Home

Besluit Protocollen hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999

Geldig van 18 december 2005 tot 10 februari 2008
Geldig van 18 december 2005 tot 10 februari 2008

Besluit Protocollen hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-12-2005 tot 10-02-2008]
[Regeling ingetrokken per 10-02-2008]

Aanhef

Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

op 31 mei 2000 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, over.

Artikel 2

Laboratoria die erkend willen worden, als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de verordening, dienen te voldoen aan de in Bijlage I opgenomen erkenningsvoorwaarden.

Erkende laboratoria dienen de analyse van de monsters uit te voeren overeenkomstig de voorschriften opgenomen in Bijlagen II, III, IV en V.

Artikel 3

1.

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit Protocollen hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999".

2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van zijn publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Bijlage I. : Erkenningsvoorwaarden voor laboratoria die de analyses van monsters op de aan- of afwezigheid van Salmonella en/of Campylobacter uitvoeren.

Bijlage II. : Analysemethoden voor het aantonen van Salmonella en Campylobacter in pluimvee(vlees) en eieren

Bijlage III. : Vermeldingswijze van de resultaten van salmonella onderzoeken

Bijlage IV. : Serologische bevestiging en serotypering

Bijlage V. : Opmerkingen opdrachtgever bij aanleveren afwijkende monsters, acceptatie criteria