Home

Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat

Geldig vanaf 25 november 2009
Geldig vanaf 25 november 2009

Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 25-11-2009]
[Regeling ingetrokken per 14-12-2012]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de totstandkoming van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht het wenselijk maakt een wettelijk kader te scheppen voor de verstrekking van een aantal subsidies door de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

Onze Minister kan bij regeling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, subsidies verstrekken voor activiteiten die passen in:

 1. het verkeers- en vervoerbeleid,

 2. het luchtvaart- en luchtverkeersbeleid,

 3. het scheepvaart- en maritiembeleid,

 4. het waterbeleid of

 5. het beleid terzake van de infrastructuur,

voorzover deze subsidies niet gebaseerd zijn op een andere wet.

Artikel 3

1.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur dan wel bij ministeriële regeling worden de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt nader bepaald alsmede de criteria voor die verstrekking vastgesteld.

2.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling kunnen regels worden gegeven met betrekking tot:

 1. de aanvraag van de subsidie en de besluitvorming daarover;

 2. de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend;

 3. de verplichtingen van de subsidieontvanger;

 4. de vaststelling van de subsidie;

 5. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;

 6. de betaling van de subsidie en het verlenen van voorschotten;

 7. de vergoeding die verschuldigd is bij vermogensvorming, bedoeld in artikel 4:41 van de Algemene wet bestuursrecht;

 8. de intrekking of wijziging van de subsidieverlening of subsidievaststelling;

 9. de termijn van publicatie en de inrichting van het verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk.

3.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling kunnen voorts regels worden gegeven ten aanzien van:

 1. de openbaarmaking van de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten;

 2. het geven van informatie aan derden over de gesubsidieerde activiteiten door de subsidieontvanger.

4.

In afwijking van artikel 4:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is titel 4.2 van die wet van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid, die uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8