Home

Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen

Geldig van 22 augustus 2001 tot 8 mei 2002
Geldig van 22 augustus 2001 tot 8 mei 2002

Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-08-2001 tot 08-05-2002]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 november 1997, nr. MJZ97566858, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 10.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 26 november 1997, nr. W08.97.0709);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 december 1997, nr. MJZ97580602, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

avi-bodemas: de bodemas die resteert na verbranding in een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in een roosteroven of een wervelbedoven;

avi-vliegas: de vliegas die resteert na verbranding in een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in een roosteroven of een wervelbedoven;

bloembollengrond: de aanhangende grond die vrijkomt bij het reinigen van bloembollen;

bijlage: de bij dit besluit behorende bijlage;

nationale beoordelingsrichtlijn: Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor AVI-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond- en wegenbouwkundige werken, BRL 2307, uitgegeven door Kiwa, zoals deze luidde op 23 juli 1999;

onderhoudsspecie klasse 0: om onderhoudsredenen gebaggerde waterbodem met een kwaliteit liggend onder of gelijk aan de streefwaarden, zoals aangegeven in de bijlage, en bepaald overeenkomstig door Onze Minister bij ministeriële regeling vast te stellen regels;

onderhoudsspecie klasse 1: om onderhoudsredenen gebaggerde waterbodem met een kwaliteit liggend boven de streefwaarden, zoals aangegeven in de bijlage, en onder of gelijk aan de grenswaarden, zoals aangegeven in de bijlage, en bepaald overeenkomstig door Onze Minister bij ministeriële regeling vast te stellen regels;

onderhoudsspecie klasse 2: om onderhoudsredenen gebaggerde waterbodem met een kwaliteit liggend boven de grenswaarden, zoals aangegeven in de bijlage, en onder of gelijk aan de toetsingswaarden, zoals aangegeven in de bijlage, en bepaald overeenkomstig door Onze Minister bij ministeriële regeling vast te stellen regels;

roosteroven: hetgeen daaronder wordt verstaan in punt 5.5.67 van «NEN 5880, Afval en afvalverwijdering – Algemene termen en definities, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1987».

verspreiden: zich ontdoen van onderhoudsspecie klasse 0, 1 of 2 door deze buiten een inrichting op of in de bodem te brengen;

wervelbedoven: hetgeen daaronder wordt verstaan in punt 5.5.93 van «NEN 5880, Afval en afvalverwijdering – Algemene termen en definities, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 november 1987».

2.

Onze Minister kan bij een ministeriële regeling krachtens het eerste lid bepalen dat, indien in daarbij aangegeven gevallen de voor de indeling in een klasse bepalende waarden in een daarbij aan te geven geringe mate worden overschreden, die overschrijdingen bij die indeling buiten beschouwing worden gelaten.

Artikel 2

1.

Als categorie van gevallen als bedoeld in artikel 10.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer, wordt aangegeven: het zich van afvalstoffen ontdoen door deze - al dan niet in verpakking buiten een inrichting op of in de bodem te brengen indien:

 1. daaromtrent regels gelden, die zijn gesteld bij of krachtens het Lozingenbesluit bodembescherming;

 2. het werken, niet zijnde inrichtingen betreft, als aangegeven in bijlage I, onder 28.3, onder c, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, tenzij het betreft het gebruik van avi-bodemas;

 3. het betreft het verspreiden van onderhoudsspecie klasse 0;

 4. het betreft het verspreiden van onderhoudsspecie klasse 1 of 2 onder de in artikel 3 opgenomen voorwaarden;

 5. het betreft onderhoudsspecie klasse 0, 1 of 2 en daaromtrent regels gelden, die zijn gesteld bij of krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren of de Wet verontreiniging zeewater;

 6. het betreft het gebruik van avi-bodemas als een bouwstof als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming in een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van dat besluit, indien de avi-bodemas:

  1. 1°.

   niet meer dan 5,5% onverbrand materiaal bevat,

  2. 2°.

   niet is vermengd met avi-vliegas, en

  3. 3°.

   ten minste zes weken is opgeslagen voordat deze wordt gebruikt in het werk, tenzij de avi-bodemas eerder is gebruikt in een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming;

 7. het betreft het verspreiden van bloembollengrond over een perceel waarop in hetzelfde kalenderjaar of in het daaraan voorafgaande kalenderjaar bedrijfsmatig bloembollen zijn geteeld.

2.

Het eerste lid, onder a en e, is niet van toepassing met betrekking tot de in dat lid aangegeven handelingen met gevaarlijke afvalstoffen.

3.
 1. Het eerste lid, onder a tot en met f, is evenmin van toepassing met betrekking tot de in dat lid bedoelde handelingen met afvalstoffen, behorende tot een categorie waarvoor het in artikel 1 van het Besluit stortverbod afvalstoffen gestelde verbod geldt;

 2. Het eerste lid, onder g, is niet van toepassing op categorie 24, genoemd in artikel 1, eerste lid, van het Besluit stortverbod afvalstoffen.

4.

Het eerste lid is voorts niet van toepassing op het verspreiden van onderhoudsspecie klasse 0, 1 of 2 over percelen die grenzen aan oppervlaktewateren die in beheer zijn bij het Rijk.

5.

Het in het derde lid bepaalde is niet van toepassing op afvalstoffen behorende tot de navolgende in artikel 1 van het Besluit stortverbod afvalstoffen vermelde categorieën, voor zover deze worden toegepast in werken in de grond-, weg- of waterbouw als bedoeld in bijlage I, categorie 28.3, onder c, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer:

 1. categorie 19, voor zover het betreft asfalt- of betongranulaat, afkomstig van het breken of frezen van werken als in de aanhef bedoeld;

 2. de categorieën 20 en 21.

Artikel 3

Het verspreiden is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. onderhoudsspecie klasse 1 wordt over de direct aan het oppervlaktewater grenzende percelen verspreid;

 2. onderhoudsspecie klasse 2 wordt over een breedte van maximaal 20 meter over de direct aan het oppervlaktewater grenzende percelen verspreid;

 3. de verspreiding van onderhoudsspecie klasse 1 of 2 vindt niet plaats in onevenredig grote hoeveelheden;

 4. de onderhoudsspecie klasse 1 of 2 wordt op korte termijn na het op de kant zetten gelijkmatig verspreid.

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Bijlage behorende bij artikel 1 van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen