Home

Arbeidsomstandighedenbesluit

Geldig vanaf 22 mei 2024
Geldig vanaf 22 mei 2024

Arbeidsomstandighedenbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-05-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat, Justitie en de Staatssecretaris van Defensie van 12 juli 1996, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W2/96/0407, gedaan mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 20, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 30, 31a, 35, 36, en 41 van de Arbeidsomstandighedenwet en de artikelen 5 en 8 van de Winkeltijdenwet;

Gezien het advies van de Sociaal-Economische Raad van 9 februari 1995, nr. 95/31 I en II;

De Raad van State gehoord (advies van 24 september 1996, no.W12.960298);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat, Justitie en de Staatssecretaris van Defensie van 18 december 1996, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W2/96/1537, uitgebracht mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied

Afdeling 1. Definities

Artikel 1.1. Definities algemeen

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder wet: Arbeidsomstandighedenwet.

2.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. bouwplaats: elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht, waarvan een niet-uitputtende lijst is opgenomen in bijlage I bij de richtlijn, bedoeld in artikel 2.23, onder a;

 2. bouwwerk: een civieltechnisch werk of bouwwerk als bedoeld onder a;

 3. opdrachtgever:

  1. 1°.

   voor de toepassing van hoofdstuk 2, afdeling 5, en artikel 9:6:

   1. degene voor wiens rekening een bouwwerk tot stand wordt gebracht, dan wel;

   2. op wiens initiatief een bouwwerk tot stand wordt gebracht, dan wel;

   3. de onder i en ii bedoelden tezamen;

  2. 2°.

   voor de toepassing van artikel 9.5: degene voor wiens rekening een zelfstandige of werkgever als bedoeld in artikel 16, zevende lid, onderdeel b, van de wet, arbeid verricht;

 4. opdrachtgever-consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, voor wiens rekening een bouwwerk tot stand wordt gebracht;

 5. ontwerpende partij: degene die zich jegens de opdrachtgever, bedoeld in onderdeel c, sub 1° of de opdrachtgever-consument verbonden heeft om in het bouwproces de ontwerpende functie te vervullen;

 6. uitvoerende partij: degene die zich jegens de opdrachtgever, bedoeld in onderdeel c, sub 1° of de opdrachtgever-consument verbonden heeft om in het bouwproces de uitvoerende functie te vervullen.

3.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. arbeidsplaats in de winningsindustrie: iedere arbeidsplaats die direkt of indirekt verband houdt met de winningsindustrie in dagbouw, de ondergrondse winningsindustrie of de winningsindustrie die delfstoffen wint met behulp van boringen, waaronder het opsporen en de winning van koolwaterstoffen;

 2. delfstoffen: een natuurlijke concentratie of afzetting van ertsen, mineralen of substanties van organische oorsprong in of op de bodem, in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, met inbegrip van op de bodem of onmiddellijk onder de oppervlakte daarvan aanwezige schelpen, grind, zand en klei;

 3. winningsindustrie in dagbouw: elke industrie die:

  1. 1°.

   delfstoffen wint in de open lucht;

  2. 2°.

   prospectiewerkzaamheden verricht met het oog op de winning van delfstoffen in de open lucht, of

  3. 3°.

   delfstoffen gereed maakt voor de verkoop, met uitzondering van werkzaamheden in verband met de verwerking van deze delfstoffen;

 4. ondergrondse winningsindustrie: elke industrie die:

  1. 1°.

   ondergronds delfstoffen wint anders dan door middel van boorgaten;

  2. 2°.

   prospectiewerkzaamheden verricht met het oog op deze winning;

  3. 3°.

   delfstoffen gereed maakt voor de verkoop, met uitzondering van werkzaamheden in verband met de verwerking van deze delfstoffen, of

  4. 4°.

   stoffen opslaat als bedoeld in artikel 1, onder i, van de Mijnbouwwet.

 5. winningsindustrie die delfstoffen wint met behulp van boringen:elke industrie die:

  1. 1°.

   delfstoffen wint door middel van boorgaten;

  2. 2°.

   prospectiewerkzaamheden verricht met het oog op deze winning;

  3. 3°.

   delfstoffen gereed maakt voor de verkoop, met uitzondering van werkzaamheden in verband met de verwerking van deze delfstoffen;

  4. 4°.

   stoffen opslaat als bedoeld in artikel 1, onder i, van de Mijnbouwwet, of

  5. 5°.

   aardwarmte opspoort of wint als bedoeld in artikel 1, onder g en h, van de Mijnbouwwet.

 6. winningsindustrie voor het opsporen en de winning van koolwaterstoffen: winningsindustrie als bedoeld in onderdeel e die koolwaterstoffen opspoort en wint;

 7. mijnbouwinstallatie: een installatie als bedoeld in artikel 1, onder o, van de Mijnbouwwet.

4.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. fysieke belasting: de door een werknemer in verband met de arbeid in te nemen werkhouding, uit te voeren bewegingen of uit te oefenen krachten, onder meer bestaande uit het tillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of op een andere wijze verplaatsen of ondersteunen van een of meer lasten;

 2. persoonlijk beschermingsmiddel: iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen een of meer gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen met uitzondering van:

  1. 1°.

   gewone en uniforme werkkleding die niet specifiek bedoeld is om de veiligheid en de gezondheid van de werknemer te beschermen;

  2. 2°.

   sportuitrusting;

  3. 3°.

   zelfverdedigings- of afschrikkingsmateriaal, en

  4. 4°.

   draagbare apparaten voor het opsporen en signaleren van gevaren en belastingsfactoren;

 3. veiligheids- of gezondheidssignalering: een signalering die, toegepast op een bepaald object, een bepaalde activiteit of een bepaalde situatie door middel van een bord, een kleur, een lichtsignaal, een akoestisch signaal, een mondelinge mededeling of een hand- of armsein een aanwijzing of een voorschrift verstrekt met betrekking tot de veiligheid of gezondheid op het werk.

