Home

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Geldig vanaf 7 juni 2023
Geldig vanaf 7 juni 2023

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-06-2023]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10 van Richtlijn 94/55/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PbEG 94 L 319), op artikel 10 van Richtlijn 95/50/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PbEG L 249), op artikel 4b, tweede lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994 en op artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister:

Minister van Infrastructuur en Milieu;

b. bevoegde autoriteit:
 1. 1°.

  Minister,

 2. 2°.

  een in bijlage 3 bij deze regeling erkende instantie, of

 3. 3°.

  een met toepassing van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen erkende instantie;

c. richtlijn nr. 2008/68/EG:

richtlijn nr. 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PbEU L 260);

d. richtlijn nr. 95/50/EG:

richtlijn nr. 95/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 1996 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PbEG L249).

2.

De in bijlage 1 opgenomen begripsbepalingen zijn van toepassing op de bijlagen 2, 3 en 4 voorzover daarin niet anders is bepaald.

Artikel 2

Bij deze regeling behoren vier bijlagen:

 1. bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over land, zijnde de Nederlandse vertaling van de bijlagen A en B van het ADR en de daarbij behorende aanhangsels;

 2. bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;

 3. bijlage 3: erkende instanties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, 2°;

 4. bijlage 4: rijkskeuringsvoorschriften betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

Artikel 3

Met voorwaardelijk tot het vervoer over land toegelaten gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 1 mogen de handelingen, bedoeld in artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, worden verricht, mits de in deze regeling gestelde voorschriften in acht worden genomen.

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 04-01-2002]

Artikel 6

Artikel 7

Bijlage 1. als bedoeld in de artikelen 2, onderdeel a , en 3 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Bijlage 2. bedoeld in artikel 2, onderdeel b , van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 2, onderdeel c , van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Bijlage 4. bedoeld in artikel 2, onderdeel d , van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen