artikelen 197 tot en met 232 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

ouder zonder partner: ouder die geen partner heeft als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op het kindgebonden budget,

partner: partner als bedoeld in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen,

peiljaar: tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het studiefinancieringstijdvak aanvangt, dan wel het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de draagkracht in de zin van hoofdstuk 6 wordt vastgesteld,

prestatiebeurs: rentedragende lening die onder voorwaarden kan worden omgezet in een gift, waarbij de rente teniet gaat, niet zijnde de rentedragende lening die niet kan worden omgezet in een gift,

prestatiebeurs beroepsonderwijs: prestatiebeurs als bedoeld in artikel 4.6a,

prestatiebeurs hoger onderwijs: prestatiebeurs als bedoeld in artikel 5.1,

reisproduct: reisproduct als bedoeld in artikel 3.25,

reisrecht: recht om te reizen als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid,

reisvoorziening: voorziening als bedoeld in artikel 3.7 en paragraaf 3.7,

RSR: Regisseur Studenten Reisrecht, de rechtspersoon die in opdracht van de vervoersbedrijven tot taak heeft de digitale administratie van het reisproduct voor studenten te voeren,

specialistenopleiding: specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel e, WEB,

student: ho-student of mbo-student,

studiefinanciering: door Onze Minister verstrekte toekenning in verband met het volgen van een opleiding in het beroepsonderwijs of in het hoger onderwijs waarop uitsluitend op grond van deze wet aanspraak bestaat,

studiefinancieringstijdvak: kalenderjaar of een gedeelte daarvan waarop de toekenning van studiefinanciering betrekking heeft, met dien verstande dat deze periode ten minste 1 kalendermaand is,

studiejaar:

  1. in het hoger onderwijs: tijdvak dat aanvangt op 1 september van enig kalenderjaar en eindigt op 31 augustus daaropvolgend,

  2. in het beroepsonderwijs: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van enig kalenderjaar en eindigt op 31 juli daaropvolgend,

studiepunt: eenheid waarin de studielast, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, WHW, wordt uitgedrukt,

termijnbetaling: bedrag als bedoeld in artikel 6.9, of als het een debiteur betreft op wie hoofdstuk 10a van toepassing is: bedrag als bedoeld in artikel 10a.6,

thuiswonende mbo-student: mbo-student die niet een uitwonende mbo-student is,

toetsingsinkomen: inkomen als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, met dien verstande dat, behoudens bij de toepassing van artikel 3.17, voor berekeningsjaar wordt gelezen: peiljaar,

uitwonende mbo-student: mbo-student die voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 1.5,

veronderstelde ouderlijke bijdrage: bedrag dat verondersteld wordt door de ouders bijgedragen te worden waarmee de aanvullende beurs van de student wordt verminderd,

vervoerbedrijf: rechtspersoon die op grond van een overeenkomst met de Staat als partij of als derde verantwoordelijk is voor de uitvoering van het reisrecht,

voltijdse opleiding: opleiding in de zin van de WHW, met uitzondering van deeltijds onderwijs,

vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000,

WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs,

wetenschappelijk onderwijs: wetenschappelijk onderwijs in de zin van de WHW,

wettelijk collegegeld: wettelijk collegegeld als bedoeld in artikel 7.45 WHW,

WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2.

Onder voltijdse opleiding wordt mede verstaan een duale opleiding in de zin van de WHW.

Artikel 1.2. Peildatum

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet is bepalend de toestand op de eerste dag van de maand, tenzij anders is bepaald.

Artikel 1.3. Voorwaarden omtrent aanvraag

Artikel 1.4 [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel 1.5. Verplichtingen uitwonende mbo-student

Artikel 1.6 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1.7. Gebruik burgerservicenummer of onderwijsnummer

Artikel 1.8. Awir van toepassing

Hoofdstuk 2. Werkingssfeer

Paragraaf 2.1. Algemeen

Artikel 2.1. Reikwijdte en voorwaarden studiefinanciering

Artikel 2.2. Nationaliteit

Artikel 2.3. Leeftijd

Artikel 2.3a. Leeftijd levenlanglerenkrediet

Paragraaf 2.2. Beroepsonderwijs

Artikel 2.4. Beroepsonderwijs in Nederland

Artikel 2.5. Aanspraak

Artikel 2.6 [Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 2.7. Aanspraak bij einde studie beroepsonderwijs

Artikel 2.7a. Geen aanspraak meer

Artikel 2.7b. Uitzondering levenlanglerenkrediet

Paragraaf 2.3. Hoger onderwijs

Artikel 2.8. Voltijdse opleidingen hoger onderwijs in Nederland

Artikel 2.9 [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 2.10. Bekostigde voltijdse kerkelijke opleidingen hoger onderwijs

Artikel 2.11. Bij amvb aangewezen hoger onderwijs

Artikel 2.12. Opleidingen levenlanglerenkrediet

Artikel 2.13. Geen aanspraak of geen aanspraak meer

Paragraaf 2.4. Overige bepalingen

Artikel 2.13a. Buitenlandse opleidingen beroepsonderwijs

Artikel 2.14. Buitenlandse opleidingen hoger onderwijs

Artikel 2.15. Geen aanspraak studiefinanciering als mbo-student bij samenloop beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Artikel 2.15a. Geen aanspraak op gift bij samenloop

Artikel 2.16. Geen aanspraak beroepsonderwijs na eerdere aanspraak

Artikel 2.17. Rechtens ontnomen vrijheid

Artikel 2.17a. Geen aanspraak uitreiziger

Hoofdstuk 3. Studiefinanciering

Paragraaf 3.1. Samenstelling studiefinanciering

Artikel 3.1. Studiefinanciering

Artikel 3.2. Samenstelling maandbudget mbo-student

Artikel 3.3. Samenstelling maandbudget ho-student

Artikel 3.4 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3.5. Toeslag eenoudergezin

Paragraaf 3.2. Bijdrage overheid

Artikel 3.6. Basisbeurs beroepsonderwijs

Artikel 3.7. Reisvoorziening

Paragraaf 3.3. Bijdrage ouders

Artikel 3.8. Hoogte aanvullende beurs

Artikel 3.9. Berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage beroepsonderwijs

Artikel 3.9a. Berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage hoger onderwijs

Artikel 3.10. Peiljaarverlegging bij terugval in inkomen

Artikel 3.11. Nog niet vastgesteld of nog niet bekend inkomen

Artikel 3.12. Ouder zonder partner

Artikel 3.13. Veronderstelde ouderlijke bijdrage

Artikel 3.14. Weigerachtige of onvindbare ouders

Paragraaf 3.4. Bijdrage student

Artikel 3.15. Basislening

Artikel 3.16. Aanvullende lening

Artikel 3.16a. Collegegeldkrediet

Artikel 3.16b. Levenlanglerenkrediet: aanspraak

Artikel 3.16c. Levenlanglerenkrediet: duur

Artikel 3.16d. Levenlanglerenkrediet: hoogte

Artikel 3.16e. Levenlanglerenkrediet: uitvoeringsregels

Artikel 3.17. Vordering wegens eigen inkomsten mbo-student

Paragraaf 3.5. Normbedragen

Artikel 3.18. Overzicht normbedragen

Paragraaf 3.6. Toekenning

Artikel 3.19. Toekenning studiefinanciering

Artikel 3.20. Gedeeltelijke toekenning

Artikel 3.21. Toekenningsperiode

Artikel 3.22 [Vervallen per 01-01-2006]

Paragraaf 3.7. Vorm, wijze van toekenning en voorwaarden reisvoorziening

Artikel 3.23. Gebruik burgerservicenummer

Artikel 3.24. Vorm toekenning reisvoorziening

Artikel 3.25. Reisproduct

Artikel 3.26. Aanvang reisrecht; omvang van rechten

Artikel 3.27. Beëindiging reisrecht

Artikel 3.28. Stopzetten reisproduct uit eigen beweging

Artikel 3.29. Vergoeding bij geen reisrecht

Artikel 3.30. Reizen van en naar Waddeneilanden

Hoofdstuk 4. Beroepsonderwijs

Afdeling 4.1. Beroepsonderwijs in Nederland

Paragraaf 4.1.1. Studiefinanciering in de vorm van gift of lening

Artikel 4.1. Reikwijdte
Artikel 4.2. Vorm waarin studiefinanciering wordt verstrekt
Artikel 4.3. Langdurige afwezigheid in het beroepsonderwijs
Artikel 4.4. Weer aanwezig binnen 8 weken
Artikel 4.5. Langdurige afwezigheid in het niet bekostigd beroepsonderwijs

Paragraaf 4.1.2. Prestatiebeurs beroepsonderwijs

Artikel 4.6. Reikwijdte
Artikel 4.6a. Prestatiebeurs beroepsonderwijs
Artikel 4.6b. Reisvoorziening minderjarige mbo-student
Artikel 4.7. Vorm en duur studiefinanciering
Artikel 4.8. Waarde van de reisvoorziening
Artikel 4.9. Diplomatermijn beroepsonderwijs
Artikel 4.10. Omzetting in gift bij afstuderen binnen diplomatermijn
Artikel 4.11. Stoppen voor 1 februari
Artikel 4.12. Eenmalige verlenging duur prestatiebeurs beroepsonderwijs
Artikel 4.13. Arbeidsongeschiktheid
Artikel 4.14. Bijzondere omstandigheden
Artikel 4.15. Tenietgaan rente

Afdeling 4.2. Beroepsonderwijs buiten Nederland

Paragraaf 4.2.1. Algemeen

Artikel 4.16. Reikwijdte beroepsonderwijs buiten Nederland

Paragraaf 4.2.2. Opleiding niveau 1 of 2 buiten Nederland

Artikel 4.17. Reikwijdte
Artikel 4.18. Studiefinanciering
Artikel 4.19. Studievoortgang

Paragraaf 4.2.3. Opleiding niveau 3 of 4 buiten Nederland

Artikel 4.20. Reikwijdte
Artikel 4.21. Studiefinanciering
Artikel 4.22. Berichtenstroom tussen mbo-student en Minister

Paragraaf 4.2.4. Afwijkingsmogelijkheid afdeling 4.2

Artikel 4.23. Afwijkingsmogelijkheid afdeling 4.2

Hoofdstuk 5. Hoger onderwijs

Paragraaf 5.1. Algemeen

Artikel 5.1. Prestatiebeurs hoger onderwijs

Artikel 5.2. Vorm en duur studiefinanciering

Artikel 5.2a. Verlenging duur prestatiebeurs hoger onderwijs vanwege het volgen van een lerarenkopopleiding

Artikel 5.2b. Verlenging duur prestatiebeurs hoger onderwijs vanwege handicap of chronische ziekte

Artikel 5.2c. Verlenging duur prestatiebeurs hoger onderwijs vanwege het volgen van een universitaire lerarenopleiding

Artikel 5.3. Waarde van de reisvoorziening

Artikel 5.4 [Vervallen per 01-09-2007]

Artikel 5.5. Diplomatermijn hoger onderwijs

Artikel 5.6 [Vervallen per 01-09-2015]

Paragraaf 5.2. Omzetting bij afsluitend examen

Artikel 5.7. Omzetting in gift bij afstuderen binnen diplomatermijn hoger onderwijs

Artikel 5.8 [Vervallen per 01-09-2015]

Paragraaf 5.3. Omzettingsprocedure

Artikel 5.9. Berichtenstroom tussen instelling, Minister en ho-student

Paragraaf 5.4. Omzettingsprocedure bij stoppen voor 1 februari of 1 september in eerste studiejaar

Artikel 5.10. Stoppen voor 1 februari

Artikel 5.11. Stoppen voor 1 september

Paragraaf 5.5. [Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 5.12 [Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 5.13 [Vervallen per 01-09-2004]

Paragraaf 5.6. [Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 5.14 [Vervallen per 01-09-2004]

Paragraaf 5.7. Omzetting bij bijzondere omstandigheden

Artikel 5.15. Arbeidsongeschiktheid

Artikel 5.16. Bijzondere omstandigheden

Paragraaf 5.8. Tenietgaan rente

Artikel 5.17. Tenietgaan rente

Hoofdstuk 6. Opbouw en terugbetaling studieschuld

Paragraaf 6.1. Algemeen

Artikel 6.1. Begripsbepalingen hoofdstuk 6

Artikel 6.1a. Belastbaar minimumloon

Artikel 6.1b. Verplichting debiteur terugbetaling studieschuld

Artikel 6.2. Kwijtschelding aanvullende beurs bij onvoldoende inkomen

Artikel 6.2a. Kwijtschelding studieschuld voor ho-studenten met handicap of chronische ziekte

Artikel 6.3. Vaststelling rentepercentage

Artikel 6.4. Renteberekening

Artikel 6.5. Terugbetalingsperiode

Artikel 6.5a. Samenloop van terugbetaling

Artikel 6.6. Aanloopfase

Artikel 6.7. Aflosfase

Artikel 6.8. Achterstallige schuld

Artikel 6.9. Vaststelling en aflossing termijnbetalingen

Artikel 6.9a. Versneld aflossen

Artikel 6.10. Draagkracht debiteur uit inkomen op jaarbasis

Artikel 6.11. Draagkracht niet binnenlands belastingplichtige debiteur; op aanvraag

