Home

Regeling wapens en munitie

Geldig van 23 september 2022 tot 1 januari 2024
Geldig van 23 september 2022 tot 1 januari 2024

Regeling wapens en munitie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-09-2022 tot 01-01-2024]

Aanhef

1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. de wet: de Wet wapens en munitie;

  2. de Minister: de minister van Justitie en Veiligheid;

  3. de korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

  4. jachtakte: een jachtakte als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel a, van de Wet natuurbescherming, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

  5. de bedrijfsruimte van de erkende: de ruimte waarin de erkende de handelingen, waarop zijn erkenning betrekking heeft, verricht of doet verrichten;

  6. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

  7. schietvereniging: de vereniging die blijkens de in een notariële akte opgenomen statuten tot doel heeft haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen;

  8. airsoftapparaat: lucht-, gas-, of veerdrukwapen met een maximum schotkracht van 3,5 joules, welk wapen voor wat betreft zijn vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis toont met vuurwapens;

  9. airsoftvereniging: de vereniging die blijkens de in een notariële akte opgenomen statuten tot doel heeft haar leden de gelegenheid te bieden de airsoftsport te beoefenen;

  10. de kleine erkenninghouder: de beheerder van een erkenning voor een bedrijf als bedoeld in artikel 10 van deze regeling, die met het oog op de aard van zijn werkzaamheden niet met gunstig gevolg het verplichte examen, bedoeld in artikel 9 van deze regeling, hoeft te hebben afgelegd.

2.

Overige in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als in de wet.

2. Nadere omschrijving van wapens

Artikel 2

3. Aanwijzing voor bedreiging of afdreiging geschikte voorwerpen

Artikel 3

3a. Opsporingsambtenaren

Artikel 3a

4. Buitengewoon opsporingsambtenaren

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 6b

5. Overige openbare dienst

Artikel 7

6. Erkenningen; leeftijd, zedelijk gedrag en vakbekwaamheid

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Artikel 10

7. Erkenningen; beveiliging bedrijfsruimte

Artikel 11

8. Erkenningen; registers

Artikel 12

Artikel 13

8a. Markering van vuurwapens

Artikel 13a

9. Vrijstelling van de erkenningsplicht

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

9a. Vrijstelling voor airsoftapparaten

Artikel 17a

Artikel 17b

Artikel 17c

Artikel 17d

Artikel 17e

Artikel 17f

Artikel 17g

Artikel 17h

10. Vrijstelling voor vuurwapens en munitie

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 18b

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20a

10a. Tijdelijke vrijstelling voor stiletto’s, valmessen en vlindermessen

Artikel 20b

11. Vrijstelling voor stroomstootwapens en noodsignaalmiddelen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

12. Vrijstelling voor wapens van categorie IV

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

13. Vrijstelling voor ceremoniële wapens, optochten en studentenweerbaarheidsverenigingen

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

14. Vrijstelling voor schepen en luchtvaartuigen

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 36 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 37 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 38 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 38a

15. Vrijstellingen sportschutters, jagers en personen die historische gebeurtenissen nabootsen voor buitenlandse activiteiten

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 42a

16. Sportschutters en jagers

Artikel 43

16a. Schietvereniging

Artikel 43a

Artikel 43b

16b. Opslageisen

Artikel 43c

Artikel 43d

17. Vrijstellingen voor vervoer

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

18. Administratie door de korpschef

Artikel 47

19. Aanvraag- en bevoegdheidsdocumenten

Artikel 47a

Artikel 48

Artikel 48a

Artikel 49

20. Onkostenvergoeding

Artikel 50

Artikel 50a

21. Toezicht

Artikel 51

22. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 51a [Vervallen per 01-12-2002]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 53a [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 55

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 57 [Vervallen per 01-12-2003]

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Bijlage I

Bijlage II [Vervallen per 28-05-2016]

Bijlage III

Bijlage IV