Home

Gaswet

Geldig van 1 mei 2024 tot 1 oktober 2030
Geldig van 1 mei 2024 tot 1 oktober 2030

Gaswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2024 tot 01-10-2030]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede ter uitvoering van richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (PbEG 1998, L 204), de mogelijkheden voor levering en in- en uitvoer van gas en voor het gebruik van infrastructuur voor gastransport te verruimen en daarvoor met inachtneming van het belang van het betrouwbaar, duurzaam, milieuhygiënisch verantwoord en doelmatig functioneren van de gasvoorziening een regeling tot stand te brengen met betrekking tot het transport en de levering van gas;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Paragraaf 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.

  Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 2. b.

  gas:

  1. 1°.

   aardgas dat bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is en

  2. 2°.

   stof die:

   • is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of

   • is opgewekt in een hybride productie-installatie die gebruik maakt van zowel hernieuwbare als fossiele energiebronnen en

   • bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is voor zover het mogelijk en veilig is deze stof overeenkomstig hoofdstuk 2 te transporteren;

 3. c.

  gasproductienet: een of meer pijpleidingen die onderdeel uitmaken van een olie- of gaswinningsproject of die worden gebruikt voor het transport van gas rechtstreeks van een gaswinningsproject naar een verwerkingsinstallatie, een opslagplaats of een aanlandingsplaats;

 4. d.

  gastransportnet: niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van hulpmiddelen en installaties waarmee ondersteunende diensten voor dat transport worden verricht, behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of gelegen zijn binnen de installatie van de afnemer;

 5. e.

  netbeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 2 is aangewezen voor het beheer van een of meer gastransportnetten,

 6. f.

  gasopslaginstallatie: een installatie voor de opslag van gas, met inbegrip van het gedeelte van een LNG-installatie dat voor opslag wordt gebruikt, maar met uitzondering van het gedeelte dat wordt gebruikt voor gasproductie, en met uitzondering van installaties die uitsluitend ten dienste staan van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bij de uitvoering van zijn taken;

 7. g.

  gasopslagbedrijf: een ieder die een gasopslaginstallatie beheert;

 8. h.

  LNG-installatie: een installatie die gebruikt wordt voor het vloeibaar maken van gas, of voor de invoer, de verlading, of de hervergassing van vloeibaar gas, met inbegrip van ondersteunende diensten en tijdelijke opslag die nodig zijn voor het proces van hervergassing en de daaropvolgende levering aan het transportsysteem, met uitzondering van de gedeeltes van de installatie die gebruikt worden voor opslag;

 9. i.

  LNG-bedrijf: een ieder die een LNG-installatie beheert;

 10. j.

  gasbedrijf: een netbeheerder, een gasopslagbedrijf, een LNG-bedrijf of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die de productie, de aankoop of de levering van gas verricht, maar geen eindafnemer van dit gas is;

 11. k.

  verwant bedrijf: verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, derde lid, sub g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;

 12. l.

  netgebruiker: degene voor wie met behulp van een gastransportnet het transport van gas wordt verricht;

 13. m.

  aansluiting: één of meer verbindingen tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een gastransportnet dat wordt beheerd door een netbeheerder en een gastransportnet dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;

 14. n.

  landelijk gastransportnet: een gastransportnet dat uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd of wordt gebruikt voor het op landelijk niveau transporteren van gas;

 15. o.

  afnemer: een persoon met een aansluiting op een gastransportnet;

 16. p.

  vergunninghouder: een houder van een leveringsvergunning als bedoeld in artikel 43;

 17. q.

  richtlijn: richtlijn nr. 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (Pb EU 2009, L 211);

 18. r.

  Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 19. s.

  [vervallen;]

 20. t.

  ondersteunende diensten: de diensten die nodig zijn voor de toegang tot of de werking van gastransportnetten, LNG-installaties of opslaginstallaties, met inbegrip van het opvangen van fluctuaties in de belasting van het gastransportnet en menging, maar met uitzondering van de installaties die uitsluitend ten dienste staan van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bij de uitvoering van zijn taken;

 21. u.

  economische eigendom: het krachtens een rechtsverhouding gerechtigd zijn tot alle rechten en bevoegdheden ten aanzien van een goed, met uitzondering van het recht op levering, en het gehouden zijn om alle verplichtingen ten aanzien van dat goed voor zijn rekening te nemen en daarmee het volledige risico van waardeverandering of tenietgaan van het goed te dragen, zonder dat het goed geleverd is;

 22. v.

