Home

Wet op het RIVM

Geldig van 19 maart 2020 tot 5 oktober 2023
Geldig van 19 maart 2020 tot 5 oktober 2023

Wet op het RIVM

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-03-2020 tot 05-10-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wettelijk te regelen dat het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu zijn taken ten behoeve van de beleidsontwikkeling en het toezicht op het terrein van de volksgezondheid en het terrein van het milieu zelfstandig uitoefent;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  2. RIVM: het rijksinstituut, bedoeld in artikel 2;

  3. de directeur-generaal: de directeur-generaal van het RIVM, genoemd in artikel 2.

HOOFDSTUK 2. INSTELLING, TAAK EN WERKWIJZE

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

HOOFDSTUK 3. COMMISSIE VAN TOEZICHT

Artikel 7

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 8

Artikel 9