5.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels: verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEG 2008, L 353);

 2. gevaarlijke stoffen: stoffen of mengsels waaraan werknemers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld die vanwege de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen of mengsels voorkomen gevaar voor de veiligheid of gezondheid kunnen opleveren;

 3. mengsel: een mengsel of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen.

6.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. jeugdige werknemer: een werknemer jonger dan 18 jaar;

 2. zwangere werknemer: de werknemer die zwanger is en de werkgever hiervan in kennis heeft gesteld;

 3. werknemer tijdens de lactatie: de werknemer die haar kind borstvoeding geeft en haar werkgever hiervan in kennis heeft gesteld.

7.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder certificerende instelling: een door Onze Minister krachtens artikel 20, tweede lid, van de wet aangewezen instelling die beslist over de afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet.

Artikel 1.2. Definities scheepvaart

Artikel 1.3. Definities onderwijs

Artikel 1.4. Definities justitiële inrichtingen

Artikel 1.5. Definities defensie

Afdeling 1A. Certificatie

§ 1. Aanwijzing certificerende instelling op verzoek

Artikel 1.5a. Definities
Artikel 1.5b. Criteria voor aanwijzing van certificerende instellingen
Artikel 1.5c. Uitbesteden taken
Artikel 1.5d. Aanwijzing
Artikel 1.5e. Weigering, schorsing, wijziging of intrekking van een aanwijzing
Artikel 1.5ea. Controle
Artikel 1.5eb. Verstrekking van inlichtingen en beëindiging van werkzaamheden

§ 2. Algemene bepalingen inzake certificaten

Artikel 1.5f. Verzoek tot afgifte van een certificaat
Artikel 1.5g. De weigering, schorsing, wijziging of intrekking van een certificaat
Artikel 1.5h. Buitenlandse getuigschriften en kwalificaties van vakbekwaamheid
Artikel 1.5ha. Taaleis bij gereglementeerde beroepen
Artikel 1.5i [Vervallen per 15-12-2018]

Afdeling 1B. Registratie

Artikel 1.5j. Algemeen

Artikel 1.5k. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming

Artikel 1.5l. Verzoeken tot registratie en herregistratie

Artikel 1.5m. In de registers op te nemen gegevens

Artikel 1.5n. Begin- en einddatum registratie en herregistratie

Artikel 1.5o. Raadpleging registers

Artikel 1.5p. Aanpassing, schorsing, verwijdering en bewaartermijn

Afdeling 1C. Uitzondering certificatie en registratie

Artikel 1.5q. Uitgezonderde werkzaamheden

Afdeling 2. Samenwerking, overleg en ontslag- en benadelingsbescherming

Artikel 1.6. Definities samenwerking en overleg

Artikel 1.7. Aard en inhoud van het overleg

Artikel 1.8. Ontslagbescherming

Artikel 1.9. Benadelingsbescherming

Afdeling 3. Onderwijs

Artikel 1.10. Toepasselijkheid

Artikel 1.11. Samenwerking en overleg; onderwijsinrichtingen met een medezeggenschapsraad

Artikel 1.12. Samenwerking en overleg; universiteiten en hogescholen

Artikel 1.13. Uitzonderingen arbobeleid en horen

Artikel 1.14. Uitzondering werknemersverplichtingen

Artikel 1.15. Uitzondering arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Afdeling 4. Burgerlijke openbare dienst

Artikel 1.16. Toepasselijkheid

Artikel 1.17. Politie en brandweer

Artikel 1.18. Veiligheid van de staat

Afdeling 5. Vervoer

Artikel 1.19. Toepasselijkheid

Artikel 1.20. Beperking recht op werkonderbreking

Artikel 1.21 [Vervallen per 01-01-2005]

Afdeling 6. Justitiële inrichtingen

Artikel 1.22. Veiligheid in justitiële inrichtingen

Artikel 1.23. Veiligheid van de staat

Artikel 1.24. Kennisneming risico-inventarisatie en -evaluatie

Artikel 1.25. Samenwerking

Afdeling 7. Defensie

Artikel 1.26. Toepasselijkheid

Artikel 1.27. Veiligheid van de Staat

Artikel 1.28. Internationale verplichtingen

Artikel 1.29. Algehele uitzondering

Artikel 1.30. Partiële uitzondering artikelen 3 en 16 van de wet

Artikel 1.31. Partiële uitzondering artikel 10 van de wet

Artikel 1.32. Partiële uitzondering artikel 12 van de wet

Artikel 1.33. Partiële uitzondering artikelen 27 tot en met 28b van de wet

Artikel 1.34. Uitzondering artikel 29 van de wet

Artikel 1.34a. Uitzonderingsmogelijkheid artikel 2.14d, tweede lid, eerste zin

Afdeling 8. Jeugdigen

Artikel 1.35. Definitie

Artikel 1.36. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie

Artikel 1.37. Deskundig toezicht

Artikel 1.38. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Artikel 1.39. Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen

Afdeling 9. Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

Artikel 1.40. Definitie

Artikel 1.41. Risico-inventarisatie en -evaluatie

Artikel 1.42. Organisatie van de arbeid

Artikel 1.42a. Voorlichting

Afdeling 10. Plaatsonafhankelijke arbeid

Artikel 1.43. Definities

Artikel 1.44. Toepasselijkheid algemeen

Artikel 1.45. Toepasselijkheid hoofdstuk 2

Artikel 1.46. Toepasselijkheid hoofdstuk 4

Artikel 1.47. Toepasselijkheid hoofdstuk 5

Artikel 1.48. Toepasselijkheid hoofdstuk 6

Artikel 1.49. Toepasselijkheid hoofdstuk 7

Artikel 1.50. Toepasselijkheid hoofdstuk 8

Artikel 1.51. Beschikbaarheid gegevens

Artikel 1.52. Voorraad

Artikel 1.53. Melding arbeidsongevallen

Hoofdstuk 2. Arbozorg en organisatie van de arbeid

Afdeling 1. Elektronische melding

Artikel 2.1. Melding gegevens

Afdeling 1a. Melding beroepsziekten

Artikel 2.1a. Gegevens beroepsziekten

Afdeling 2. Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Artikel 2.2. Definities

Artikel 2.3. Toepasselijkheid algemeen

Artikel 2.4. Toepasselijkheid op Seveso-inrichtingen

Artikel 2.5. Aanvullende voorschriften betreffende beleid inzake beheersing risico’s van zware ongevallen en risico-inventarisatie en -evaluatie

Artikel 2.5a. Nadere voorschriften betreffende veiligheidsbeheerssysteem

Artikel 2.5b. Intern noodplan

Artikel 2.5c. Wijzigingen en periodieke evaluatie

Artikel 2.5d. Deskundige bijstand

Artikel 2.5e. In het bedrijf of inrichting werkzame andere werkgevers en zelfstandigen

Artikel 2.5f. Naburige bedrijven of inrichtingen

Artikel 2.5g. Bedrijven of inrichtingen op bedrijventerrein

Artikel 2.5h. Melding aan toezichthouder algemeen

Artikel 2.5i. Melding zware ongevallen

Artikel 2.5j. Exploitatieverbod

Artikel 2.6 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 3. Arbodiensten en deskundigen

§ 1. Definities

Artikel 2.6a. Definities

§ 2. Arbodiensten en deskundigen

Artikel 2.7. Deskundigheidseisen
Artikel 2.8 [Vervallen per 01-01-2009]
Artikel 2.9. Functioneringseisen
Artikel 2.10. Organisatie-eisen arbodienst
Artikel 2.11. Uitrustingseisen
Artikel 2.12. Gegevensverstrekking
Artikel 2.13. Samenwerkingsverband
Artikel 2.14. Certificaat arbodienst
Artikel 2.14a. Taken deskundigen

§ 3. Uitzonderingen

Artikel 2.14b. Uitzondering bijstand risico-inventarisatie en -evaluatie
Artikel 2.14c. Uitzondering bijstand ziekteverzuim

Afdeling 3a. Raadpleging van een andere bedrijfsarts en klachtenprocedure

Artikel 2.14d. Raadpleging van een andere bedrijfsarts

Artikel 2.14e. Klachtenprocedure

Afdeling 4. Psychosociale arbeidsbelasting

Artikel 2.15. Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting

Artikel 2.16 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.17 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.18 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.19 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.20 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.21 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.22 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 5. Bouwproces

Artikel 2.23. Definities

Artikel 2.24. Aanwijzing

Artikel 2.25. Toepasselijkheid

Artikel 2.26. Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk

Artikel 2.27. Melding

Artikel 2.28. Veiligheids- en gezondheidsplan

Artikel 2.29. Aanstelling coördinatoren

Artikel 2.30. Taken coördinator voor de ontwerpfase

Artikel 2.31. Taken coördinator voor de uitvoeringsfase

Artikel 2.32. Aanvullende verplichtingen opdrachtgever

Artikel 2.33. Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij

Artikel 2.34. Verplichtingen ontwerpende partij

Artikel 2.35. Verplichtingen werkgever

Artikel 2.36 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.37 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.38 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.39 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 6. Winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen

Artikel 2.40. Toepasselijkheid

Artikel 2.41. Verplichtingen van de werkgever

Artikel 2.42. Samenwerking, veiligheids- en gezondheidsdocument

Artikel 2.42a. Werkvergunning

Artikel 2.42b. Personenregister

Artikel 2.42c. Melding van ongevallen en bijna-ongevallen

Afdeling 6A. Winningsindustrieën met behulp van boringen

Artikel 2.42d. Schakelbepaling

Artikel 2.42e. Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem

Artikel 2.42f. Veiligheids- en gezondheidsdocument

Artikel 2.42g. Veiligheidsoefeningen

Artikel 2.42h. Handelingen in noodgevallen

Afdeling 6b. Winningsindustrieën voor het opsporen en de winning van koolwaterstoffen

Artikel 2.42i. Schakelbepaling

Artikel 2.42j. Definities

Artikel 2.42k. Nadere voorschriften uitwerking beleid inzake zware ongevallen

Artikel 2.42l. Risico-inventarisatie en -evaluatie aanvullende voorschriften

Artikel 2.42m. Wijzigingen en periodieke evaluatie

Artikel 2.42n. Deskundige bijstand

Artikel 2.42o. Naburige bedrijven of inrichtingen

Artikel 2.42p. Exploitatieverbod

Afdeling 7. Nachtarbeid

Artikel 2.43. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Afdeling 8. Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers

§ 1. Vervoer

Artikel 2.44. Uitzonderingen voor vervoermiddelen
Artikel 2.45. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek binnenvaart

Hoofdstuk 3. Inrichting arbeidsplaatsen

Afdeling 1. Algemene voorschriften

§ 1. Definities en toepasselijkheid

Artikel 3.1. Begrippen
Artikel 3.1a. Toepasselijkheid

§ 2. Algemene verplichtingen van de werkgever

Artikel 3.1b. Gebruiksvoorschrift
Artikel 3.2. Algemene vereisten
Artikel 3.2a [Vervallen per 20-05-2022]
Artikel 3.3. Stabiliteit en stevigheid
Artikel 3.4. Elektrische installaties
Artikel 3.5. Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie

§ 2a. Explosieve atmosferen

Artikel 3.5a. Toepasselijkheid
Artikel 3.5b. Samenwerking en coördinatie
Artikel 3.5c. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie; explosieveiligheidsdocument
Artikel 3.5d. Algemene preventieve maatregelen
Artikel 3.5e. Maatregelen in gevarenzones
Artikel 3.5f. Bijzondere maatregelen

§ 2b. Voor de gezondheid schadelijke atmosferen

Artikel 3.5g. Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
Artikel 3.5h. Veiligheid aan, op of in tankschepen

§ 3. Voorzieningen in noodsituaties

Artikel 3.6. Vluchtwegen en nooduitgangen
Artikel 3.7. Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
Artikel 3.8. Brandmelding en brandbestrijding
Artikel 3.9. Noodverlichting
Artikel 3.10. Redden van drenkelingen

§ 4. Inrichtingseisen

Artikel 3.11. Vloeren, muren en plafonds van arbeidsplaatsen
Artikel 3.12. Ramen en bovenlichtvoorzieningen van de ruimten
Artikel 3.13. Deuren, beweegbare hekken en andere doorgangen
Artikel 3.14. Verbindingswegen
Artikel 3.15. Markering gevaarlijke plaatsen
Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar
Artikel 3.17. Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
Artikel 3.18. Specifieke maatregelen voor roltrappen, rolpaden en laadplatforms
Artikel 3.19. Afmetingen en luchtvolume van ruimten; bewegingsruimte op de arbeidsplaats

§ 5. Ontspanningsruimten en andere voorzieningen

Artikel 3.20. Ontspanningsruimten
Artikel 3.21. Nachtverblijven
Artikel 3.22. Kleedruimten
Artikel 3.23. Wasgelegenheden en doucheruimten
Artikel 3.24. Toiletten en wastafels
Artikel 3.25. Eerste-hulpposten

Afdeling 2. Aanvullende voorschriften bouwplaatsen

Artikel 3.26. Schakelbepaling

Artikel 3.27. Algemene vereisten

Artikel 3.28. Stabiliteit en stevigheid

Artikel 3.29. Elektrische installaties en leidingen

Artikel 3.30. Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden

Artikel 3.31. Metaal- en betonconstructies, bekistingen en zware prefab-elementen

Afdeling 3. Aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen

Artikel 3.32. Schakelbepaling en toepasselijkheid

Artikel 3.33. Schriftelijke voorlichting

Artikel 3.34. Gevaar voor explosie

Artikel 3.35. Reanimatie-apparatuur

Artikel 3.36 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 3A. Aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw

Artikel 3.36a. Schakelbepaling

Artikel 3.37. Voorkomen instabiliteit

Afdeling 3B. Aanvullende voorschriften ondergrondse winningsindustrieën

Artikel 3.37a. Schakelbepaling

Artikel 3.37b. Plattegronden en bewegwijzering

Artikel 3.37c. Uitgangen

Artikel 3.37d. Transportinstallaties

Artikel 3.37e. Ondersteuning en stabiliteit

Artikel 3.37f. Instortingen en waterdoorbraken

Artikel 3.37g. Voorkoming van brand en temperatuurstijging

Artikel 3.37h. Verlichting

Artikel 3.37i. Aanwezigheidscontrole

Afdeling 3C. Aanvullende voorschriften winningsindustrieën met behulp van boringen

Artikel 3.37j. Schakelbepaling

Artikel 3.37k. Vereisten inrichting mijnbouwinstallaties

Artikel 3.37l [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3.37m. Onderhoud van veiligheidsapparatuur

Artikel 3.37n. Nooduitgangen

Artikel 3.37o [Vervallen per 28-12-2009]

Artikel 3.37p. Gevarenzones

Artikel 3.37q. Afstandsbediening in noodgevallen

Artikel 3.37r. Communicatiesystemen

Artikel 3.37s. Verzamelpunten en monsterrol

Artikel 3.37t. Reddingsmiddelen

Artikel 3.37u. Beveiliging noodsystemen

Artikel 3.37v. Noodplan

Artikel 3.37w. Verblijfsaccommodatie

Artikel 3.37x [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3.37y. Veiligheid en stabiliteit

Afdeling 3d. Winningsindustrieën voor het opsporen en de winning van koolwaterstoffen

Artikel 3.37z. Schakelbepaling

Artikel 3.37za. Aanvullend noodplan

Afdeling 4. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3.38 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3.39 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3.40 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 5. Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers

§ 1. Onderwijs

Artikel 3.41. Ontspanningsruimten, leerlingen en studenten

§ 2. Vervoer

Artikel 3.42. Uitzonderingen voor vervoermiddelen

§ 3. Justitiële inrichtingen

Artikel 3.43. Kleedruimten en enige andere voorzieningen
Artikel 3.44. Vluchtwegen en nooduitgangen

§ 4. Jeugdigen

Artikel 3.45. Schakelbepaling
Artikel 3.46. Deskundig toezicht

§ 5. Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

Artikel 3.47. Schakelbepaling
Artikel 3.48. Rustruimten

Hoofdstuk 4. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Afdeling 1. Gevaarlijke stoffen

§ 1. Definities en toepasselijkheid

Artikel 4.1. Definities
Artikel 4.1a. Toepasselijkheid

§ 2. Zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie

Artikel 4.1b. Zorgplicht van de werkgever
Artikel 4.1c. Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen
Artikel 4.1d. Beperking van blootstelling; werkpleketikettering
Artikel 4.2. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen
Artikel 4.2a. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie

§ 3. Grenswaarden, arbeidshygiënische strategie en ventilatie

Artikel 4.3. Grenswaarden
Artikel 4.4. Arbeidshygiënische strategie
Artikel 4.5. Ventilatie

§ 4. Maatregelen bij specifieke omstandigheden

Artikel 4.6. Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
Artikel 4.7. Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
Artikel 4.8. Explosieve stoffen
Artikel 4.9. Professioneel vuurwerk
Artikel 4.10. Ontplofbare oorlogsresten

§ 5. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Artikel 4.10a. Onderzoek
Artikel 4.10b. Onderzoek en biologische grenswaarden
Artikel 4.10c. Dossiers en registratie

§ 6. Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht

Artikel 4.10d. Voorlichting en onderricht

Afdeling 2. Aanvullende voorschriften kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen en kankerverwekkende processen

§ 1. Definities en toepasselijkheid

Artikel 4.11. Definities
Artikel 4.12. Schakelbepaling

§ 2. Schriftelijke beoordeling en vastlegging van gegevens

Artikel 4.13. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
Artikel 4.14 [Vervallen per 19-04-2002]
Artikel 4.15. Lijst van werknemers

§ 3. Grenswaarden en voorkomen of beperken van blootstelling

Artikel 4.16. Grenswaarden
Artikel 4.17. Voorkomen van blootstelling; vervangen
Artikel 4.18. Voorkomen of beperken van blootstelling
Artikel 4.19. Beperken van blootstelling
Artikel 4.20. Hygiënische beschermingsmaatregelen
Artikel 4.21. Abnormaal blootstellingniveau

§ 4. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Artikel 4.22 [Vervallen per 19-04-2002]
Artikel 4.23. Uitvoering en inhoud van onderzoek
Artikel 4.24 [Vervallen per 19-04-2002]

Afdeling 3

Artikel 4.25 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.25a [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.25b [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.26 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.27 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.28 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.29 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.30 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.31 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.32 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.33 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.34 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.35 [Vervallen per 19-04-2002]

Afdeling 4. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4.36 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 5. Aanvullende voorschriften asbest

§ 1. Definities en toepasselijkheid

Artikel 4.37. Definitie asbest
Artikel 4.37a. Schakelbepaling
Artikel 4.37b. Afwijkende bepalingen
Artikel 4.37c. Toepasselijkheid

§ 2. [Vervallen per 08-03-2005]

Artikel 4.38 [Vervallen per 08-03-2005]
Artikel 4.39 [Vervallen per 08-03-2005]
Artikel 4.40 [Vervallen per 08-03-2005]
Artikel 4.41 [Vervallen per 08-03-2005]
Artikel 4.42 [Vervallen per 08-03-2005]

§ 3. Voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten

Artikel 4.43 [Vervallen per 27-06-2000]
Artikel 4.44. Risicoklasse 1
Artikel 4.45. Preventieve maatregelen
Artikel 4.45a. Aanvullende voorlichting
Artikel 4.45b. Aanvullend onderricht
Artikel 4.46. Grenswaarden
Artikel 4.47. Meten en monsterneming
Artikel 4.47a. Maatregelen bij overschrijding van een grenswaarde
Artikel 4.47b. Visuele inspectie
Artikel 4.47c. Melding

§ 4. Aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten

Artikel 4.48. Risicoklasse 2
Artikel 4.48a. Aanvullende maatregelen
Artikel 4.49 [Vervallen per 28-07-2006]
Artikel 4.50. Werkplan
Artikel 4.51. Hygiënische beschermingsmaatregelen
Artikel 4.51a. Eindbeoordeling
Artikel 4.52. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Artikel 4.53. Registratie

§ 5. Extra aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten

Artikel 4.53a. Risicoklasse 2A
Artikel 4.53b. Aanvullende maatregelen [Nog niet in werking]
Artikel 4.53c. Eindbeoordeling
Artikel 4.54 [Vervallen per 01-01-2017]

§ 6. Certificatie

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie
Artikel 4.54b. Uitzonderingen asbestinventarisatie
Artikel 4.54c [Vervallen per 28-07-2006]
Artikel 4.54d. Deskundigheid bij het werken met asbest
Artikel 4.55 [Vervallen per 28-07-2006]
Artikel 4.55a [Vervallen per 28-07-2006]
Artikel 4.56 [Vervallen per 28-07-2006]

§ 7. [Vervallen per 28-07-2006]

Artikel 4.57 [Vervallen per 28-07-2006]

Afdeling 6. Specifieke gezondheidsschadelijke stoffen

Artikel 4.58. Propaansultonverbod

Artikel 4.59. Specifieke stoffenverbod

Artikel 4.60. Zandsteenverbod

Artikel 4.61. Zandstraalverbod

Artikel 4.61a. Verbod van benzeen en gechloreerde koolwaterstoffen

Artikel 4.61b. Loodwitverbod

Artikel 4.62. Toepasselijkheid

Afdeling 7. Vluchtige organische stoffen

Artikel 4.62a. Definitie

Artikel 4.62b. Voorkomen van blootstelling; vervangen

Artikel 4.63 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.64 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.65 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.66 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.67 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.68 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.69 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.70 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.71 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.72 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.73 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.74 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.75 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.76 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.77 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.78 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4.79 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4.80 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4.81 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 8. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4.82 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4.83 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 9. Biologische agentia

§ 1. Definities en toepasselijkheid

Artikel 4.84. Biologische agentia, celculturen en micro-organismen

§ 2. Risico-inventarisatie en -evaluatie en gevolgen categorie-indeling

Artikel 4.85. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
Artikel 4.86. Gevolgen categorie-indeling

§ 3. Maatregelen met betrekking tot de blootstelling

Artikel 4.87. Voorkomen van blootstelling; vervangen
Artikel 4.87a. Voorkomen of beperken van blootstelling
Artikel 4.87b. Maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en houden van een luchtbevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie
Artikel 4.88. Veiligheidssignalering
Artikel 4.89. Hygiënische beschermingsmaatregelen
Artikel 4.90. Registratie

§ 4. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Artikel 4.91. Onderzoek en vaccins

§ 5. De ondernemingsraad

Artikel 4.92. Informatie in verband met ongeval of incident
Artikel 4.93. Overige informatie

§ 6. Toezicht

Artikel 4.94. Melding
Artikel 4.95. Ongevallen of incidenten
Artikel 4.96. Overdracht gegevens

§ 7. Bijzondere bepalingen in verband met andere dan microbiologisch diagnostische arbeid in de gezondheidszorg en in de diergeneeskunde

Artikel 4.97. Gezondheidszorg en diergeneeskunde
Artikel 4.98. Beschermingsmaatregelen

§ 8. Speciale maatregelen in laboratoria, ruimten voor proefdieren en industriële procédés

Artikel 4.99. Beheersingsniveaus laboratoria en ruimten voor proefdieren
Artikel 4.100. Beheersingsniveaus industriële procédés
Artikel 4.101. Beheersingsniveau van niet in bijlage III bij de richtlijn genoemde biologische agentia

§ 9. Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht

Artikel 4.102. Voorlichting en onderricht

Afdeling 10. Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers

Paragraaf 1. Defensie

Artikel 4.102a. Uitzondering Defensie

§ 1a. Vervoer

Artikel 4.103. Uitzonderingen voor vervoermiddelen

§ 2. Jeugdigen

Artikel 4.104. Schakelbepaling
Artikel 4.105. Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Artikel 4.106. Deskundig toezicht bij arbeid met gevaarlijke stoffen

§ 3. Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

Artikel 4.107. Schakelbepaling
Artikel 4.108. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Artikel 4.109. Arbeidsverboden enkele biologische agentia

§ 4. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 4.110 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 4.111 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 4.112 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 4.113 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 4.114 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 4.115 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 4.116 [Vervallen per 01-07-2012]

Hoofdstuk 5. Fysieke belasting

Afdeling 1. Fysieke belasting

Artikel 5.1. Definitie richtlijn

Artikel 5.2. Voorkomen gevaren

Artikel 5.3. Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie

Artikel 5.4. Ergonomische inrichting werkplekken

Artikel 5.5. Voorlichting

Artikel 5.6. Bijlagen richtlijn

Afdeling 2. Beeldschermwerk

Artikel 5.7. Definities

Artikel 5.8. Toepasselijkheid

Artikel 5.9. Risico-inventarisatie en -evaluatie

Artikel 5.10. Dagindeling van de arbeid

Artikel 5.11. Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers

Artikel 5.12. Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken

Afdeling 3. Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers

§ 1. Vervoer

Artikel 5.13. Toepasselijkheid

§ 2. Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

Artikel 5.13a. Fysieke belasting

§ 3. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 5.14 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 5.15 [Vervallen per 01-07-2012]

Hoofdstuk 6. Fysische factoren

Afdeling 1. Temperatuur en luchtverversing

Artikel 6.1. Temperatuur

Artikel 6.2. Luchtverversing

Afdeling 2. Verlichting

Artikel 6.3. Daglicht en kunstlicht

Artikel 6.4. Weren van zonlicht

Afdeling 3. Lawaai

§ 1. Algemeen

Artikel 6.6. Definities

§ 2. Voorschriften met betrekking tot lawaai

Artikel 6.7. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten
Artikel 6.8. Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
Artikel 6.9. Weekgemiddelde
Artikel 6.10. Audiometrisch onderzoek
Artikel 6.10a. Maatregelen bij gehoorbeschadiging
Artikel 6.11. Voorlichting en onderricht

Afdeling 3a. Trillingen

§ 1. Algemeen

Artikel 6.11a. Definities, grenswaarden en actiewaarden

§ 2. Voorschriften met betrekking tot trillingen

Artikel 6.11b. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten
Artikel 6.11c. Voorkomen of beperken van schadelijke trillingen
Artikel 6.11d. Voorlichting en onderricht
Artikel 6.11e. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek inzake trillingen

Afdeling 4. [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 6.12 [Vervallen per 01-07-2016]

Afdeling 4a. Kunstmatige optische straling

§ 1. Algemeen

Artikel 6.12a. Definities
Artikel 6.12b. Toepassingsgebied
Artikel 6.12c. Grenswaarden voor blootstelling

§ 2. Voorschriften met betrekking tot kunstmatige optische straling

Artikel 6.12d. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen
Artikel 6.12e. Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
Artikel 6.12f. Voorlichting en onderricht
Artikel 6.12g. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Afdeling 4b. Elektromagnetische velden

§ 1. Algemeen

Artikel 6.12h. Definities
Artikel 6.12i. Toepassingsgebied
Artikel 6.12j. Grenswaarden voor blootstelling en actieniveaus

§ 2. Verplichtingen

Artikel 6.12k. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen
Artikel 6.12l. Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
Artikel 6.12m. Voorlichting en opleiding van de werknemers

§ 3. Diverse bepalingen

Artikel 6.12n. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Artikel 6.12o. MRI-apparatuur

Afdeling 5. Werken onder overdruk

Artikel 6.13. Definities en toepasselijkheid

Artikel 6.14. Geschiktheid

Artikel 6.14a. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Artikel 6.14b. Duikerarts

Artikel 6.15. Veiligheidsmaatregelen

Artikel 6.15a [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 6.16. Duikarbeid

Artikel 6.17. Melding duikarbeid

Artikel 6.18. Compressiekamer duikarbeid

Artikel 6.19. Caissonarbeid

Artikel 6.20. Compressiekamer caissonarbeid

Afdeling 5A. Aanvullende voorschriften ondergrondse winningsindustrieën

Artikel 6.20a. Schakelbepaling

Artikel 6.20b. Ventilatie

Artikel 6.20c [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 5B. Aanvullende voorschriften winningsindustrieën met behulp van boringen

Artikel 6.20d. Schakelbepaling

Artikel 6.20e. Verlichting

Afdeling 6. Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers

§ 1. Vervoer

Artikel 6.21 [Vervallen per 15-02-2006]
Artikel 6.22 [Vervallen per 15-02-2006]
Artikel 6.23 [Vervallen per 15-02-2006]
Artikel 6.24. Andere uitzonderingen voor vervoermiddelen

§ 2. Justitiële inrichtingen

Artikel 6.25. Klimaat, daglicht en kunstlicht en luchtverversing

§ 3. Jeugdigen

Artikel 6.26. Schakelbepaling
Artikel 6.27. Arbeidsverboden jeugdige werknemers

§ 4. Zwangere werknemers

Artikel 6.28. Schakelbepaling
Artikel 6.29. Arbeidsverboden werken onder overdruk
Artikel 6.29a. Werken in ondergrondse winningsindustrie
Artikel 6.29b. Schadelijke trillingen
Artikel 6.29c. Schadelijk geluid

§ 5. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 6.30 [Vervallen per 01-07-2012]

§ 6. Onderwijs

Artikel 6.31. Duikarbeid leerlingen en studenten

Hoofdstuk 7. Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden

Afdeling 1. Toepasselijkheid en definitie

Artikel 7.1. Arbeidsmiddelen buiten gebruik

Artikel 7.2. Arbeidsmiddelen met een CE-markering

Artikel 7.2a. Definitie keuring

Afdeling 2. Algemene voorschriften

Artikel 7.3. Geschiktheid arbeidsmiddelen

Artikel 7.4. Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

Artikel 7.4a. Keuringen

Artikel 7.5. Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen

Artikel 7.6. Deskundigheid werknemers

Artikel 7.7. Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen

Artikel 7.8. Verlichting

Artikel 7.9. Hoge en lage temperatuur

Artikel 7.10. Alarmsignalen

Artikel 7.11. Loskoppelen arbeidsmiddel

Artikel 7.11a. Voorlichting

Afdeling 3. Arbeidsmiddelen met een besturingssysteem

Artikel 7.12. Schakelbepaling

Artikel 7.13. Besturingssysteem en bedieningsorgaan

Artikel 7.14. In werking stellen van arbeidsmiddelen

Artikel 7.15. Stopzetten van arbeidsmiddelen

Artikel 7.16. Noodstopvoorziening

Afdeling 4. Aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden

§ 1. Afstemming

Artikel 7.17. Schakelbepaling

§ 2. Voorschriften voor mobiele arbeidsmiddelen

Artikel 7.17a. Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen
Artikel 7.17b. Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving
Artikel 7.17c. Gebruik mobiele arbeidsmiddelen
Artikel 7.17d. Personentransport over water

§ 2a. Voorschriften voor arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten of personen

Artikel 7.18. Hijs- en hefwerktuigen
Artikel 7.18a. Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten
Artikel 7.18b. Hijs- en hefwerktuigen voor personen
Artikel 7.19 [Vervallen per 01-09-2003]
Artikel 7.20. Hijs- en hefgereedschap
Artikel 7.21. Werkzaamheden in liftschachten
Artikel 7.22 [Vervallen per 01-01-2007]

§ 2b. Voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Artikel 7.23. Algemeen
Artikel 7.23a. Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen
Artikel 7.23b. Specifieke bepalingen betreffende steigers
Artikel 7.23c. Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen
Artikel 7.23d. Toepassing werkbakken en werkplatforms

§ 3. Voorschriften bij het laden en lossen van schepen

Artikel 7.24. Toegang tot het schip
Artikel 7.25. Luiken
Artikel 7.26. Verwerken van goederen of materialen
Artikel 7.27. Tuigplannen en bind- of hijsmiddelen
Artikel 7.28. Containers
Artikel 7.29. Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen
Artikel 7.30. Gewichtsaanduiding op zware voorwerpen

Afdeling 5. Aanvullende voorschriften voor bouwplaatsen

§ 1. Afstemming

Artikel 7.31. Schakelbepaling

§ 2. Arbeidsmiddelen op de bouwplaats

Artikel 7.32. Bedienen van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines
Artikel 7.33 [Vervallen per 15-07-2006]
Artikel 7.34. Steigers
Artikel 7.35. Grondverzet- en materiaalverladingsmachines
Artikel 7.36 [Vervallen per 05-12-1998]

Afdeling 5A. Aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen

Artikel 7.36a. Schakelbepaling

Artikel 7.36b. Arbeidsmiddelen

Afdeling 6. Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers

§ 1. Vervoer

Artikel 7.37. Uitzonderingen voor vervoermiddelen

§ 2. Jeugdige werknemers

Artikel 7.38. Schakelbepaling
Artikel 7.39. Deskundig toezicht

§ 3. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 7.40 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 7.41 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 7.42 [Vervallen per 01-07-2012]

Hoofdstuk 8. Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering

Afdeling 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Artikel 8.1. Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel

Artikel 8.2. Keuze persoonlijk beschermingsmiddel

Artikel 8.3. Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Afdeling 2. Veiligheids-en gezondheidssignalering

Artikel 8.4. Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering

Afdeling 3

Artikel 8.5 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 8.6 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 8.7 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 8.8 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 8.9 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 8.10 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 8.11 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 8.12 [Vervallen per 01-11-1999]

Afdeling 4. Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers

§ 1

Artikel 8.13 [Vervallen per 01-11-1999]

§ 2. Vervoer

Artikel 8.14. Veiligheids- en gezondheidssignalering

§ 3. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 8.15 [Vervallen per 01-07-2012]

Hoofdstuk 9. Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen en overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 1. Aanduiding normadressaten van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde verplichtingen

Artikel 9.1. Verplichtingen van de werkgever

Artikel 9.1a. Verplichtingen van de scheepsbeheerder

Artikel 9.2. Verplichtingen werkgever bij plaatsonafhankelijke arbeid

Artikel 9.3. Verplichtingen van de werknemer

Artikel 9.3a. Verplichtingen van de zeevarende

Artikel 9.4. Verplichtingen werknemer bij plaatsonafhankelijke arbeid

Artikel 9.5. Verplichtingen van zelfstandigen en meewerkende werkgevers

Artikel 9.5a. Verplichtingen van degenen bij wie vrijwilligers werkzaam zijn

Artikel 9.5b. Verplichting van degene die arbeid verricht of doet verrichten in de territoriale zee of de exclusieve economische zone

Artikel 9.6. Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 9.7. Verplichtingen van de ontwerpende partij

Artikel 9.8. Verplichtingen van de uitvoerende partij

Artikel 9.9. Verplichtingen van de lifteigenaar of -beheerder

Afdeling 2. Strafbare feiten en overtredingen algemeen

§ 1. Strafbare feiten

Artikel 9.9a

§ 2. Overtredingen

Artikel 9.9b

Afdeling 2a. Strafbare feiten en overtredingen aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie

§ 1. Strafbare feiten

Artikel 9.9c. Strafbare feiten aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie

§ 2. Overtredingen

Artikel 9.9d. Overtredingen aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie

Afdeling 3. Bestuursrechtelijke bepalingen

§ 1. Bestuursdwang en preventieve stillegging van werk

Artikel 9.10. Last onder bestuursdwang
Artikel 9.10a. Stillegging van werk in verband met recidive
Artikel 9.10b. Aanduiding ernstige overtredingen
Artikel 9.10c. Aanduiding soortgelijke overtreding

§ 2. Vrijstelling of ontheffing

Artikel 9.11. Verzoek om vrijstelling of ontheffing
Artikel 9.12 [Vervallen per 08-03-2005]
Artikel 9.13 [Vervallen per 08-03-2005]
Artikel 9.14. Vrijstelling of ontheffing specifieke stoffenverbod
Artikel 9.15. Vrijstelling specifieke stoffenverbod
Artikel 9.16. Ontheffing specifieke stoffenverbod
Artikel 9.16a. Vrijstelling of ontheffing vervangingsplicht vluchtige organische stoffen
Artikel 9.17. Vrijstelling of ontheffing lawaaivoorschriften
Artikel 9.17a. Ontheffing voorschriften met betrekking tot trillingen
Artikel 9.17b. Vrijstelling zeeschepen en luchtvaartuigen
Artikel 9.17c. Vrijstelling of ontheffing voorschriften met betrekking tot elektromagnetische velden
Artikel 9.18. Vrijstelling of ontheffing laden en lossen van schepen
Artikel 9.19. Beperking vrijstellings- of ontheffingsmogelijkheid
Artikel 9.20. Duur van vrijstelling of ontheffing

§ 3. Eis tot naleving

Artikel 9.21 [Vervallen per 01-11-1999]
Artikel 9.22. Eis tot naleving

Afdeling 3a. Openbaarmaking inspectiegegevens

Artikel 9.22a. Plaats en duur openbaarmaking [Nog niet in werking]

Artikel 9.22b. Inhoud openbare inspectiegegevens [Nog niet in werking]

Artikel 9.22c. Openbare gegevens omtrent opgelegde boetes, eisen en stilleggingen [Nog niet in werking]

Artikel 9.22d. Termijn waarbinnen openbaarmaking geschiedt [Nog niet in werking]

Artikel 9.22e. Reactie van belanghebbende [Nog niet in werking]

Artikel 9.22f. Rectificatie [Nog niet in werking]

Afdeling 4. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9.23 [Vervallen per 01-01-2007]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9.24 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 9.25 [Vervallen per 01-11-1999]
Artikel 9.26 [Vervallen per 01-11-1999]
Artikel 9.27 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 9.28 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 9.29 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 9.30 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 9.31 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 9.32 [Vervallen per 01-01-2007]

§ 3. Overgangsrecht

Artikel 9.33. Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem, aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie en noodplan winningsindustrieën voor het opsporen en de winning van koolwaterstoffen
Artikel 9.34 [Vervallen per 15-12-2018]
Artikel 9.35 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 9.35a [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 9.36 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 9.36a [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 9.37. Explosieve atmosferen
Artikel 9.37a [Vervallen per 15-12-2018]
Artikel 9.37b [Vervallen per 15-12-2018]
Artikel 9.37c [Vervallen per 15-12-2018]
Artikel 9.37d. Overgangsbepaling aanwijzing certificerende instellingen

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 9.38 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 9.39. Wijziging bijlagen bij EG-richtlijnen
Artikel 9.40 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 9.41. Citeertitel