  [vervallen;]

 23. w.

  programmaverantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een programma als bedoeld in artikel 17b, eerste of tweede lid;

 24. x.

  programmaverantwoordelijke: degene op wie programmaverantwoordelijkheid rust;

 25. y.

  continentaal plat: het onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, waarop het Koninkrijk mede overeenkomstig het op 10 december 1982 te Montego-Bay gesloten Verdrag inzake het recht van de zee (Trb. 1983, 83) soevereine rechten heeft en welke is gelegen aan de zeezijde van de in artikel 1, eerste lid, van de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee bedoelde lijn;

 26. z.

  interconnector: transmissieleiding die de grens tussen Nederland en een ander land overschrijdt met de bedoeling het gastransportnet met het gastransportnet van dat andere land te koppelen;

 27. aa.

  [vervallen;]

 28. ab.

  meetinrichting: het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft het uitgewisselde gas te meten;

 29. ac.

  meetbedrijf: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren en vaststellen van meetgegevens betreffende gas;

 30. ad.

  verordening 715/2009: verordening nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (Pb EU 2009, L 211);

 31. ae.

  verordening 2019/942: verordening 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (Pb EU 2019, L 158);

 32. af.

  Acer: agentschap als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening 2019/942;

 33. ag.

  producent: een organisatorische eenheid die zich bezig houdt met het produceren van gas;

 34. ah.

  leverancier: een organisatorische eenheid die zich bezig houdt met het leveren van gas;

 35. ai.

  handelaar: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het sluiten van overeenkomsten betreffende de koop en verkoop van gas;

 36. aj.

  producent van elektriciteit: een producent als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Elektriciteitswet 1998;

 37. ak.

  leverancier van elektriciteit: een leverancier als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Elektriciteitswet 1998;

 38. al.

  handelaar in elektriciteit: een handelaar als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998;

 39. am.

  gesloten distributiesysteem: een net waarvoor op grond van artikel 2a ontheffing is verleend;

 40. an.

  directe lijn: een of meer leidingen voor het transport van gas, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:

  1. 1°.

   niet is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van gas, niet zijnde de producent, of

  2. 2°.

   ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de leiding is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas en die een productie-installatie van een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer verbruikers van gas, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de gasbehoefte van deze verbruikers;

 41. ao.

  hernieuwbare energiebronnen: hernieuwbare niet-fossiele bronnen waarmee hernieuwbare energie als bedoeld in artikel 2, eerste onderdeel, van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PbEU 2018, L 328) kan worden opgewekt;

 42. ap.

  verordening 1227/2011: verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PbEU 2011, L 326), alsmede de door de Europese Commissie vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen op grond van verordening 1227/2011;

 43. aq.

  marktdeelnemer: een marktdeelnemer als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van verordening 1227/2011;

 44. ar.

  Autoriteit Financiële Markten: de Autoriteit Financiële Markten, genoemd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

 45. as.

  gas uit hernieuwbare energiebronnen: een stof die is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in een hybride productie-installatie die ook gebruik maakt van fossiele energiebronnen;

 46. at.

  garantie van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen: gegevens op een rekening die betrekking hebben gas uit hernieuwbare energiebronnen en waarmee wordt aangetoond dat een producent met zijn installatie een hoeveelheid gas uit hernieuwbare energiebronnen heeft opgewekt;

 47. au.

  productiemeetgegevens: de gegevens betreffende de hoeveelheid gas uit hernieuwbare energiebronnen die door een producent wordt ingevoed op een gastransportnet;

 48. av.

  bindende gedragslijn: een zelfstandige last die niet wegens een overtreding wordt opgelegd;

 49. aw.

  zelfstandige last: de enkele last tot het verrichten van bepaalde handelingen, bedoeld in artikel 5:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, ter bevordering van de naleving van wettelijke voorschriften.

