Home

Regeling technische maatregelen 2000

Geldig van 23 april 2004 tot 28 november 2004
Geldig van 23 april 2004 tot 28 november 2004

Regeling technische maatregelen 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-04-2004 tot 28-11-2004]
[Regeling ingetrokken per 23-07-2011]

Aanhef

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van de Europese Unie van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (PbEG L 125);

Gelet op artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

b. verordening nr. 850/98:

Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van de Europese Unie van 30 maart 1998 voor instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (PbEG L 125);

c. verordening nr. 894/97:

Verordening (EG) nr. 894/97 van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1997 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van visbestanden (PbEG L 132);

d. verordening nr.2847/93:

Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 261);

e. verordening nr. 2244/2003:

Verordening (EG) nr. 2244/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 december 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake satellietvolgsystemen (VMS) (PbEU L 333);

f. mariene organismen:

alle mariene vis, met inbegrip van anadrome en katadrome soorten tijdens hun mariene levensduur, schaal-, schelp- en weekdieren en delen daarvan;

g. ondermaatse mariene organismen:

mariene organismen die kleiner zijn dan de minimummaat die in bijlage XII van verordening nr. 850/98 voor de betrokken soort en de betrokken geografische zone is vastgesteld, met dien verstande dat voor het kalenderjaar 2000 in afwijking van die bijlage de minimummaat voor schol 27 centimeter bedraagt en voor tonijn 6,4 kilogram of 70 centimeter bedraagt;

h. verordening nr. 1262/2000:

verordening (EG) nr. 1262/2000 van de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 houdende vaststelling van controlemaatregelen ten aanzien van vaartuigen die de vlag voeren van landen die geen partij zijn bij de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) (PbEG L 144);

i. verordening nr. 1627/94:

Verordening (EG) nr. 1627/94 van de Raad van de Europese Unie van 27 juni 1994 tot vaststelling van algemene bepalingen inzake speciale visdocumenten (PbEG L 171).

2.

Onder ’ICES-deelgebied IV’ en ’Noordzee’ als bedoeld in verordening nr. 850/98 worden mede begrepen de in het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 genoemde wateren.

Artikel 2

1.

Het is verboden:

 1. sleepnetten of combinaties van sleepnetten van verschillende maaswijdteklassen aan boord te hebben of te gebruiken:

  • in de gevallen genoemd in artikel 4, tweede lid, van verordening nr. 850/98;

  • voor zover het betreft het Skagerrak en het Kattegat, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van verordening nr. 850/98, tevens in de gevallen genoemd in onderdeel 6 van bijlage IV van Verordening (EG) van de Raad van de Europese Unie van 19 december 2003 tot vaststelling, voor 2004, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften, en

  • voor zover het betreft het Skagerrak en het Kattegat, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van verordening nr. 850/98, tevens in de gevallen genoemd in onderdeel 14 van de in het tweede gedachtestreepje bedoelde bijlage IV.

 2. mariene organismen aan te voeren, indien tijdens de visreis gebruik is gemaakt van combinaties van sleepnetten van meer dan één maaswijdte, in de gevallen genoemd in artikel 4, vierde lid, van verordening nr. 850/98.

2.

De doelsoorten, het percentage doelsoorten en andere soorten worden vastgesteld:

 • overeenkomstig artikel 4, eerste en vijfde lid, van verordening nr. 850/98;

 • voor zover het betreft het Skagerrak en het Kattegat, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van verordening nr. 850/98, tevens overeenkomstig onderdelen c tot en met f van onderdeel 6 van de in het eerste lid, tweede gedachtestreepje, bedoelde bijlage IV, en

 • voor zover het betreft het Skagerrak en het Kattegat, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van verordening nr. 850/98, tevens overeenkomstig onderdeel 14 van de in het eerste lid, tweede gedachtestreepje, bedoelde bijlage IV.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op dreggen in de gevallen genoemd in artikel 10 van verordening nr. 850/98.

Artikel 2a

1.

Het is verboden om bij het vissen in de Ierse zee de vistuigen genoemd in artikel 2 van verordening (EG) nr. 2549/2000 van de Raad van de Europese Unie van 17 november 2000 tot vaststelling van aanvullende technische maatregelen voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse zee (ICES-sector VIIa) (PbEG L 292) aan boord te hebben of te gebruiken.

2.

In de gebieden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 254/2002 van de Raad van Europese Unie van 12 februari 2002 tot vaststelling van maatregelen voor 2002 voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa) (PbEG L 41), is het verboden in strijd te handelen met de artikelen 2, 3 en 4 van die verordening, met dien verstande dat daar waar in artikel 2, eerste lid, van die verordening gesproken wordt over ‘de periode van 14 februari tot en met 30 april 2002’ moet worden verstaan: de periode van 14 februari tot en met 30 april 2004.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 10b

Artikel 10c

Artikel 10d

Artikel 10e

Artikel 10f

Artikel 11 [Vervallen per 07-03-2004]

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 12b

Artikel 12c

Artikel 12d

Artikel 12e

Artikel 12f

Artikel 12g

Artikel 12 h

Artikel 12i

Artikel 12j

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20