Home

Tunnelwet Westerschelde

Geldig van 1 oktober 1998 tot 23 oktober 1998
Geldig van 1 oktober 1998 tot 23 oktober 1998

Tunnelwet Westerschelde

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 23-10-1998]
[Regeling ingetrokken per 14-03-2034]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de totstandbrenging en exploitatie van een vaste oeververbinding onder de Westerschelde door een privaatrechtelijke rechtspersoon, bijzondere wettelijke voorzieningen te treffen, waaronder de machtiging, bedoeld in artikel 29 van de Comptabiliteitswet, voor de oprichting van de rechtspersoon;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

1.

In deze wet wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

  2. de NV: de naamloze vennootschap, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  3. de exploitant: de NV, of de rechtspersoon met wie de NV is overeengekomen dat die rechtspersoon de tunnel met aansluitende wegen en bijbehorende werken, of een deel ervan, zal exploiteren.

2.

Op de in deze wet gebruikte woorden motorrijtuig, personenauto en motorrijwiel zijn de artikelen 2 en 3 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 van toepassing.

§ 2. Oprichting vennootschap

Artikel 2 [Nog niet in werking]

§ 3. Wegenrechtelijke bepalingen

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

§ 4. Tarieven

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]