 50. bb.

  verordening 2017/1938: verordening nr. 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening nr. 994/2010 (Pb EU 2017, L 280/30);

 51. bc.

  gasjaar: periode vanaf 1 oktober in enig jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar;

 52. bd.

  interconnectiepunt: een punt als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van Verordening 2017/459 van de Europese Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot intrekking van verordening 984/2013;

 53. be.

  connectiepunt: een fysiek punt dat aangrenzende landelijke gastransportnetten met elkaar verbindt of een landelijk gastransportnet verbindt met een interconnector of een gasproductienet verbindt met een landelijk gastransportnet;

 54. bf.

  eerste interconnectiepunt: het interconnectiepunt dat een interconnector met een derde land verbindt met een landelijk gastransportnet;

 55. bg.

  eerste connectiepunt: het connectiepunt dat een interconnector met een derde land of een gasproductienet dat begint in een derde land verbindt met een landelijk gastransportnet;

 56. bh.

  omschakelen: het voorzien van een afnemer van een aansluiting, met een doorlaatwaarde van groter dan 40m3(n) per uur, waarmee hoogcalorisch gas kan worden onttrokken aan het gastransportnet met een voor die aansluiting geschikte druk en voldoende capaciteit, welke in de plaats treedt van de aansluiting waarmee laagcalorisch gas aan het gastransportnet wordt onttrokken;

2.

Bij algemene maatregel van bestuur kan deze wet geheel of gedeeltelijk van toepassing worden verklaard op andere gasvormige stoffen dan de stof, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

3.

Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn mede van toepassing op gasopslaginstallaties, LNG-installaties, interconnectoren met andere lidstaten, voor zover deze zijn gelegen binnen de Nederlandse exclusieve economische zone of op het continentaal plat, en op interconnectoren met derde landen vanaf het eerste connectiepunt tot en met de territoriale zee.

4.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden meerdere onroerende zaken als bedoeld in artikel 16, onderdeel c, van de Wet waardering onroerende zaken die zich bevinden in een bouwwerk met:

 1. een woonfunctie bestemd voor bewoners die zijn ingeschreven aan een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs of aan een universiteit of hogeschool als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of die zich voorbereiden op een promotie als bedoeld in artikel 7.18 van laatstgenoemde wet,

 2. een woonoppervlak van maximaal 50 vierkante meter per wooneenheid en

 3. gemeenschappelijke ruimtes die een meeromvattende functie hebben dan de reguliere functie van gemeenschappelijke ruimten in een appartementencomplex, beschouwd als één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken indien de eigenaar hierom verzoekt bij de netbeheerder. Een verzoek kan slechts worden ingetrokken ingeval van ingrijpende renovatie van het bouwwerk.

Paragraaf 1.1a. Uitvoering en toezicht

Artikel 1a

Artikel 1b

Artikel 1c

Artikel 1d

Artikel 1e

Artikel 1f [Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 1g

Artikel 1h

Paragraaf 1.1.b. Duurzame decentrale experimenten

Artikel 1i

Paragraaf 1.2. Aanwijzing van netbeheerders

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 2c

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 3c

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 8b

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 9b

Paragraaf 1.3. Beheerstaken op het gebied van gastransport, gasopslag en LNG

Artikel 10

Artikel 10Aa

Artikel 10a

Paragraaf 1.4. Overige verplichtingen voor netbeheerders

Artikel 10b

Artikel 10c

Artikel 10d

Artikel 10Ee

Artikel 10e

Paragraaf 1.5. Regels aangaande beperking vraag laagcalorisch gas

Artikel 10f. (maximaal verbruik laagcalorisch gas)

Artikel 10g. (verbod onttrekken laagcalorisch gas grootste afnemers)

Artikel 10h. (uitzondering verbodsbepalingen)

Artikel 10i. (omschakeltaak netbeheerder landelijke gastransportnet)

Artikel 10j. (planning afsluiten)

Artikel 10k. (planning en proces omschakelen)

Artikel 10l. (ontheffing verbodsbepalingen laagcalorisch gas)

Artikel 10m. (nadeelcompensatie)

Artikel 10n. (rapportageplicht)

Hoofdstuk 2. Transport van gas

Paragraaf 2.1. Technische eisen voor het transport van gas

Artikel 11

Paragraaf 2.2. De tarieven en voorwaarden voor transport

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 12b

Artikel 12c

Artikel 12d

Artikel 12e

Artikel 12f

Artikel 12g

Artikel 12h

Artikel 12i

Artikel 13

Paragraaf 2.2a. Meetinrichtingen en meetgegevens

Artikel 13a

Artikel 13b

Artikel 13c

Artikel 13d [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 13e

Artikel 13f

Artikel 13g [Nog niet in werking]

Artikel 13h

Paragraaf 2.3. Verrichten van transport van gas

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16a [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 17b

Paragraaf 2.4. Opslag

Artikel 18 [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 18a [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 18b [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 18c [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 18d [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 18e [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 18f [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 18g