Artikel 6.12. Terugval in inkomen

Artikel 6.13. Draagkracht ouder zonder partner

Artikel 6.14. Partner van debiteur ook debiteur

Artikel 6.15. Wijziging termijnbetaling

Artikel 6.16. Garantiebepalingen

Artikel 6.17. Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in lening

Paragraaf 6.2. Terugbetaling levenlanglerenkrediet

Artikel 6.18. Reikwijdte

Artikel 6.19. Terugbetalingsregels

Artikel 6.19a. Schorsing terugbetaling levenlanglerenkrediet in eerste vier maanden van de terugbetalingsperiode

Artikel 6.19b. Schorsing terugbetaling bij samenloop levenlanglerenkrediet en reguliere studieschuld

Artikel 6.20. Nadere terugbetalingsregels

Hoofdstuk 7. Herziening

Artikel 7.1. Herziening door Onze Minister

Artikel 7.2. Herziening van rechtswege

Artikel 7.3. Bezwaarschriftprocedure

Artikel 7.4. Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde studiefinanciering

Hoofdstuk 8. Uitbetaling, verrekening en invordering

Artikel 8.1. Uitbetaling en verrekening

Artikel 8.2 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 8.3. Invordering en dwangbevel

Hoofdstuk 9. Toezicht en sancties

Paragraaf 9.1. Toezicht

Artikel 9.1. Toezicht door onderwijsinspectie

Artikel 9.1a. Toezicht in verband met artikel 1.5

Artikel 9.1b. Informatie-uitwisseling

Paragraaf 9.2. Verstrekken van inlichtingen

Artikel 9.2. Verstrekken van inlichtingen door personen

Artikel 9.3. Verschoningsrecht studentendecaan

Artikel 9.4 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.5. Verstrekken van inlichtingen door instellingen

Artikel 9.6. Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak

Artikel 9.6a. Verwerking van gegevens voor de toepassing van artikel 2.17a

Artikel 9.6b. Gegevensuitwisseling met andere staten

Artikel 9.6c [Vervallen per 28-07-2018]

Paragraaf 9.3. Bestuursrechtelijke geldschulden en bestuurlijke boete

Artikel 9.7 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 9.8. Niet verstrekken inlichtingen door instelling over langdurige afwezigheid mbo-studenten

Artikel 9.9. Niet voldoen aan verplichtingen artikel 1.5 door mbo-student

Artikel 9.9a. Geen aanspraak meer bij tweede maal niet voldoen aan verplichtingen artikel 1.5 door mbo-student

Paragraaf 9.4. Strafbepalingen

Artikel 9.10. Niet verstrekken van inlichtingen

Artikel 9.11. Overtreding van een bepaling krachtens deze wet

Artikel 9.12. Overtreding

Hoofdstuk 10. [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 10.1 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 10.2 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 10.3 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 10.4 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 10.5 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 10.6 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 10.7 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 10.8 [Vervallen per 01-09-2015]

Hoofdstuk 10a. Opbouw en terugbetaling studieschuld; «oude» debiteuren

Artikel 10a.1. Reikwijdte

Artikel 10a.2. Overstappen

Artikel 10a.3. Toepassing artikelen hoofdstuk 6

Artikel 10a.4. Aflosfase

Artikel 10a.5. Opschorten terugbetaling

Artikel 10a.6. Vaststelling en aflossing termijnbetalingen

Artikel 10a.7. Vaststelling draagkracht debiteur

Artikel 10a.8. Draagkracht debiteur uit inkomen op jaarbasis

Artikel 10a.9. Andere aanpassing van draagkracht debiteur

Artikel 10a.10. Draagkracht partner van debiteur

Artikel 10a.11. Aanvraag draagkracht partner niet meetellen

Artikel 10a.12. Beide partners debiteur hoofdstuk 10a

Artikel 10a.13. Partner debiteur hoofdstuk 6

Hoofdstuk 11. Overige bepalingen

Artikel 11.1. Wijziging van bedragen

Artikel 11.2. Titel 4.2 Awb niet van toepassing

Artikel 11.3. Vervreemding, verpanding, belening en beslag

Artikel 11.4 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 11.5. Hardheidsclausule

Artikel 11.6 [Vervallen per 19-04-2001]

Artikel 11.7 [Vervallen per 19-04-2001]

Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen

Paragraaf 12.0. Overgangsbepalingen intrekking Wet op de studiefinanciering

Artikel 12.0a. Begripsbepalingen Wet op de studiefinanciering

Artikel 12.0b. Aanvang terugbetaling renteloze voorschotten ( 141 Wsf )

Artikel 12.0c. Samenloop terugbetalingen ( 142 Wsf )

Artikel 12.0d. Gevolgen voor samenstelling minimum terugbetalingsbedrag ( 143 Wsf )

Artikel 12.0e. Nieuwe vaststelling termijn ( 144 Wsf )

Artikel 12.0f. Terugbetaling renteloze voorschotten ( 145 Wsf )

Artikel 12.0g. Overgangsbepaling rijksstudietoelage ( 147 Wsf )

Artikel 12.0h. Overgangsbepaling studerende die ouderonafhankelijk is ( 148 Wsf )

Paragraaf 12.1. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten tot en met augustus 2015

Artikel 12.1. Afwijking van artikel 1.1

Artikel 12.1a [Vervallen per 01-09-2022]

Artikel 12.1a0 [Vervallen per 01-09-2022]

Artikel 12.1aa [Vervallen per 01-04-2020]

Artikel 12.1b. Afwijking van artikel 2.8

Artikel 12.1ba [Vervallen per 01-09-2022]

Artikel 12.1c [Vervallen per 24-07-2019]

Artikel 12.1ca. Afwijking van artikel 2.17

Artikel 12.1d. Overgangssituatie alleenstaande-ouderkorting

Artikel 12.2 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 12.3 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 12.4 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.5 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.6 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.7 [Vervallen per 13-02-2004]

Artikel 12.8 [Vervallen per 22-10-2008]

Artikel 12.9. Afwijking van de artikelen 5.2 en 6.2

Artikel 12.9a. Reeds toegekende reisvoorziening

Artikel 12.10. Afwijking van voormalig artikel 5.6

Artikel 12.10a. Afwijking van artikel 6.3

Artikel 12.10a1. langstudeerders geen rente verschuldigd

Artikel 12.10b [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 12.11 [Vervallen per 01-09-2022]

Artikel 12.12. Afwijking in verband met de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht

Artikel 12.13 [Vervallen per 01-09-2022]

Paragraaf 12.2. Overgangsbepalingen in verband met de Wet studievoorschot hoger onderwijs

Artikel 12.14. Cohortgarantie studievoorschot voor ho-studenten aan een bacheloropleiding, masteropleiding, ongedeelde opleiding of opleiding duplex ordo

Artikel 12.15. Vouchers voor de eerste vier cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs

Artikel 12.16. Verhoogde aanvullende beurs in het eerste jaar na invoering van het studievoorschot

Artikel 12.17 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 12.18. Reeds toegekende partnertoeslag

Artikel 12.19. Afwijking van artikel 3.17 in verband met overgangssituatie afschaffing bijverdiengrens voor hoger onderwijs

Artikel 12.20. Afwijking van artikel 3.21 tot 1 januari 2016

Artikel 12.21. Indexering

Paragraaf 12.3. Overgangsbepalingen in verband met de omvorming van Ad-programma tot associate degree-opleiding

Artikel 12.22. Aanvraag voor toekenning verlenging prestatiebeurs niet eerder dan in 2019

Artikel 12.23. Overgangsbepaling Ad-programma en omzetting prestatiebeurs in gift

Artikel 12.24. Omzetting prestatiebeurs in gift op aanvraag

Artikel 12.25. Kwijtschelding studieschuld voor ho-studenten met handicap of chronische ziekte

Paragraaf 12.4. Overgangsbepaling in verband met invoering verlaagd wettelijk collegegeld

Artikel 12.26. Hoogte collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet in verband met invoering verlaagd wettelijk collegegeld

Paragraaf 12.5. Overgangsbepaling in verband met de Wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het verminderen van het aantal OV-boetes

Artikel 12.27

Paragraaf 12.6. Overgangsbepaling in verband met een wijziging van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering

Artikel 12.28. Cohortgarantie meeneembare studiefinanciering

Paragraaf 12.7. Overgangsbepaling in verband met de Verzamelwet OCW 2020

Artikel 12.29. Cohortgarantie mbo-student opleiding niveau 3 of 4 voor 1 augustus 2005

Hoofdstuk 13. Maatregelen voor studenten in verband met uitbraak COVID-19

Artikel 13.1. Aanspraak op tegemoetkoming

Artikel 13.2. Omvang tegemoetkoming

Artikel 13.2a. Aanspraak op extra reisvoorziening

Artikel 13.2b. Hoogte collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet in verband met halvering collegegeld

Artikel 13.3. Horizonbepaling

Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

Artikel 14.1. Intrekking Wet op de studiefinanciering

Artikel 14.2. Inwerkingtreding

Artikel 14.3. Citeertitel