Artikel 18ga

Paragraaf 2.4a. Ontheffing voor nieuwe gasinfrastructuur en interconnectoren

Artikel 18h

Artikel 18i

Paragraaf 2.5. Geschillenbeslechting

Artikel 19

Artikel 20

Hoofdstuk 3. Voorwaarden wijze van gegevensverwerking

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 29 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 30 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 31 [Vervallen per 01-07-2004]

Hoofdstuk 4. Boekhouding, informatieverstrekking en geheimhouding

Paragraaf 4.1. Boekhouding

Artikel 32

Artikel 33 [Vervallen per 14-07-2004]

Paragraaf 4.2. Informatieverstrekking en geheimhouding

Artikel 34 [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 35 [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 35a

Artikel 35b

Artikel 35c

Artikel 35d

Artikel 35e

Artikel 36 [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 38a [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 38b

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Paragraaf 5.1. Aanleg infrastructuur in grote nieuwe bouwlocaties

Artikel 39

Artikel 39a

Paragraaf 5.1a. Coördinatie van de aanleg of uitbreiding van gasinfrastructuur

Artikel 39b

Artikel 39c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 39d [Vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 5.1b. De doorwerking van de aanleg van nieuwe infrastructuur in de tarieven

Artikel 39e

Artikel 39f [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 39g

Paragraaf 5.1b*. Directe lijn

Artikel 39h

Paragraaf 5.2. Energiebesparing en bevordering van duurzame energie en van veiligheid

Artikel 40

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 42

Paragraaf 5.2a. Meetinrichtingeisen, facturering en informatieverstrekking

Artikel 42a

Artikel 42b

Artikel 42c

Paragraaf 5.3. Leveringszekerheid, energierapport en monitoring

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 44a

Artikel 44b

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48 [Vervallen per 16-01-2007]

Artikel 49 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 50 [Nog niet in werking]

Artikel 51

Artikel 51a [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 52

Artikel 52a

Artikel 52ab

Paragraaf 5.3a. Consumentenbescherming

Artikel 52b

Artikel 52c

Artikel 52ca

Artikel 52d

Paragraaf 5.4. Planmatig beheer van gasvoorkomens

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 54a

Artikel 54b

Artikel 55 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 56

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2003]

Paragraaf 5.5. [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 59 [Vervallen per 20-07-2012]

Artikel 60 [Vervallen per 20-07-2012]

Paragraaf 5.5a. Last onder dwangsom en bestuurlijke boete

Artikel 60a [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 60ab [Vervallen per 13-12-2006]

Artikel 60ac

Artikel 60ad

Artikel 60ae [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 60af [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 60ag [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 60ah [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 60ai [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 60aj [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 60ak [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 60al [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 60b [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 60c [Vervallen per 01-07-2005]

Paragraaf 5.6. Beroep

Artikel 61

Artikel 61a [Vervallen per 01-07-2005]

Paragraaf 5.7. Uitzondering verordeningsbevoegdheid

Artikel 62

Paragraaf 5.8. Nadere regelgeving ter uitvoering van EU-besluiten

Artikel 63

Paragraaf 5.9. Bijdragen

Artikel 64

Artikel 65 [Vervallen per 01-07-2009]

Paragraaf 5.10. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 66 [Vervallen per 01-08-2014]

Paragraaf 5.11. Transparantie en liquiditeit

Artikel 66a

Artikel 66b

Artikel 66c

Artikel 66d

Paragraaf 5.12. Meldingsplicht

Artikel 66e

Paragraaf 5.13. Keuzevrijheid van leverancier

Artikel 66f

Paragraaf 5.14. Registratieplicht

Artikel 66g

Paragraaf 5.15. Verbod marktmisbruik

Artikel 66h

Paragraaf 5.16. Garanties van oorsprong

Artikel 66i

Artikel 66j

Artikel 66k

Artikel 66l

Artikel 66m

Hoofdstuk 6. Wijziging andere wetten

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75 [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 76 [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 77 [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 78 [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 79 [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 80

Artikel 80a

Artikel 80b

Artikel 81

Artikel 81a

Artikel 81b

Artikel 81c

Artikel 81d

Artikel 81e

Artikel 82

Artikel 82a

Artikel 82b

Artikel 82c

Artikel 83

Artikel 84 [Vervallen per 13-12-2006]

Artikel 85

Artikel 85a

Artikel 85b

Artikel 86 [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 87 [Vervallen per 14-07-2004]

Artikel 88

Artikel 89 [Nog niet in werking]